Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 27. kapitola

1 Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí.
2 Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pontiu Pilátovi.
3 Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším,
4 říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc ! “
5 Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se; pak odešel a oběsil se.
6 Velekněží vzali ty stříbrné a řekli: „Není dovoleno vhodit je do chrámové pokladny, protože je to cena za krev.“
7 Uradili se a koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců.
8 Proto je ono pole až dodnes nazýváno Polem krve.
9 Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: ‚I vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl oceněn od synů Izraele;
10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.‘
11 Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš mu řekl: „Ty to říkáš.“
12 A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpověděl.
13 Tu mu Pilát řekl: „Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? “
14 Ale on mu neodpověděl ani na jedno obvinění, takže se vladař velmi divil.
15 O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého chtěli.
16 Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Barabáš.
17 Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Kristus?“
18 Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.
19 Když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho žena : „Neměj nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla.“
20 Velekněží a starší přesvědčili zástupy, aby si vyžádaly Barabáše, ale Ježíše aby daly zahubit.
21 Vladař jim tedy řekl: „Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?“ Oni řekli: „Barabáše!“
22 Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?“ Všichni mu řekli: „Ať je ukřižován!“
23 A vládce řekl: „Co tedy udělal zlého?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ať je ukřižován!“
24 Když Pilát uviděl, že to ničemu neprospívá, ale že pozdvižení je čím dál větší, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl: „Jsem nevinen touto krví . Je to vaše věc. “
25 A všechen lid na to řekl: „Jeho krev na nás a na naše děti!“
26 Pak jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
27 Tehdy vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládního paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska.
28 Svlékli ho a oblékli mu šarlatový plášť,
29 upletli věnec z trní a vložili jej na jeho hlavu a do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. Padali před ním na kolena a posmívali se mu: „Buď zdráv, králi Židů!“
30 A když ho poplivali, vzali tu hůl a začali ho bít po hlavě.
31 Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli mu jeho šaty. A odvedli ho, aby ho ukřižovali.
32 Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimon; toho přinutili, aby vzal jeho kříž.
33 Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená ‚Místo lebky‘,
34 dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít.
35 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty házejíce o ně los;
36 pak seděli a střežili ho tam.
37 Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění : „Toto je Ježíš, král Židů.“
38 Zároveň s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po levici.
39 Kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou
40 a říkali: „Ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, jsi-li Syn Boží, a sestup s kříže!“
41 Podobně se posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími. Říkali:
42 „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní sestoupí s kříže, a my v něho uvěříme.
43 Složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí, stojí-li o něho . Vždyť řekl: ‚Jsem Boží Syn!‘“
44 Stejně ho tupili i lupiči, kteří byli ukřižováni spolu s ním.
45 Od šesté hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny deváté.
46 Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘
47 A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „Ten člověk volá Eliáše.“
48 Jeden z nich ihned vyběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít.
49 Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“
50 Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha.
51 A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly
52 a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53 když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým.
54 Když setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se stalo, velmi se ulekli a řekli: „Opravdu to byl Boží Syn!“
55 Bylo tam mnoho žen dívajících se zdaleka, které se vydaly za Ježíšem z Galileje a sloužily mu.
56 Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedeových.
57 Když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který se také sám stal Ježíšovým učedníkem.
58 Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, aby mu to tělo vydali.
59 Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna
60 a položil je do své nové hrobky, kterou vytesal ve skále. Pak ke vchodu do hrobky přivalil veliký kámen a odešel.
61 Byla tam Marie Magdalská a ta druhá Marie a seděly naproti hrobu.
62 Nazítří, to je po přípravě na svátek, se u Piláta shromáždili velekněží a farizeové
63 a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že onen svůdce ještě za svého života řekl: ‚Po třech dnech vstanu. ‘
64 Rozkaž tedy, ať je do třetího dne hrob zajištěn, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých.‘ A bude poslední blud horší než ten první.“
65 Pilát jim řekl: „Máte stráž. Jděte a zabezpečte to, jak umíte.“
66 Oni pak šli a zabezpečili hrob tak, že zapečetili kámen a postavili k němu stráž .

Zobrazit poznámky překladatelů

Malachiáš 26. kapitola     28. kapitola Evangelium podle Marka

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100