Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 20. kapitola

1 Abraham odtamtud odtáhl do území Negebu a pobýval mezi Kádešem a Šúrem. Když pobýval jako cizinec v Geraru,
2 řekl Abraham o své manželce Sáře: Je to má sestra. A Abímelek, král Geraru, pro Sáru poslal a vzal si ji.
3 K Abímelekovi přišel v noci ve snu Bůh a řekl mu: Hle, zemřeš kvůli ženě, kterou sis vzal. Je provdaná.
4 Ale Abímelek se k ní nepřiblížil a řekl: Panovníku, vybiješ i spravedlivý národ?
5 Což mi on neřekl: Je to má sestra? A také ona sama řekla: Je to můj bratr. S bezúhonným srdcem a v čistotě rukou jsem to udělal.
6 A Bůh mu ve snu odpověděl: Já jsem také věděl, žes to udělal s bezúhonným srdcem, a já sám jsem tě zadržel, abys proti mně nezhřešil. Proto jsem tě nenechal se jí dotknout.
7 A teď navrať ženu toho muže, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit, a budeš žít. Jestliže ji však nenavrátíš, věz, že jistě zemřeš ty i všichni, kdo ti patří.
8 Abímelek časně ráno vstal, svolal všechny své otroky a pověděl jim všechny tyto věci. Ti muži dostali veliký strach.
9 Abímelek zavolal Abrahama a řekl mu: Cos nám to provedl? Čím jsem se vůči tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl tak veliký hřích? Zachoval ses ke mně tak, jak se nejedná!
10 Abímelek se ještě Abrahama zeptal: Co jsi sledoval tím, žes udělal takovou věc?
11 Abraham odpověděl: Řekl jsem si, že na tomto místě jistě není bázeň před Bohem a že mne kvůli mé ženě zabijí.
12 Opravdu je i mou sestrou. Je dcerou mého otce, avšak není dcerou mé matky a stala se mou ženou.
13 Ale když mne Bůh vyvedl z domu mého otce do neznáma, řekl jsem jí: Na každém místě, kamkoli přijdeme, mi prokaž tu laskavost, že o mně řekneš: Je to můj bratr.
14 Abímelek vzal tedy brav a skot, otroky a otrokyně a dal je Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru.
15 Pak Abímelek řekl: Hle, má země je před tebou; usaď se, kde je ti libo.
16 Sáře pak řekl: Hle, dal jsem tvému bratrovi tisíc šekelů stříbra. To pro tebe bude potvrzením cti před všemi, kteří jsou s tebou, takže před všemi jsi ospravedlněna.
17 A Abraham se modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abímeleka, jeho ženu i jeho otrokyně, a mohly mít děti.
18 יהוה totiž zcela uzavřel každé lůno v Abímelekově domě kvůli Abrahamově ženě Sáře.

Zobrazit poznámky překladatelů

19. kapitola     21. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100