Český studijní překlad1. Samuelova - 9. kapitola

1 Byl muž z kmene Benjamín, jménem Kíš, syn Abíela, syna Seróra, syna Bekórata, syna Afíacha, Benjamínec, udatný hrdina.
2 Ten měl syna jménem Saul, hezkého mládence; nikdo ze synů Izraele nebyl hezčí nežli on. Od ramen vzhůru převyšoval všechen lid.
3 Saulovu otci Kíšovi se ztratily oslice. Kíš tedy řekl svému synu Saulovi: Vezmi si s sebou jednoho ze služebníků, vstaň a jdi hledat ty oslice.
4 Prošel Efrajimské pohoří, prošel zemi Šališa, ale nenašli je. Pak prošli zemi Šaalím, a zase nic. Prošel i zemi Benjamín, ale nenašli je.
5 Když přišli do země Súf, řekl Saul svému služebníkovi, který byl s ním: Pojď se vrátit, jinak si můj otec přestane dělat starosti o oslice a bude se obávat o nás.
6 Ten mu řekl: Podívej, v tomto městě je muž Boží. Je to vážený muž. Všechno, co vysloví, se jistě naplní. Pojďme nyní tam. Snad nám oznámí cestu, po které bychom měli jít.
7 Saul nato svému služebníkovi řekl: Tak pojďme! Ale co tomu muži přineseme? Vždyť nám došel chléb v brašnách a nemáme dárek, abychom ho muži Božímu přinesli. Co máme s sebou?
8 Služebník znovu Saulovi odpověděl: Vida, mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám jej muži Božímu, aby nám oznámil naši cestu.
9 (Když se šel někdo dotázat Boha, říkalo se dříve v Izraeli: Nuže, pojďme k vidoucímu. Dnešní prorok se totiž dříve nazýval vidoucí.)
10 Saul nato svému služebníkovi řekl: Dobře jsi promluvil. Nuže, pojďme. Šli tedy do města, kde byl muž Boží.
11 Jak vystupovali po svahu do města, potkali děvčata, která vyšla čerpat vodu. Zeptali se jich: Je zde vidoucí?
12 Odpověděla jim: Ano, je; zrovna před tebou. Tak si pospěš, neboť dnes přišel do města, protože dnes má lid na návrší obětní hod.
13 Jakmile přijdete do města, tak ho najdete, dříve nežli vystoupí na návrší, aby jedl. Lid totiž nebude jíst, dokud nepřijde, jelikož on žehná obětnímu hodu. Potom budou jíst ti, kdo jsou pozváni. Nyní vystupte, neboť ještě dnes ho najdete.
14 Vystoupili tedy k městu a když vcházeli do města, Samuel zrovna vycházel proti nim, aby vystoupil na návrší.
15 Den předtím, nežli Saul přišel, יהוה odhalil Samuelovo ucho a řekl:
16 Zítra touto dobou k tobě pošlu muže ze země Benjamín. Pomaž ho za vévodu nad mým lidem Izraelem. On zachrání můj lid z ruky Pelištejců, protože jsem pohleděl na svůj lid, neboť jeho volání proniklo ke mně.
17 Když Samuel uviděl Saula, יהוה mu pověděl: Tak to je ten muž, o němž jsem ti řekl: Ten bude vládnout nad mým lidem.
18 Saul pak přistoupil v bráně k Samuelovi a řekl: Pověz mi, prosím, kde je dům vidoucího.
19 Samuel Saulovi odpověděl: Já jsem vidoucí. Vystup přede mnou na návrší a pojezte dnes se mnou. Ráno tě propustím a oznámím ti vše, co máš na srdci.
20 A o oslice, které se ti před třemi dny ztratily, se neobávej, protože se našly. Po kom však nejvíce touží Izrael? Cožpak ne po tobě a po celém domě tvého otce?
21 Saul odpověděl: Cožpak nejsem Benjamínec z nejmenšího izraelského kmene a není má čeleď nejmenší ze všech čeledí kmene Benjamín? Proč mi říkáš takovou věc?
22 Samuel pak vzal Saula a jeho služebníka, přivedl je do síně a dal jim místo v čele těch, kdo byli pozváni. Bylo tam asi třicet mužů.
23 Samuel řekl kuchaři: Podej ten díl, který jsem ti dal a o němž jsem ti řekl: Ulož ho u sebe.
24 Kuchař vytáhl kýtu, s tím, co bylo na ní, položil před Saula a Samuel řekl: Podívej, co zůstalo! Vezmi si a jez. Vždyť to bylo uchováno pro tebe na toto setkání, když jsem řekl: Pozval jsem lid. Tak Saul pojedl v ten den se Samuelem.
25 Když sestoupili z návrší do města, Samuel si povídal se Saulem na střeše.
26 Časně vstali. Stalo se, když vycházela jitřenka, že Samuel zvolal na Saula na střeše: Vstaň a propustím tě. Saul vstal a oba, on i Samuel, vyšli ven.
27 Když sestupovali na konec města, Samuel řekl Saulovi: Řekni služebníkovi, aby šel dál před námi. — A on šel dál. Ale ty se na chvíli zastav. Oznámím ti Boží slovo.

Zobrazit poznámky překladatelů

Růt 8. kapitola     10. kapitola 2. Samuelova

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100