Český studijní překladJeremjáš - 29. kapitola, verš č. 21

Toto praví יהוה zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kólajášovu, a o Sidkijášovi, synu Maasejášovu, kteří vám v mém jménu prorokují klam: Hle, dávám je do ruky babylonského krále Nebúkadnesara; zabije je před vašima očima.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100