Podobenství jsou pozváním

   Nejspíš si řeknete: "Co má společného podobenství s pozváním?" Popravdě mne některá podobenství (obzvláště ta Ježíšova) rozčilovala, některá se mi moc líbila, některá pro mne byla srozumitelná, některá jsem dlouho nechápal a některým nerozumím a rozčilují mne dodnes :-)  A nepochybuji o tom, že v tom nejsem sám. Některá podobenství, která Ježíš říkal, byla skutečně "průhledná", a i pro ty nejprostší dobře srozumitelná, jiným nerozuměli ani Ježíšovi učedníci. Domnívám se, že jedním z důvodů "mluvení v podobenstvích" je pozvání k důvěrnému setkání s Bohem, k hledání vysvětlení přímo u Něho.

 

Proč ty "hádanky"?

   Když tak přemýšlím zejména o starozákonních proroctvích, o živých a na první pohled nesrozumitelných snech nejrůznějších lidí v bibli, a podívám se na Ježíšova vyučování v podobenstvích (i na Boží způsob jednání v mém životě), vidím prostě Boží styl jednání s námi. Je to Boží způsob jak nás "donutit" přemýšlet, modlit se a hledat vysvětlení u Něho. Nemohu říci, že bych byl z tohoto způsobu vždy nadšený (obzvláště, když "nutně" potřebuji rychlou, jasnou a srozumitelnou odpověď), ale pomalu si na tento Boží způsob začínám zvykat.

 

 

Živé sny

   Častým způsobem Božího jednání v období staré smlouvy byly sny. Některé sny měly poměrně jednoduchý a srozumitelný význam, jiné se bez Boží pomoci pochopit nedaly. Příkladem prorockých snů, které byly pro všechny zúčastněné ihned srozumitelné, by mohly být Josefovy sny.


Genesis 37, 5-11: Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim: Poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát, a vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. Bratři mu řekli: Opravdu budeš nad námi kralovat? Skutečně nám budeš vládnout? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům: Hle, znovu jsem měl sen, a v něm se mi klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd. Vyprávěl ho otci a bratrům. Otec ho okřikl: Jakýs to měl sen? Cožpak snad přijdeme já, tvá matka a tvoji bratři, abychom se ti klaněli k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli.


   O mnoho let později se tyto sny skutečně vyplnily, v době, kdy byl Josef v Egyptě prvním, hned po faraonovi. A mimo jiné mu k tomu dopomohl Boží dar výkladu snů. Podívejte se sami, jak Bůh Josefa skrze výklad snů vyvýšil, a jak skrze něho zachránil Egypt i okolní země před hladomorem! Příběh najdete v knize Genesis 41, 1-41: Nebylo možné vysvětlit tyto sny přirozeným způsobem, výklad musel dát Bůh. Mimo jiné tím Bůh dal o sobě vědět, nenásilným způsobem na sebe "upoutal pozornost". Věřím, že se o důvodu dosazení Josefa do tak významného úřadu dozvěděl celý Egypt, a Bůh o sobě tímto způsobem mohl dát vědět každému, kdo by jej snad chtěl hledat. Pro Boha by nebyl problém upoutat na sebe lidskou pozornost nějakými efektními a mocnými zázraky, ale neznamená to, že by tím upoutal i jejich srdce. To zkusil později na stejném místě (vyvedení izraelského lidu z Egypta, zázraky na poušti, uvedení do zaslíbené země), ale "neosvědčilo se to".

 

 

Ježíšova podobenství

   Ježíš často mluvil k lidem v podobenstvích. Někdy proto, aby na praktických příkladech ze života mohli jednoduše pochopit duchovní pravdy (navíc zapamatovat si nějaký příběh je snazší, než si zapamatovat nějakou duchovní pravdu, nějaký výrok). Ale když se podívám na mnohá podobenství, nemohu se zbavit přesvědčení, že ti prostí lidé (většina Ježíšových posluchačů) neměli šanci je pochopit (stejně tak ani jeho učedníci). Po jednom takovém Ježíšově vyučování v podobenstvích se ho jeho učedníci zeptali přímo:

Matouš 13, 10-16: Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On jim odpověděl: „Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není. Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek; avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ‚Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.‘ Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší.


   Stejný příběh je popsán v Markově evangeliu:

Marek 4, 10-13: Když se ocitl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s Dvanácti, na ta podobenství. Říkal jim: „Vám je dáno tajemství Božího království, avšak těm, kteří jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, aby hledíce hleděli a neuviděli, slyšíce slyšeli a nechápali, neobrátili se a nebylo jim odpuštěno.“ A řekl jim: „Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství?


   O několik veršů dál se dozvídáme zajímavou věc:

Marek 4, 33-34: A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.


   Ježíš říká svým učedníkům, že jim je dáno znát tajemství Božího království. Ale učedníci přitom byli stejně "zabednění" jako celý zbytek zástupu, který Ježíše poslouchal. Museli Ježíše poprosit, aby jim ta podobenství vysvětlil. A to je myslím velká část odpovědi nejen na otázku podobenství, ale i pochopení duchovních principů a bible celkově. Na výše uvedených verších můžeme poznat, že jediný rozdíl mezi Ježíšovými učedníky a zbytkem zástupu byl v tom, že po Ježíšově vyučování za ním učedníci přišli a prosili jej (v soukromí) o vysvětlení oněch podobenství.


   Věřím, že nejinak je tomu dnes. Pokud chcete porozumět nejen podobenstvím, ale jakékoli pasáži z bible, nebude vám zřejmě stačit váš přirozený rozum. Budete muset udělat to samé, co udělali Ježíšovi učedníci kdysi. Jít za ním, resp. v Ježíšově jménu za Bohem-Otcem a někde o samotě se ptát po smyslu daných veršů. Když chcete poznat a pochopit nějaká "Boží tajemství", budete je muset hledat přímo u Boha, o samotě, v nějaké své "modlitební komůrce" apod. Zkuste se prosím na podobenství a těžko srozumitelná místa v bibli dívat jako na Boží pozvánky :-)

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi svůj komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (6 hlasů)