Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 4. kapitola

1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou
2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl.
3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“
4 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem , ale každým Božím slovem .‘ “
5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa
6 a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám.
7 Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“
8 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “
9 Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;
10 vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘
11 a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen.‘ “
12 Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ “
13 Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.
14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí.
15 A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech.
16 I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl.
17 Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno:
18 ‚Pánův Duch je na mně , protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu,
19 vyhlásit vítaný Pánův rok.‘
20 A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho.
21 Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších. “
22 Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: „Není tento syn Josefův?“
23 Řekl jim: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině.“
24 Řekl: „Amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti.
25 Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli.
26 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidónu.
27 A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. “
28 Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem.
29 Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.
30 On však prošel jejich středem a ubíral se dál.
31 Sestoupil do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.
32 A byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci.
33 V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem:
34 „Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi: Svatý Boží.“
35 Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil.
36 Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „Jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům, a oni vycházejí?“
37 A zpráva o něm se šířila do každého místa okolní krajiny.
38 Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována velikou horečkou; i poprosili ho za ni.
39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce, a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.
40 Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu; on pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
41 Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
42 Když nastal den, vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel.
43 On jim však řekl: „Také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán.“
44 A hlásal je v judských synagogách.

Zobrazit poznámky překladatelů

Evangelium podle Marka 3. kapitola     5. kapitola Evangelium podle Jana

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100