Český studijní překladHebrejům - 13. kapitola

1 Bratrská láska ať zůstává.
2 Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly.
3 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle.
4 Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.
5 Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;‘
6 a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?‘
7 Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru.
8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky.
9 Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními; neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali.
10 Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku.
11 Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem .
12 Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou .
13 Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu.
14 Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí.
15 Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.
16 A nezapomínejte činit dobře a sdílet se , neboť takové oběti se Bohu líbí.
17 Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku.
18 Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně.
19 Tím více vás však vyzývám, abyste to činili, abych se k vám brzo dostal zpátky .
20 A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše,
21 ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle, čině v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků . Amen.
22 Vyzývám vás, bratři, snášejte to slovo napomenutí, neboť jsem vám napsal jen krátce.
23 Vězte, že náš bratr Timoteus je již propuštěn. Přijde-li brzo, uvidím vás s ním.
24 Pozdravte všechny své vůdce a všechny svaté. Zdraví vás ti, kdo jsou z Itálie.
25 Milost se všemi vámi. Amen.

Zobrazit poznámky překladatelů

Filemonovi 12. kapitola     List Jakubův

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100