Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 7. kapitola

1 Pak יהוה řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty.
2 Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho samici.
3 Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo.
4 Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil.
5 A Noe udělal všechno, jak mu יהוה přikázal.
6 Noemu bylo šest set let, když nastala potopa, vody na zemi.
7 I vešel Noe a jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů s ním před vodami potopy do archy.
8 Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi,
9 vždy po párech vešli k Noemu do archy, samec a samice tak, jak Bůh přikázal Noemu.
10 I stalo se za sedm dnů, že vody potopy přišly na zemi.
11 V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce — v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy.
12 A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.
13 Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy,
14 oni i všechna zvěř podle svých druhů, všechen dobytek podle svých druhů, všichni plazi pohybující se na zemi, podle svých druhů, všichni létavci podle svých druhů, každý pták, každý okřídlenec.
15 Vešli k Noemu do archy po párech ze všeho tvorstva, v němž byl duch života.
16 Přicházeli vždy samec a samice z veškerého tvorstva; vešli tak, jak mu Bůh přikázal. A יהוה za ním zavřel.
17 Potopa na zemi trvala čtyřicet dnů, voda přibývala, zvedla archu a ta stoupala od země.
18 Vody se na zemi rozmáhaly a velmi přibývaly a archa plula po povrchu vod.
19 Vody se na zemi převelice rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem.
20 Vody se rozmohly na patnáct loket výše, když byly přikryty hory.
21 A zahynulo všechno tvorstvo pohybující se na zemi — ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěť hemžící se na zemi i všichni lidé.
22 Všechno, co mělo ve svém chřípí dech života, všechno, co bylo na souši, zemřelo.
23 Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země od lidí až po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo, vše bylo smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním v arše.
24 A vody se nad zemí rozmáhaly sto padesát dnů.

Zobrazit poznámky překladatelů

6. kapitola     8. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100