Český studijní překlad1. Královská - 22. kapitola

1 Uplynuly tři roky, kdy nebyla válka mezi Aramem a Izraelem.
2 I stalo se, že ve třetím roce přišel judský král Jóšafat k izraelskému králi.
3 Izraelský král řekl svým otrokům: Víte přece, že nám patří Rámot-gileád, a my jsme neteční, abychom jej vzali z ruky aramejského krále.
4 Potom se zeptal Jóšafata: Půjdeš se mnou do boje proti Rámot-gileádu? Jóšafat izraelskému králi odpověděl: Jsem jako ty, můj lid jako tvůj lid a moje koně jako tvoje koně.
5 Jóšafat dále izraelskému králi řekl: Dotaž se nejprve na יהוה slovo.
6 Izraelský král shromáždil proroky, asi čtyři sta mužů, a zeptal se jich: Mám jít do boje proti Rámot-gileádu, nebo mám od toho upustit? Odpověděli: Vytáhni, Panovník ho vydá do královy ruky.
7 Jóšafat se zeptal: To už tady není žádný יהוה prorok, abychom se dotázali skrze něj?
8 Izraelský král Jóšafatovi odpověděl: Ještě je tu jeden muž, skrze nějž je možno dotázat se יהוה, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje dobro, nýbrž zlo: Míkajáš, syn Jimlův. Jóšafat řekl: Ať král takto nemluví.
9 Izraelský král zavolal jednoho dvorního úředníka a řekl: Rychle sem přiveď Míkajáše, syna Jimlova.
10 Izraelský král a judský král Jóšafat seděli každý na svém trůnu, oblečeni v roucha, na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali.
11 Sidkijáš, syn Kenaanův, si udělal železné rohy a řekl: Toto praví יהוה: Těmito rohy budeš trkat Aramejce, dokud s nimi neskoncuješ.
12 A tak prorokovali všichni proroci: Vytáhni proti Rámot-gileádu a uspěješ. יהוה ho vydá do královy ruky.
13 Posel, který šel Míkajášovi vstříc, mu řekl: Hle, proroci mluví jednomyslně dobro pro krále. Ať jsou tvoje slova jako řeč jednoho z nich. Mluv dobro.
14 Míkajáš řekl: Jakože živ je יהוה, to, co ke mně יהוה promluví, to budu mluvit.
15 Když přišel ke králi, král se ho zeptal: Míkajáši, máme jít do boje proti Rámot-gileádu, nebo od toho máme upustit? Odpověděl mu: Vytáhni a uspěješ. יהוה ho vydá do královy ruky.
16 Král mu řekl: Kolikrát tě mám zapřísahat při יהוה jménu, abys mi neříkal nic než pravdu?
17 Nato Míkajáš řekl: Viděl jsem celý Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. יהוה řekl: Nemají pána. se všichni vrátí domů v pokoji.
18 Izraelský král řekl Jóšafatovi: Což jsem ti neříkal, že mi nebude prorokovat dobro, ale zlo?
19 Mikajáš dále řekl: Slyš tedy יהוה slovo: Viděl jsem יהוה sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj, po jeho pravici a levici.
20 יהוה řekl: Kdo přemluví Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu? Jeden říkal to a druhý říkal ono,
21 až vyšel jeden duch, postavil se před יהוה a řekl: Já ho přemluvím. יהוה se ho zeptal: Čím?
22 Odpověděl: Vyjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků. יהוה řekl: Ty ho přemluvíš, ano, dokážeš to. Vyjdi a učiň to.
23 A hle, nyní dal יהוה lživého ducha do úst všech těchto tvých proroků. Ale יהוה promluvil zlo proti tobě.
24 Tu přistoupil Sidkijáš, syn Kenaanův, udeřil Míkajáše po tváři a řekl: Jakým způsobem přešel יהוה Duch ode mě, aby mluvil skrze tebe?
25 Míkajáš řekl: Hle, uvidíš to v onen den, kdy vejdeš do nejzazšího pokoje, aby ses skryl.
26 Izraelský král řekl: Chop se Míkajáše a odveď ho k veliteli města Amónovi a královskému synu Jóašovi.
27 Řekni jim: Toto praví král: Dejte ho do věznice a krmte ho troškou chleba a vody, dokud nepřijdu v pokoji.
28 Míkajáš řekl: Jestliže se opravdu vrátíš v pokoji, nemluvil skrze mě יהוה. A prohlásil: Slyšte, všechny národy.
29 Nato vytáhl izraelský král s judským králem Jóšafatem proti Rámot-gileádu.
30 Izraelský král řekl Jóšafatovi: Chci se přestrojit a tak jít do boje, ale ty si obleč své roucho. Izraelský král se přestrojil a šel do boje.
31 Aramejský král přikázal svým třiceti dvěma velitelům vozby: Nebojujte proti malému ani velkému, jenom proti samotnému izraelskému králi.
32 I stalo se, když velitelé vozby uviděli Jóšafata, že si řekli: To je jistě izraelský král! A zabočili, aby bojovali proti němu. Jóšafat volal o pomoc.
33 I stalo se, když velitelé vozby viděli, že to není izraelský král, odvrátili se od něj.
34 Tu kdosi nahodile napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi spoje pancíře. Král řekl svému vozataji: Obrať koně a odvez mě z bojiště, protože jsem raněn.
35 Zatímco boj onoho dne silně vzplál, král zůstal podepřený na voze naproti Aramejcům a večer zemřel. Krev z rány vytekla na podlahu vozu.
36 Po západu slunce proběhlo vojskem volání: Každý do svého města, každý na své území.
37 Tak král zemřel a byl přivezen do Samaří. Krále pohřbili v Samaří.
38 Když oplachovali vůz u samařského rybníka, psi chlemtali jeho krev ( tam, kde se prostitutky umývaly), podle יהוה slova, které promluvil.
39 Ostatní Achabovy činy a všechny věci, které činil, dům ze slonoviny, který postavil, a všechna města, která postavil, jsou zapsány v knize Letopisů izraelských králů.
40 Achab ulehl se svými otci a po něm se stal králem jeho syn Achazjáš.
41 Jóšafat, syn Ásův, se stal králem nad Judou ve čtvrtém roce vlády izraelského krále Achaba.
42 Jóšafatovi bylo třicet pět let, když se stal králem, a dvacet pět let kraloval v Jeruzalémě. Jeho matka se jmenovala Azúba, dcera Šilchího.
43 Chodil po všech cestách svého otce Ásy, neodvrátil se od nich a činil to, co je správné v יהוה očích.
44 Ovšem návrší nebyla odstraněna; lid na návrších dál obětoval a pálil kadidlo.
45 Jóšafat uzavřel s izraelským králem mír.
46 Ostatní Jóšafatovy činy a jeho udatné skutky, které vykonal, to jak bojoval, jsou zapsány v knize Letopisů judských králů.
47 Zbytek chrámových smilníků, kteří zůstali ze dnů jeho otce Ásy, vyhladil ze země.
48 V Edómu nebyl král, pouze králem ustanovený správce.
49 Jóšafat si udělal taršíšské lodě, aby plul do Ofíru pro zlato. Ale neplul, protože se lodě v Esjón-geberu rozlámaly.
50 Tehdy Achazjáš, syn Achabův, řekl Jóšafatovi: plují moji otroci na lodích s tvými otroky. Ale Jóšafat nechtěl.
51 Jóšafat ulehl se svými otci a byl pohřben se svými otci v městě Davida, svého otce. Po něm se stal králem jeho syn Jóram.
52 Achazjáš, syn Achabův, se stal králem nad Izraelem v Samaří v sedmnáctém roce vlády judského krále Jóšafata. Kraloval nad Izraelem dva roky.
53 Páchal to, co je zlé v יהוה očích, a chodil po cestě svého otce a po cestě své matky i po cestě Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu.
54 Sloužil Baalovi a skláněl se před ním a provokoval יהוה, Boha Izraele, ke hněvu, stejně jako to činil jeho otec. // Achazjášova nemoc

Zobrazit poznámky překladatelů

2. Samuelova 21. kapitola     2. Královská

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100