Český studijní překladZachariáš - 3. kapitola

1 Potom mi ukázal velekněze Jóšuu stojícího před יהוה andělem a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval.
2 יהוה řekl Satanovi: tě napomene יהוה, Satane! tě napomene יהוה, který vyvolil Jeruzalém. Což to není poleno zachráněné z ohně?
3 Jóšua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem.
4 Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním: Sundejte z něj ty špinavé šaty. A jemu řekl: Pohleď, odňal jsem od tebe tvou vinu a obléknou tě do slavnostních šatů.
5 A řekl: mu vloží na hlavu čistý turban. Vložili mu na hlavu čistý turban a oblékli mu šaty, zatímco anděl יהוה stál.
6 Potom יהוה anděl napomínal Jóšuu:
7 Toto praví יהוה zástupů: Jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat můj řád, také ty budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a dovolím ti přicházet mezi ty, kteří zde stojí.
8 Slyš, veleknězi Jóšuo, ty i tvoji druzi, kteří sedí před tebou, neboť tito muži jsou znamením, že přivedu svého otroka, Výhonek.
9 Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jóšuu -- na jednom kameni sedm očí. Hle, vyryji na něm nápis, je výrok יהוה zástupů, a vzdálím vinu této země v jediném dni.
10 V onen den, je výrok יהוה zástupů, budete zvát jeden druhého pod révu a pod fíkovník.

Zobrazit poznámky překladatelů

Ageus 2. kapitola     4. kapitola Malachiáš

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100