Český studijní překlad1. Samuelova - 10. kapitola

1 Potom vzal Samuel lahvičku s olejem, vylil ho na jeho hlavu, políbil ho a řekl: יהוה tě pomazal za vévodu nad svým dědictvím.
2 Až dnes půjdeš ode mě, potkáš dva muže u Ráchelina hrobu na území Benjamínově v Selsachu. Řeknou ti: Oslice, které jsi šel hledat, se našly. Hle, tvůj otec nechal být záležitost s oslicemi a obává se o vás. Říká si: Co mám udělat pro svého syna?
3 Odtamtud jdi dál, až přijdeš k dubu Tábor. Tam tě potkají tři muži, vystupující k Bohu do Bét-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí ponese měch vína.
4 Zeptají se tě, jak se ti daří, a dají ti dva chleby. Vezmi si to od nich.
5 Potom jdi do Gibeje Boží, kde je pelištejská posádka. I stane se, když vstoupíš do toho města, že potkáš skupinu proroků, jak sestupují z návrší, mají před sebou harfu, tamburínu, flétnu a lyru, a prorokují.
6 Uchvátí tě Duch יהוה, budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže.
7 I stane se, až se na tobě naplní tato znamení, učiň, co se ti naskytne, protože Bůh je s tebou.
8 Sestup přede mnou do Gilgálu a hle, já sestoupím k tobě, abych přinesl zápalné oběti a obětoval pokojné oběti. Sedm dnů budeš čekat, až k tobě přijdu a oznámím ti, co máš dělat.
9 I stalo se, že když se obrátil, aby šel od Samuela, Bůh mu změnil srdce v jiné a v onen den se naplnila všechna ta znamení.
10 Když přišli do Gibeje, hle, skupina proroků šla proti nim; uchvátil ho Duch Boží a prorokoval s nimi.
11 Stalo se, že všichni, kteří ho dávno předtím znali, viděli, že prorokuje s proroky; lidé říkali jeden druhému: Co se to stalo s Kíšovým synem? Cožpak je také Saul mezi proroky?
12 Kdosi odtamtud odpověděl: A kdo je jejich otec? Proto se stalo příslovím: Cožpak je také Saul mezi proroky?
13 Když přestal prorokovat, přišel na návrší.
14 Saulův strýc jemu a jeho služebníkovi řekl: Kde jste chodili? Odpověděl: Hledali jsme oslice a když jsme viděli, že nikde nejsou, šli jsme k Samuelovi.
15 Saulův strýc řekl: Pověz mi, co vám Samuel říkal.
16 Saul svému strýci odpověděl: S jistotou nám oznámil, že se našly oslice. O kralování, o němž Samuel mluvil, mu nic neoznámil.
17 Pak Samuel svolal lid k יהוה do Mispy.
18 Synům Izraele řekl: Takto praví יהוה, Bůh Izraele: Já jsem vyvedl Izrael z Egypta, vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z moci všech království, která vás utiskovala.
19 Vy však jste teď zavrhli svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich nouzí a soužení, a řekli jste: Ne, ale ustanov nad námi krále. Nyní se tedy postavte před יהוה podle svých kmenů a podle rodů.
20 Samuel předvedl všechny izraelské kmeny a losem byl vybrán kmen Benjamín.
21 Předvedl kmen Benjamín po čeledích a losem byla vybrána čeleď Matrí; tam byl losem vybrán Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nebyl nalezen.
22 Doptávali se znovu יהוה: Přišel sem již ten muž? יהוה řekl: Hle, skrývá se u výstroje.
23 Běželi tedy a dovedli jej odtamtud. Když se postavil uprostřed lidu, od ramen vzhůru převyšoval všechen lid.
24 Samuel řekl všemu lidu: Vidíte, koho si יהוה vyvolil? Není mu podobného mezi vším lidem. A všechen lid křičel: žije král!
25 Nato Samuel promluvil k lidu o královském právu, zapsal je do knihy a ponechal před יהוה. Pak Samuel propustil všechen lid, každého do jeho domu.
26 Také Saul šel do svého domu v Gibeji. Šli s ním i ti udatní muži, jejichž srdcí se Bůh dotkl.
27 Ničemníci však říkali: Jak nás může tenhle zachránit? Pohrdli jím a nepřinesli mu dar. On ale mlčel.

Zobrazit poznámky překladatelů

Růt 9. kapitola     11. kapitola 2. Samuelova

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100