Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 14. kapitola

1 Jste synové יהוה, svého Boha. Kvůli zemřelému si nezasazujte rány ani si nedělejte lysinu mezi očima.
2 Vždyť jsi svatým lidem יהוה, svému Bohu, tebe יהוה vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím.
3 Nejez nic ohavného.
4 Toto jsou zvířata, která budete jíst: býka, ovce a kozy,
5 jelena, gazelu, srnce, divokou kozu, antilopu, divokou ovci a horskou kozu,
6 tedy všechna zvířata, která mají rozdělená kopyta, obě kopyta zcela rozdvojená, přežvýkavce mezi zvířaty. Ty jezte.
7 Z přežvýkavců a těch, kteří mají rozdělená, rozdvojená kopyta, však nejezte tyto: velblouda, zajíce a damana, protože jsou to přežvýkavci, ale kopyta rozdělená nemají. Jsou pro vás nečistí.
8 Ani vepře, neboť má kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje. Je pro vás nečistý. Jejich maso nejezte a jejich zdechlin se nedotýkejte.
9 Ze všeho, co je ve vodě, jezte toto: Všechno, co má ploutve a šupiny, jezte,
10 a všechno, co nemá ploutve a šupiny, nejezte. Je to pro vás nečisté.
11 Všechny čisté ptáky jezte.
12 Nejezte z nich tyto: orla, supa, orlovce,
13 luňáka červeného, luňáka černého, luňáky všeho druhu,
14 žádný druh havrana,
15 pštrosa, sovu, racka, sokoly všeho druhu,
16 sýčka, výra, sovu pálenou,
17 pelikána, mrchožrouta a kormorána,
18 čápa, volavky všeho druhu, dudka, netopýra.
19 Také všechen okřídlený hmyz je pro vás nečistý. se nejí.
20 Všechny čisté ptáky jezte.
21 Nejezte žádnou zdechlinu. Dej ji příchozímu, který je ve tvých branách, ať ji sní, nebo prodej cizinci, ale ty jsi svatým lidem יהוה, svému Bohu. Nevař kůzle v mléce jeho matky.
22 Jistě dávej desátek ze vší úrody svého semena, to, co přináší pole, rok co rok.
23 Na místě, které on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, jez před יהוה, svým Bohem, desátek ze svého obilí, z nového vína a oleje a z prvorozených svého skotu a bravu, aby ses naučil bát יהוה, svého Boha, po všechny dny.
24 Když by cesta byla pro tebe dlouhá, takže bys nebyl schopen to donést, protože místo, které יהוה, tvůj Bůh, vyvolí, aby si tam učinil jméno, je od tebe daleko a protože ti יהוה, tvůj Bůh, požehnal,
25 proměň to ve stříbro, vezmi zabalené stříbro s sebou, jdi na místo, které יהוה, tvůj Bůh, vyvolí
26 a dej stříbro za všechno, po čem tvá duše touží, za skot a brav, víno a pivo, za cokoliv, co si přeje tvá duše. Tam jez před יהוה, svým Bohem, a raduj se ty i tvá rodina.
27 Lévijce, který je ve tvých branách, nezanedbávej, protože s tebou nemá podíl ani dědictví.
28 Vždy po třetím roce přines celý desátek ze své úrody toho roku a zanech je ve svých branách.
29 Ať přijde Lévijec, protože s tebou nemá podíl a dědictví, i příchozí, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvých branách, a nechť jedí a nasytí se, aby ti יהוה, tvůj Bůh, požehnal v každém díle tvých rukou, které konáš.

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 13. kapitola     15. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100