Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 18. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Promluv k synům Izraele a řekni jim: Já יהוה jsem váš Bůh.
3 Podle činů egyptské země, ve které jste sídlili, nejednejte, ani podle činů kenaanské země, do níž vás přivádím, nejednejte a podle jejich ustanovení nežijte.
4 Plňte má nařízení, zachovávejte má ustanovení a žijte podle nich. Já יהוה jsem váš Bůh.
5 Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem יהוה.
6 Nikdo z vás se nepřiblíží k žádnému svému pokrevnímu příbuznému, aby odhalil jeho nahotu. Já jsem יהוה.
7 Nahotu svého otce, to je nahotu své matky, neodhalíš. Je to tvá matka, neodhalíš její nahotu.
8 Nahotu ženy svého otce neodhalíš; je to nahota tvého otce.
9 Nahotu své sestry, dcery svého otce nebo své matky, narozené v domě či mimo něj — neodhalíš jejich nahotu.
10 Nahotu dcery svého syna ani své dcery — jejich nahotu neodhalíš, neboť jsou tvojí nahotou.
11 Nahotu dcery ženy svého otce, narozené tvému otci — je to tvá sestra, neodhalíš její nahotu.
12 Neodhalíš nahotu sestry svého otce; je to příbuzná tvého otce.
13 Neodhalíš nahotu sestry své matky, neboť je to příbuzná tvé matky.
14 Neodhalíš nahotu bratra svého otce — nepřiblížíš se k jeho ženě; je to tvá teta.
15 Neodhalíš nahotu své snachy; je to žena tvého syna, neodhalíš její nahotu.
16 Neodhalíš nahotu ženy svého bratra; je to nahota tvého bratra.
17 Neodhalíš nahotu ženy i její dcery, ani si nevezmeš dceru jejího syna či její dcery, abys odhalil její nahotu — jsou to příbuzné; je to hanebnost.
18 Nevezmeš si ženu k její sestře jako rivalku, abys odhalil její nahotu za jejího života.
19 Nepřiblížíš se k ženě v době její menstruační nečistoty, abys odhalil její nahotu.
20 S ženou svého druha nebudeš mít pohlavní styk, aby ses s ní poskvrnil.
21 Nikoho ze svého potomstva nenecháš provést ohněm Molekovi; neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem יהוה.
22 S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.
23 S žádným zvířetem nebudeš mít pohlavní styk, aby ses s ním poskvrnil; ani žena se nepostaví před zvíře, aby s ním obcovala; je to zvrhlost.
24 Neposkvrníte se žádnou z těchto věcí, neboť všemi těmito věcmi se poskvrňovaly národy, které před vámi vyháním.
25 Protože se země poskvrnila, navštívil jsem ji s trestem za její provinění a země vyvrhla své obyvatele.
26 Vy však zachovávejte má ustanovení a má nařízení a nepáchejte nic z těchto ohavností — ani domorodec, ani příchozí, který pobývá uprostřed vás.
27 Neboť všechny tyto ohavnosti páchali lidé země, kteří byli před vámi, a země se poskvrnila.
28 Ať vás země nevyvrhne, když byste ji znečistili, jako vyvrhla národ, který byl před vámi.
29 Neboť každý, kdo by páchal nějakou z těchto ohavností, všichni ti, kdo je páchají, ať jsou vyhlazeni zprostřed mého lidu.
30 Zachovávejte můj řád, abyste nepáchali nic z těchto ohavných zvyklostí, které se páchaly před vámi, a neposkvrňujte se jimi. Já יהוה jsem váš Bůh.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 17. kapitola     19. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100