Český studijní překladList Jakubův - 2. kapitola, verše 21 - 26

21 Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka?
22 Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou.
23 I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem.
24 Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry.
25 A nebyla podobně ospravedlněna ze skutků i nevěstka Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou?
26 Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100