Český studijní překladHebrejům - 11. kapitola

1 Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.
2 Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží.
3 Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.
4 Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel.
5 Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.
6 Bez víry však ne možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.
7 Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry.
8 Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde.
9 Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.
10 Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.
11 Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila , protože měla za věrného toho, kdo dal slib.
12 Pročež z jednoho, a to z již odumřelého, byli zplozeni mnozí, ‚počtem jako hvězdy nebeské a jako je nespočetný písek na břehu mořském‘.
13 Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi.
14 Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast.
15 Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit.
16 Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.
17 Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna,
18 o kterém bylo řečeno: ‚ Z Izáka bude povoláno tvé símě.‘
19 Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz .
20 Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích.
21 Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a ‚poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘.
22 Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech.
23 Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se králova nařízení.
24 Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery
25 a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu.
26 Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě.
27 Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl Neviditelného.
28 Vírou slavil Hod beránka a pokropení krví, aby se Zhoubce nedotkl jejich prvorozených.
29 Vírou prošli Rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili Egypťané, moře je pohltilo.
30 Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli po sedm dní.
31 Vírou nevěstka Rachab nezahynula spolu s těmi, kteří neuposlechli, protože s pokojem přijala vyzvědače.
32 A co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích,
33 kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům,
34 uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců.
35 Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené , jiní byli mučeni, a nepřijali vysvobození , aby dosáhli lepšího vzkříšení,
36 jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení,
37 byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání.
38 Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země.
39 A tito všichni, ačkoli se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení,
40 protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás.

Zobrazit poznámky překladatelů

Filemonovi 10. kapitola     12. kapitola List Jakubův

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100