Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 6. kapitola

1 Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery,
2 synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli.
3 A יהוה řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let.
4 V oněch dnech byli na zemi obři — a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.
5 I viděl יהוה, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé,
6 a יהוה litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
7 יהוה řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil.
8 Ale Noe nalezl milost v יהוה očích.
9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem.
10 Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.
11 Země však byla před Bohem zkažená; země byla plná násilí.
12 Bůh hleděl na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu.
13 I řekl Bůh Noemu: Přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí.
14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku.
15 A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket a její výška třicet loket.
16 U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží.
17 A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne.
18 Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů.
19 A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice.
20 Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě.
21 A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně.
22 A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal.

Zobrazit poznámky překladatelů

5. kapitola     7. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100