Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 20. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Řekni synům Izraele: Když kdokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají v Izraeli, vydá někoho ze svého potomstva Molekovi, jistě bude usmrcen; ať na něj lid země hází kamení.
3 A já obrátím svou tvář proti takovému člověku a vyhladím jej zprostřed jeho lidu, neboť vydal někoho ze svého potomstva Molekovi, a tak znečistil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno.
4 Jestliže by lid země přece nad tímto mužem, když vydal někoho ze svého potomstva Molekovi, přivřel oko a neusmrtil ho,
5 obrátím svou tvář proti tomu muži a proti jeho čeledi já a vyhladím zprostřed jejich lidu jej i všechny, kdo smilnili s ním tím, že smilnili s Molekem.
6 A jestliže se nějaký člověk obrátí k duchům zemřelých a věštcům, aby s nimi smilnil, proti takovému člověku obrátím svou tvář a vyhladím jej zprostřed jeho lidu.
7 Posvěťte se a buďte svatí, neboť já יהוה jsem váš Bůh.
8 Zachovávejte má ustanovení a plňte je. Já יהוה vás posvěcuji.
9 Kdyby kdokoliv proklel svého otce nebo svou matku, jistě bude usmrcen. Proklel svého otce či svou matku, jeho krev je na něm.
10 Kdyby někdo zcizoložil s provdanou ženou, kdyby někdo zcizoložil s ženou svého bližního, jistě bude usmrcen — cizoložník i cizoložnice.
11 Kdyby někdo ležel s ženou svého otce a tak odhalil nahotu svého otce, jistě budou usmrceni oba, jejich krev je na nich.
12 Kdyby někdo ležel se svou snachou, jistě budou oba usmrceni. Spáchali zvrhlost, jejich krev je na nich.
13 Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.
14 Kdyby si muž vzal ženu a její matku, je to hanebnost. Ohněm budou spáleni on i ony, aby nebyla hanebnost ve vašem středu.
15 Kdyby měl muž pohlavní styk se zvířetem, jistě bude usmrcen a to zvíře zabijete.
16 Kdyby se žena přiblížila k jakémukoliv zvířeti, aby s ním obcovala, zabiješ tu ženu i to zvíře. Jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.
17 Kdyby si muž vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, viděl by její nahotu a ona by viděla jeho nahotu, je to hanba. Před očima synů svého lidu budou vyhlazeni. Odhalil nahotu své sestry, ponese svou vinu.
18 Kdyby muž ležel s ženou poskvrněnou menstruací, odhalil by její nahotu, obnažil její pramen a ona by odhalila pramen své krve, oba budou vyhlazeni zprostřed svého lidu.
19 Neodhalíš nahotu sestry své matky nebo svého otce, neboť takový člověk obnažil svou příbuznou. Ponesou svou vinu.
20 Kdyby muž ležel se svou tetou, odhalil nahotu svého strýce, ponesou svůj hřích, zemřou bezdětní.
21 Kdyby si muž vzal ženu svého bratra, je to nečistota. Odhalil nahotu svého bratra; zůstanou bezdětní.
22 Zachovávejte všechna má ustanovení a všechna má nařízení a plňte je, aby vás nevyvrhla země, do které vás přivádím, abyste v ní sídlili.
23 Nežijte podle ustanovení národa, který před vámi vyháním, neboť oni činili všechny tyto věci, takže jsem jimi opovrhl.
24 Ale vám jsem řekl: Vy obsaďte jejich zemi, dám vám ji, abyste ji obsadili, zemi oplývající mlékem a medem. Já יהוה jsem váš Bůh, který jsem vás oddělil od národů.
25 Rozlišujte mezi zvířaty čistými a nečistými, mezi ptáky nečistými a čistými. Nečiňte sami sebe hodnými opovržení zvířaty ani ptáky ani ničím, co se hýbe na zemi a co jsem pro vás oddělil za nečisté.
26 Budete svatí pro mě, neboť já, יהוה, jsem svatý a oddělil jsem vás z národů, abyste byli moji.
27 Muž či žena, v nichž bude duch zemřelých nebo duch věštecký, budou jistě usmrceni; bude se na ně házet kamení, jejich krev je na nich.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 19. kapitola     21. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100