Český studijní překladEzechiel - 18. kapitola

1 I stalo se ke mně יהוה slovo:
2 Co máte na mysli, když užíváte o izraelské zemi toto přísloví: Otcové jedí trpké hrozny a synům trnou zuby?
3 Jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה, uvidíme, jestli se v Izraeli mezi vámi toto přísloví ještě bude užívat.
4 Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře.
5 Avšak bude-li někdo spravedlivý a bude konat právo a spravedlnost —
6 nehodoval na horách, své oči nepozvedl k bůžkům domu izraelského, neznečistil ženu svého bližního a nepřiblíží se k menstruující ženě,
7 nikoho nebude utiskovat, vrátí zástavu dluhu, neuchvátí lup, svůj chléb dá hladovému a obnaženého zakryje oděvem,
8 nebude dávat na lichvu a nebude vybírat úrok, odvrátí svou ruku od špatnosti, bude konat pravdivý soud mezi člověkem a člověkem,
9 bude chodit podle mých ustanovení, zachovávat i má nařízení, aby uskutečňoval pravdu — takový spravedlivý určitě bude žít, je výrok Panovníka יהוה.
10 Když zplodí syna násilníka, který prolévá krev a udělá bratru kteroukoli z těchto věcí
11 (ačkoliv jeho otec sám nic z těchto věcí nespáchal), vždyť i hodoval na horách a znečistil ženu svého bližního,
12 utiskoval chudého a nuzného, uchvátil lup a nevrací zástavu, pozvedl své oči k bůžkům a páchal ohavnost,
13 dával na lichvu a vybíral úrok. Bude žít? Nebude žít! Spáchal všechny tyto ohavnosti, jistě bude usmrcen, zůstane na něm jeho krev.
14 A hle, zplodil by syna a ten by viděl všechny hříchy, které spáchal jeho otec; i když je viděl, nebude jednat podle nich:
15 Na horách nehodoval a své oči nepozvedl k bůžkům domu izraelského, ženu svého bližního neznečistil,
16 nikoho neutiskoval, nevzal zástavu a neuchvátil lup, svůj chléb dával hladovému a obnaženého zakrýval oděvem,
17 neublížil chudému — lichvu ani úrok nevybíral, plnil má nařízení, chodil podle mých ustanovení; takový nezemře pro zvrácenost svého otce, určitě bude žít.
18 Jeho otec, protože se dopouštěl útlaku, oloupil bratra a činil uprostřed svého lidu to, co není dobré, hle, zemřel pro svou zvrácenost.
19 Řeknete však: Proč syn nesnášel trest za zvrácenost otce? Protože ten syn konal právo a spravedlnost, zachovával všechna má ustanovení a konal je, určitě bude žít.
20 Duše, která hřeší, ta zemře. Syn neponese trest za zvrácenost otce ani otec neponese trest za zvrácenost syna. Spravedlnost spravedlivého zůstane na něm a rovněž ničemnost ničemy zůstane na něm.
21 Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít, nezemře.
22 Žádná jeho přestoupení, kterých se dopustil, mu nebudou připomínána; podle své spravedlnosti, kterou vykonal, bude žít.
23 Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok Panovníka יהוה? Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít?
24 Když se ale spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a spáchá špatnost, bude jednat podle všech ohavností, které spáchal ten ničema, bude žít? Žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány. Zemře ve své věrolomnosti, kterou se zpronevěřil, a ve svém hříchu, kterým zhřešil.
25 Vy však řeknete: Panovníkova cesta není v pořádku. Slyšte přece dome izraelský! Má cesta že není v pořádku? Cožpak nejsou v nepořádku vaše cesty?
26 Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a spáchá špatnost, zemře kvůli ní. Zemře pro svou špatnost, kterou spáchal.
27 Když by se však odvrátil ničema od své ničemnosti, kterou spáchal, a konal by právo a spravedlnost, takový zachová svou duši při životě.
28 Prohlédl a odvrátil se od všech svých přestoupení, kterých se dopustil; určitě bude žít, nezemře.
29 Dům izraelský ale řekne: Panovníkova cesta není v pořádku. Mé cesty nejsou v pořádku, dome izraelský? Cožpak nejsou v nepořádku vaše cesty?
30 Proto vás budu soudit, každého podle jeho cest, dome izraelský, je výrok Panovníka יהוה. Obraťte se, odvraťte se od všech svých přestoupení a zvrácenost vám nebude ku pohoršení.
31 Odvrhněte od sebe všechna svá přestoupení, jimiž jste se vzepřeli a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte zemřít, dome izraelský?
32 Vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka יהוה. Obraťte se a zůstaňte naživu.

Zobrazit poznámky překladatelů

Pláč 17. kapitola     19. kapitola Daniel

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100