Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 27. kapitola, verše 1 - 23

1 Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí.
2 Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pontiu Pilátovi.
3 Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším,
4 říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc ! “
5 Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se; pak odešel a oběsil se.
6 Velekněží vzali ty stříbrné a řekli: „Není dovoleno vhodit je do chrámové pokladny, protože je to cena za krev.“
7 Uradili se a koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců.
8 Proto je ono pole až dodnes nazýváno Polem krve.
9 Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: ‚I vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl oceněn od synů Izraele;
10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.‘
11 Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš mu řekl: „Ty to říkáš.“
12 A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpověděl.
13 Tu mu Pilát řekl: „Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? “
14 Ale on mu neodpověděl ani na jedno obvinění, takže se vladař velmi divil.
15 O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého chtěli.
16 Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Barabáš.
17 Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Kristus?“
18 Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.
19 Když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho žena : „Neměj nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla.“
20 Velekněží a starší přesvědčili zástupy, aby si vyžádaly Barabáše, ale Ježíše aby daly zahubit.
21 Vladař jim tedy řekl: „Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?“ Oni řekli: „Barabáše!“
22 Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?“ Všichni mu řekli: „Ať je ukřižován!“
23 A vládce řekl: „Co tedy udělal zlého?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ať je ukřižován!“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100