Význam jména Jehova

  Cílem tohoto článku je ukázat význam Božího svatého jména יהוה, které je v Bibli zapsáno téměř na 7 000 místech a z Písma doložit, jak je tento význam potvrzen Božími vlastními slovy.

    Pozn.: Důvody proč v článku používám výslovnost tetragramu JHVH „Jehova“ nejsou předmětem tohoto zamyšlení. Sepsala jsem je v článku „Výslovnost Božího jména“ a prosím čtenáře, aby se otázkou zda Jehova je správná výslovnost Božího jména nenechal během čtení tohoto článku rozptylovat, ale pečlivě ji prozkoumal později jako samostatné téma.


V Bibli je mnoho míst, kde Bůh oznamuje: „Poznáte, že já jsem Jehova, až... se stane to a to.“ Velmi pozoruhodné však je, že to vždy Bůh řekl lidem, kteří věděli, že se jmenuje Jehova. Jeho jméno Jehova nejen znali, ale mnozí z nich jej dokonce i celý život naprosto bez zábran vyslovovali. Nabízí se tedy otázka: „Co jim tím chtěl Bůh vlastně říci?“


Pro nás, kteří nejme rodilí hebrejci, je to záhada, ale tehdy se nad tím vůbec nikdo nepodivoval. Nedivili se, protože díky znalosti jazyka přirozeně věděli, že slovo „Jehova“ je odvozeno od slovesa „hâyâh“, které má význam „stát se, být, vzniknout“. Přirozeně věděli, že jméno „Jehova“ představuje Boha Izraele jako Toho, jehož vůle se stane.


Také Strongův slovník uvádí, že „Jehovah“ (čteno Jehova tj. bez koncového -h) H3068 je odvozeno od hebrejského slovesa „hâyâh“ H1961, které znamená „stát se, být, vzniknout“.


Slovo „Jehova“ začíná hebrejskou hláskou „J“ (jod) - je to příznak slovesa ve třetí osobě jednotného čísla ve formě tzv. imperfekta, a to má vesměs význam rozkazu třetí osobě (tzv. jusiv); takže význam Božího jména Jehova doslovně je: „Ať se stane!“. Bůh Jehova je tedy Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se. Volněji řečeno: „Bůh Jehova je Ten, jehož vůle se stane.“


Dalším důležitým faktorem pro porozumění je, že ve slovním spojení „Poznáte, že já jsem Jehova “ je použito hebrejské slovo „yâda“ H3045, které se nejčastěji překládá jako „poznat, vědět, znát“. Které však neznamená jen poznání teoretické, ale označuje i poznání bytostně prožité. My bychom dnes řekli, že jde o poznání něčeho prožitého na vlastní kůži, nebo na vlastní oči - neboli silný osobní prožitek. Všichni, kterým bylo Jehovou Bohem slíbeno: „Poznáte, že já jsem Jehova“ silně zažili, že Jehova, Bůh Izraele, je Ten, jehož předem oznámená vůle se skutečně stala.Níže uvádím několik konkrétních příkladů kde Bůh vyslovuje tento slib. Všechny mají podobnou strukturu:

- Všichni oslovení vědí, že Bůh Izraele se jmenuje Jehova.

- Bůh jim slibuje: „Poznáte že já jsem Jehova až (když) se stane to a to...,“ nebo v opačném pořadí: „Když se stane to a to, tehdy poznáte, že já jsem Jehova.“

- Dotyční ve všech situacích na vlastní kůži, či na vlastní oči, poznávají, že Bůh Izraele, Jehova, je Ten, jehož předem oznámená vůle se stala. Bytostně poznávají, že Jehova je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se.

 


Několik příkladů z Písma

1) Proti izraelskému králi Achabovi vytáhlo do války celkem 32 králů. Bůh k němu poslal svého proroka se zprávou: „Takto řekl Jehova: Viděl jsi tento veliký dav? Chystám se je vydat dnes do tvé ruky, abys poznal, že já jsem Jehova....“ (1Kr 20:13). Jehova Bůh mu to říká i přesto, že král Achab věděl, jak se Bůh Izraele jmenuje.

Achab měl poznat: „..že já jsem Jehova“ v okamžiku, kdy Bůh vydal všechny tyto krále do jeho rukou. Boží výrok: „abys poznal, že já jsem Jehova“ je spojen s naplněním toho, co Bůh předem oznámil. Ještě tentýž den vydal Jehova Bůh do Achabových rukou všech 32 králů. Tak mohl král Achab i všichni ostatní, kteří o tomto Božím proroctví slyšeli, na vlastní kůži poznat, že Jehova je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to. Mohli poznat, že Bůh Jehova je Ten, jehož vůle se stane.2) Svůj slib „Budeš moci poznat, že já jsem Jehova“ vzkázal Jehova Bůh také egypstkému faraonovi. Bylo to v době, kdy se chystal vysvobodit Izraelity z otroctví Egypta. Po Mojžíšovi a Áronovi mu vzkazuje tato slova: „Takto řekl Jehova: Tímto budeš moci poznat, že já jsem Jehova - hle, já se chystám udeřit holí, jež je v mé ruce, na vody, jež jsou v řece, i obrátí se v krev....“ (Ex 7:17)

Faraonovi, kterému bylo již dříve oznámeno, že Bůh Izraele se jmenuje Jehova, vyřizuje Mojžíš Boží vzkaz: „Tímto budeš moci poznat, že já jsem Jehova.“ Farao to měl poznat, právě tehdy, když se splnil Bohem dopředu oznámený záměr. Voda se proměnila v krev ihned po udeření do vod Nilu. Stalo přesně to, co Jehova předem oznámil. Farao mohl poznat, že Jehova, Bůh Izraele je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to. Význam a sílu jména Jehova mohl farao poznat nejen při proměnění vod Nilu v krev, ale i při všech ostatních, jemu předem oznámených, Božích soudech. Tyto pohromy mohl farao od Egypta odvrátit, kdyby byl býval včas pochopil, že Jehova je Ten, jehož vůle se vždy stane, a kdyby Izraelity včas propustil.3) Další Boží slib „Poznají, že já jsem Jehova..“ se týká Egypťanů.

Ex 7:5: „A Egypťané poznají, že já jsem Jehova, když vztáhnu ruku na Egypt a vyvedu syny Izraele z jejich středu...“

V době, kdy Jehova Bůh skutečně vyvedl Izraelity z otroctví Egypta, tedy po desáté Boží ráně, již jméno Boha Izraelitů Jehova v Egyptě znal jistě každý. A přesto Bůh znova říká: „Poznáte, že já jsem Jehova, když.... vyvedu syny Izraele...“. Opět tady nejde o to, že by se Boží jméno Jehova Egypťané dozvěděli až při skutečném vyjití Izraele z Egypta, ale o to, že mohli, minimálně již po jedenácté, opět na vlastní kůži zažít, že to, co Jehova, Bůh Izraele, chce, se zcela jistě také stane.4) V době, kdy se farao i s celým svým vojskem rozhodl dohonit a zničit všechny Izraelity, které předtím z Egypta propustil, slibuje Jehova Bůh opět, že: „Egypťané poznají, že já jsem Jehova“.

Ex 14:18: "Egypťané poznají, že já jsem Jehova, až budu oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou."

Egypťané mohli opakovaně poznávat, že on je Jehova, neboli Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to. Naposledy si to mohli uvědomit ve chvíli, kdy Jehova Bůh nadpřirozeně zasáhl proti faraonovu vojku. Poznal to farao a poznali to na vlastní kůži i všichni jeho vojáci než se nad nimi zavřelo Rudé moře. Ale poznali to i všichni, kteří zůstali v Egyptě a návratu jejich skvěle vyzbrojeného vojska se nedočkali. Tak mohli všichni Egypťané již minimálně podvanácté zažít a poznat, že Bůh Izraele Jehova je Ten, jehož vůle se vždy stane.5) Další ukázka Božího slibu: „Budete poznávat, že já jsem Jehova“ je z doby o několik staletí později. Je to Jehovovo varování falešným prorokům z lidu izraelského žijících v době proroka Ezechiele, kteří mátli lid tím, že tvrdili, že skrze ně mluví Jehova, ale nebyla to pravda. Mluvili svoje lži a svoje výmysly a Jehova Bůh jim skrze proroka Ezechiela opakovaně říká:

Ez 13:21,23: "a budu ...vyprošťovat svůj lid z vaší ruky... i budete poznávat, že já jsem Jehova."

Podobně Jehova Bůh slibuje „budete poznávat, že já jsem Jehova“ všem, kteří tzv. kulhali na obě strany, totiž chodili za cizími Bohy a současně se chodili dotazovat na Jehovovu vůli Jehovových proroků. Slibuje jim, že „budou poznávat, že já jsem Jehova“, až „ proti onomu člověku budu obracet svou tvář a činit ho hrůzou za znamení .. a vytínat ho zprostřed svého lidu“.


Ez 14:6-8: "Proto k domu Isráélovu řekni: Takto řekl Pán, Jehova: Vraťte se a odvraťte se zpřed svých neřádstev a zpřed všech svých ošklivostí odvraťte své tváře, neboť kdokoli z domu Isráélova a z cizinců, kteří v Isráéli pobývají, kdo schází z cesty za mnou a nechává svá neřádstva vystoupit k svému srdci...a přijde ku proroku dotazovat se u něho na mne, já, Jehova, se mu skrze sebe budu činit odpovědí a proti onomu člověku budu obracet svou tvář a činit ho hrůzou za znamení a za průpovědi a vytínat ho zprostřed svého lidu, i budete poznávat, že já jsem Jehova."


A jako ve všech výše uvedených případech, když se naplnila tato Boží slova, tehdy poznávali, že Jehova je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to.

 

Napsala Eliška

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi svůj komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.89 (9 hlasů)