Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 8. kapitola

1 Bůh však pamatoval na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly.
2 Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen.
3 A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po sto padesáti dnech vody ubylo
4 a v sedmém měsíci sedmnáctého dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.
5 Vody postupně ubývalo až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.
6 A po čtyřiceti dnech Noe otevřel v arše okno, které udělal,
7 a vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze země nevyschla.
8 Pak vypustil holubici, aby viděl, zda voda ustoupila z povrchu země.
9 Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vztáhl ruku, vzal ji a přinesl ji k sobě do archy.
10 Dychtivě čekal ještě dalších sedm dní a znovu z archy vypustil holubici.
11 Holubice se k němu k večeru vrátila, a hle, v zobáku měla čerstvě utržený olivový list. Noe poznal, že voda ze země ustoupila.
12 Čekal ještě dalších sedm dnů a vypustil holubici, ale již se k němu znovu nevrátila.
13 V šestistém prvém roce života Noeho v prvním dni prvního měsíce voda ze země začala osychat. Noe sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země osychal.
14 Ve druhém měsíci, ve dvacátém sedmém dni měsíce země vyschla.
15 I promluvil Bůh k Noemu:
16 Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.
17 Vyveď s sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva: ptactvo, dobytek a všechny plazy pohybující se na zemi; ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi.
18 A Noe vyšel a s ním jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů.
19 Všechna zvěř, všichni plazi a všichni létavci — všechno, co se hýbe na zemi — vyšli podle svých čeledí z archy.
20 Noe pak postavil יהוה oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť.
21 I ucítil יהוה příjemnou vůni a řekl si v srdci: Již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji všechno živé tak, jak jsem učinil.
22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc.

Zobrazit poznámky překladatelů

7. kapitola     9. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100