Český studijní překladJób - 1. kapitola

1 Byl muž v zemi Úsu, jménem Jób. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého.
2 Narodilo se mu sedm synů a tři dcery.
3 Jeho statek vydal na sedm tisíc ovcí a tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic a velmi mnoho čeledi; onen muž byl nejzámožnější ze všech synů východu.
4 Jeho synové chodívali a pořádali hostinu, každý doma ve svůj den. Posílali pro své tři sestry a zvali je, aby jedly a pily s nimi.
5 I stávalo se, když proběhly dny hostiny, že Jób pro ně posílal a posvěcoval je, vstával časně ráno a přinášel zápalné oběti podle počtu jich všech; neboť Jób říkal: Moji synové možná zhřešili a ve svém srdci zlořečili Bohu. Takto činil Jób po všechny dny.
6 Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před יהוה; mezi nimi přišel také Satan.
7 יהוה tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan יהוה odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam.
8 יהוה se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého.
9 Satan nato יהוה odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně?
10 Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi?
11 Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit.
12 יהוה řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z יהוה přítomnosti.
13 Nastal den, kdy jeho synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.
14 Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: Skot právě oral a oslice se pásly vedle něj.
15 Vtom vpadli Šebovci, pobrali je a služebníky zabili ostřím meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil.
16 Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Boží oheň padl z nebes, zapálil ovce i služebníky a strávil je. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil.
17 Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Chaldejci postavili tři oddíly, vtrhli na velbloudy, pobrali je a služebníky zabili ostřím meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil.
18 Zatímco mluvil, přišel jiný a řekl: Tvoji synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra
19 a hle, silný vítr se přihnal přes pustinu a opřel se do čtyř rohů domu; ten se zřítil na ty mladé a zemřeli. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil.
20 Nato Jób vstal, roztrhl své roucho a ostříhal si hlavu; pak padl na zem a klaněl se.
21 Řekl: Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; יהוה dal a יהוה vzal. Budiž požehnáno יהוה jméno.
22 V tom všem Jób nezhřešil a nepřiřkl Bohu nic bláhového.

Zobrazit poznámky překladatelů

Ester     2. kapitola Žalmy

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100