Český studijní překlad1. Královská - 13. kapitola

1 Právě když stál Jarobeám u oltáře, aby pálil kadidlo, hle, přišel z Judska do Bét-elu podle יהוה slova muž Boží
2 a volal proti oltáři podle יהוה slova: Oltáři, oltáři, toto praví יהוה: Hle, Davidovu domu se zrodí syn jménem Jóšijáš a bude na tobě obětovat kněze návrší, kteří na tobě pálí kadidlo, a budou na tobě spáleny lidské kosti.
3 A učinil v onen den znamení se slovy: Toto je znamení, že promluvil יהוה: Hle, oltář se roztrhne a popel, který je na něm, se rozsype.
4 I stalo se, když uslyšel král slovo muže Božího, které volal proti oltáři v Bét-elu, že Jarobeám vztáhl svou ruku od oltáře se slovy: Chyťte ho. Ale jeho ruka, kterou proti němu vztáhl, odumřela a nemohl ji dát zpět k sobě.
5 Oltář se roztrhl a popel z oltáře se rozsypal jako znamení, které muž Boží učinil podle יהוה slova.
6 Král promluvil k muži Božímu a řekl: Udobři, prosím, יהוה, svého Boha, a modli se za mě, aby se má ruka vrátila ke mně. Muž Boží udobřil יהוה, ruka se vrátila ke králi a byla jako dříve.
7 Nato král muži Božímu řekl: Pojď se mnou domů, posilni se a dám ti dar.
8 Muž Boží králi odpověděl: I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou, nebudu jíst pokrm ani pít vodu na tomto místě.
9 Neboť toto mi bylo přikázáno podle יהוה slova: Nejez pokrm ani nepij vodu a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.
10 A odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po které přišel do Bét-elu.
11 V Bét-elu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vypravovali mu o všech skutcích, které muž Boží ten den v Bét-elu učinil, i slova, která mluvil ke králi. Když to svému otci vypravovali,
12 jejich otec se jich zeptal: Kterou cestou odešel? Jeho synové mu ukázali cestu, kterou muž Boží, jenž přišel z Judska, odešel.
13 Řekl svým synům: Osedlejte mi osla. Osedlali mu osla a on na něj nasedl.
14 Vydal se za mužem Božím a našel ho sedět pod terebintem. Zeptal se ho: Ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska? Odpověděl: Jsem.
15 Řekl mu: Pojď se mnou domů a pojez pokrm.
16 Odpověděl: Nemohu se vrátit s tebou ani jít s tebou. Nebudu jíst pokrm ani pít s tebou vodu na tomto místě,
17 neboť musím jednat podle יהוה slova: Nejez tam pokrm ani nepij vodu, nevracej se tak, že by ses ubíral cestou, po které jsi přišel.
18 Řekl mu: Také já jsem prorok jako ty a promluvil ke mně anděl podle יהוה slova takto: Přiveď ho s sebou do svého domu. Ať pojí pokrm a napije se vody. Lhal mu.
19 On se s ním vrátil, pojedl v jeho domě pokrm a napil se vody.
20 Když seděli u stolu, tu se stalo יהוה slovo k proroku, který ho přivedl zpět,
21 a zvolal na muže Božího, který přišel z Judska: Toto praví יהוה: Protože ses vzepřel יהוה příkazu a nedbal jsi na příkaz, který ti dal יהוה, tvůj Bůh,
22 ale vrátil ses a pojedl jsi chléb a napil ses vody na místě, o kterém ti řekl: Nejez tam pokrm ani nepij vodu, nepřijde tvá mrtvola do hrobu tvých otců.
23 Potom, co pojedl pokrm a napil se, osedlal pro něj osla — pro proroka, kterého přivedl zpět.
24 On vyjel, ale cestou ho dopadl lev a usmrtil ho. I stalo se, že jeho mrtvola byla pohozena na cestě. Osel stál vedle ní a také lev stál vedle mrtvoly.
25 Vtom procházeli okolo nějací muži a viděli mrtvolu pohozenou na cestě i lva stojícího vedle mrtvoly. Přišli a povídali o tom ve městě, ve kterém bydlel ten starý prorok.
26 Když se to doslechl ten prorok, který ho přivedl zpět z cesty, řekl: To je muž Boží, který se vzepřel יהוה příkazu. יהוה ho vydal lvu a ten ho roztrhal a usmrtil podle slova, které k němu יהוה promluvil.
27 Nato řekl svým synům: Osedlejte mi osla. Osedlali ho.
28 Vyjel a našel prorokovu mrtvolu pohozenou na cestě i osla a lva stojící vedle mrtvoly. Lev nesežral mrtvolu ani neroztrhal osla.
29 Prorok zvedl mrtvolu muže Božího, položil ji na osla a vezl ji zpět. Přišel do města toho starého proroka, naříkal nad ním a pohřbil ho.
30 Položil jeho mrtvolu do svého hrobu a oplakávali ho: Běda, můj bratře.
31 I stalo se poté, co ho pohřbil, že řekl svým synům: Až zemřu, pohřběte mě do hrobu, ve kterém je pohřben muž Boží, vedle jeho kostí položte mé kosti.
32 Neboť se jistě stane to, co volal podle יהוה slova proti oltáři, který je v Bét-elu, a proti všem svatyním návrší, které jsou v samařských městech.
33 Ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty a nadále ze spodiny lidu ustanovoval kněze návrší. Toho, kdo chtěl, potvrdil, takže se stal jedním z kněží návrší.
34 Tímto se stal dům Jarobeámův hříšným, aby byl vymazán a vyhlazen z povrchu země.

Zobrazit poznámky překladatelů

2. Samuelova 12. kapitola     14. kapitola 2. Královská

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100