Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 25. kapitola

1 Když nastane spor mezi muži, přistoupí k soudu a soudci jim zjednají právo, spravedlivého prohlásí za spravedlivého a ničemu prohlásí vinným.
2 I stane se, jestliže si ničema zaslouží rány, soudce ho nechá lehnout a bude před ním bit podle své ničemnosti patřičným počtem ran.
3 Může dostat čtyřicet ran, ne více; ať nedostane více ran než tyto, příliš mnoho ran, jinak by byl tvůj bratr ve tvých očích zlehčen.
4 Nedávej náhubek býku, když mlátí.
5 Když budou bratři bydlet pospolu, jeden z nich zemře a nemá syna, se žena zemřelého nevdá mimo rodinu, za cizího muže. k ní vejde její švagr, vezme si ji za ženu a splní vůči ní švagrovskou povinnost.
6 I stane se, že prvorozený, kterého porodí, dá povstat jménu jeho zemřelého bratra, aby nebylo vymazáno jeho jméno z Izraele.
7 Jestliže si ten muž nebude chtít vzít svou švagrovou, ať vystoupí jeho švagrová do brány ke starším a řekne: Můj švagr odmítá dát povstat jménu svého bratra v Izraeli, nechce vůči mně splnit švagrovskou povinnost.
8 Starší jeho města ho zavolají a promluví s ním. Jestliže si bude stát na svém a řekne: Nechci si ji vzít,
9 ať k němu jeho švagrová před očima starších přistoupí, zuje sandál z jeho nohy, plivne mu do tváře a poví: Takto se jedná s mužem, který nechce vystavět dům svého bratra.
10 Bude se v Izraeli nazývat: Dům vyzutého.
11 Jestliže se budou spolu muži rvát jeden s druhým a přistoupí žena jednoho z nich, aby vysvobodila svého muže z ruky toho, kdo ho bije, vztáhne ruku a uchopí ho za ohanbí,
12 usekni jí ruku; se tvé oko neslituje.
13 Neměj ve svém měšci dvojí závaží, velké a malé.
14 Neměj doma dvě míry, velkou a malou.
15 Měj závaží správné a spravedlivé, měj míru správnou a spravedlivou, aby se prodloužily tvé dny v zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává.
16 Neboť pro יהוה, tvého Boha, je ohavností každý, kdo dělá takové věci, každý, kdo páchá špatnosti.
17 Pamatuj na to, co ti po cestě, když jste vyšli z Egypta, udělal Amálek:
18 Jak tě cestou potkal a zničil tvůj zadní voj, všechny slabé opozdilce za tebou. Ty jsi byl vyčerpaný a unavený, ale on se nebál Boha.
19 Proto až ti יהוה, tvůj Bůh, dopřeje odpočinutí od všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává do dědictví, abys ji obsadil, vymaž Amálekovu památku zpod nebes. Nezapomeň!

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 24. kapitola     26. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100