Český studijní překladŽalmy - 37. kapitola

1 Davidův žalm. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti,
2 neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí.
3 Důvěřuj יהוה a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.
4 Měj rozkoš z יהוה — on naplní prosby tvého srdce.
5 Uval na יהוה svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.
6 Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas.
7 Umlkni před יהוה a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle.
8 Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého.
9 Protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na יהוה, ti obdrží zemi.
10 Ještě chvilku a ničema nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam.
11 Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.
12 Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby.
13 Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den.
14 Ničemové tasí meč, napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti.
15 Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán.
16 Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů.
17 Neboť paže ničemů budou zlomeny, spravedlivé však יהוה podepírá.
18 יהוה zná dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá navěky.
19 Ve zlých dobách nebudou zahanbeni a ve dnech hladu budou nasyceni.
20 Ničemové ale zahynou; יהוה nepřátelé pominou jak to nejlepší z pastvin, zmizí v dýmu.
21 Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává.
22 Jím požehnaní obdrží zemi, ale jím zlořečení budou vyhlazeni.
23 יהוה upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu.
24 Když upadne, nebude zavržen, vždyť יהוה mu podepírá ruku.
25 Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo o chléb.
26 Každého dne se slitovává a půjčuje a jeho potomstvo je požehnáním.
27 Odvrať se od zlého a čiň dobré, a budeš přebývat navěky.
28 Neboť יהוה miluje právo a neopouští své věrné. Navěky je bude střežit. Potomstvo ničemů však bude vyhlazeno.
29 Spravedliví obdrží zemi a budou v ní přebývat navěky.
30 Ústa spravedlivého přemítají o moudrosti a jeho jazyk mluví o právu.
31 V srdci zákon svého Boha, jeho kroky nebudou nejisté.
32 Ničema pozorně sleduje spravedlivého a hledá, jak by ho usmrtil.
33 יהוה ho nenechá v jeho ruce a až bude souzen, nebude usvědčen z viny.
34 Očekávej na יהוה a dbej na jeho cestu. On tě vyvýší a obsadíš zemi, až budou ničemové vyhlazeni, uvidíš to!
35 Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jako nepřesazovaná zeleň,
36 ale pominul a hle, není. Hledal jsem ho, ale nebyl nalezen.
37 Drž se bezúhonného, hleď na přímého, vždyť pokojným lidem patří budoucnost,
38 ale vzpurníci budou společně zničeni, budoucnost ničemů bude zmařena.
39 Spása spravedlivých je od יהוה, on je jejich záštitou v čas soužení.
40 יהוה jim pomáhá a vytrhuje je, vytrhuje je od ničemů a zachraňuje je, neboť v něm hledají útočiště.

Zobrazit poznámky překladatelů

Jób 36. kapitola     38. kapitola Přísloví

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100