Český studijní překladEzechiel - 23. kapitola

1 I stalo se ke mně יהוה slovo:
2 Lidský synu, dvě ženy byly dcerami jedné matky.
3 Smilnily v Egyptě, smilnily ve svém mládí. Tam byly mačkány jejich prsy a tam ohmatávali jejich panenské bradavky.
4 Jmenovaly se: Starší Ohola a její sestra Oholíba. Byly mé a rodily syny a dcery. Jejich jména znamenají: Ohola Samaří a Oholíba Jeruzalém.
5 Ohola smilnila, místo aby byla má, a vášnivě toužila po svých milencích, po blízkých Asyřanech
6 oděných rouchy z modré látky, po místodržitelích a správcích, samých překrásných mládencích, jezdcích jezdících na koních.
7 Jim, všem nejlepším asyrským synům, dopřávala své smilnění a poskvrnila se se všemi, po kterých vášnivě toužila, se všemi jejich bůžky.
8 Ani svého smilnění z dob Egypta nezanechala, protože tam s ní leželi v jejím mládí; oni ohmatávali její panenské bradavky a vylévali na ni své smilnění.
9 Proto jsem ji vydal do ruky jejích milenců, do ruky asyrských synů, po nichž vášnivě toužila.
10 Oni odhalili její nahotu, vzali její syny i její dcery a ji zabili mečem. Mezi ženami se stala pojmem a vykonali nad ní přísné soudy.
11 Její sestra Oholíba to viděla, a přece se vrhala svou vášní do zkázy více než ona a její smilnění bylo větší než smilstva její sestry.
12 Vášnivě toužila po asyrských synech, blízkých místodržitelích a správcích dokonale oblečených, jezdcích jezdících na koních, samých překrásných mládencích.
13 I viděl jsem, že se poskvrnila. Obě šly stejnou cestou.
14 Pokračovala dále ve svém smilnění a viděla muže vyryté na zdi, obrazy Chaldejců provedené červenou barvou.
15 Byli přepásáni na bedrech pásem, na hlavách převislé turbany — všichni měli vzhled osádky válečného vozu, podobní babylonským synům, jejichž rodištěm je chaldejská země.
16 Vášnivě po nich toužila, když je její oči spatřily, a posílala k nim do Chaldejska posly.
17 Tehdy k ní babylonští synové vstoupili na lože něžností a znečistili ji svým smilněním. Poskvrnila se s nimi a její duše se od nich odvrátila.
18 Odhalila své smilnění, odhalila i svou nahotu a má duše se od ní odvrátila, tak jako se má duše odcizila od její sestry.
19 Rozmnožila své smilnění, když vzpomínala na dny svého mládí, kdy smilnila v egyptské zemi
20 a vášnivě toužila po tehdejších záletnících, jichž úd je jako úd oslů a jejichž výron je jako výron koní.
21 I hledala jsi hanebnost svého mládí, kdy si muži z Egypta užívali bradavek na tvých mladých prsech.
22 Proto, Oholíbo, toto praví Panovník יהוה: Hle, já proti tobě podnítím tvé milence, od nichž se odcizila tvá duše, a přivedu je na tebe z okolí:
23 Babylonské syny a všechny Chaldejce, Pekóda, Šóu a Kóu, s nimi všechny asyrské syny, překrásné mládence, samé místodržitele a správce, samé osádky válečných vozů a vyhlášené jezdce na koních.
24 Přitáhnou na tebe s válečnou vozbou i povozy a ve shromáždění národů položí proti tobě dokola velké i malé štíty a přilby. Vydám před nimi rozsudek a budou tě soudit podle svých právních nařízení.
25 Dám na tobě průchod své žárlivosti. Naloží s tebou v zlobě: Uřežou ti nos a uši a tvůj ostatek padne mečem. Oni vezmou tvé syny a tvé dcery a tvůj ostatek bude stráven ohněm.
26 Svléknou tvá roucha a seberou tvé ozdobné předměty.
27 Odklidím totiž od tebe tvou hanebnost a tvé smilstvo z egyptské země; už k nim nepozvedneš své oči a na Egypt si nevzpomeneš.
28 Neboť toto praví Panovník יהוה: Hle, vydám tě do ruky těch, které jsi nenáviděla, do ruky těch, od kterých se odcizila tvá duše.
29 Naloží s tebou v nenávisti a poberou všechen tvůj výtěžek, zanechají tě obnaženou a nahou a ukáže se hanba tvých záletů, tvá hanebnost a tvé smilnění.
30 Tyto věci na tobě budou páchat, protože jsi chodila smilnit podle způsobu národů, přičemž ses poskvrňovala s jejich bůžky.
31 Šla jsi cestou své sestry, dám ti tedy do ruky její kalich.
32 Toto praví Panovník יהוה: Budeš pít kalich své sestry, bude hluboký a široký, aby pojal množství nápoje k zesměšňování a k výsměchu.
33 Opilostí a žalem budeš naplněna, kalichem hrůzy a úděsu, kalichem své sestry Samaří.
34 Budeš pít a vypiješ jej do dna, rozhryžeš jeho střepy a rozdrásáš si prsy, protože já jsem promluvil, je výrok Panovníka יהוה.
35 Proto praví Panovník יהוה toto: Jelikož jsi na mě zapomněla a odvrhla jsi mě za svá záda, nes i ty svou hanebnost a své smilnění.
36 I řekl mi יהוה: Lidský synu, budeš soudit Oholu a Oholíbu? Oznam jim jejich ohavnosti.
37 Neboť cizoložily a na jejich rukou je krev. Cizoložily se svými bůžky a dokonce své syny, které mi porodily, jim přivedly za pokrm.
38 Ještě toto mi provedly: V onen den znečistily mou svatyni a znesvětily mé soboty.
39 Když pobíjeli své syny pro své bůžky, v onen den přišli do mé svatyně, aby ji znesvětili. Hle, toto spáchali uprostřed mého domu.
40 Nadto však budou posílat pro muže přicházející zdaleka. Když k nim byl poslán posel, hle, přišli. Umyla ses pro ně, nalíčila sis oči a ozdobila ses ozdobou.
41 Posadila ses na drahocenné lůžko, před ním byl prostřený stůl a na něj jsi postavila mé kadidlo a můj olej.
42 Hlas spokojeného davu zněl ve městě, naproti mužům z množství lidí, pijanům přivedeným z pustiny. I dávali jim náramky na ruce a krásnou korunu na hlavy.
43 I řekl jsem o , opotřebované cizoložstvím: Teď s ní budou páchat smilnění a ona s nimi.
44 A vcházel k ní, jako se vchází k prostitutce. Tak vcházeli k Ohole a k Oholíbě, hanebným ženám.
45 Avšak spravedliví muži, ti je budou soudit soudem pro cizoložnice a soudem pro ty, které prolévají krev, protože jsou cizoložnice a mají na rukou krev.
46 Neboť toto praví Panovník יהוה: Svolej proti nim shromáždění a vydej je úděsu a loupení.
47 Shromáždění pak na ně bude házet kamení a vymýtí je svými meči. Jejich syny i jejich dcery zabijí a jejich domy spálí ohněm.
48 Odstraním ze země hanebnost, všechny ženy se dají varovat a nebudou jednat podle vaší hanebnosti.
49 Uvalí na vás vaši hanebnost a ponesete hříchy smilnění se svými bůžky. I poznáte, že já jsem Panovník יהוה.

Zobrazit poznámky překladatelů

Pláč 22. kapitola     24. kapitola Daniel

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100