Český studijní překlad1. Samuelova - 8. kapitola

1 Stalo se, že když Samuel zestárl, ustanovil za soudce nad Izraelem své syny.
2 Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě.
3 Jeho synové však nechodili po jeho cestě, hnali se za nekalým ziskem, brali úplatek a převraceli právo.
4 Všichni izraelští starší se shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.
5 Řekli mu: Hle, ty jsi zestárl a tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ustanov nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů.
6 Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: Ustanov nad námi krále, aby nás soudil. Tak se Samuel modlil k יהוה.
7 יהוה řekl Samuelovi: Uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi.
8 Stejně jako jednali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, kdy mě opouštěli a sloužili jiným bohům; tak činí i tobě.
9 Nyní je však uposlechni, jenom je naléhavě varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat.
10 Samuel řekl všechna יהוה slova lidu, který od něj žádal krále.
11 Řekl: Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vaše syny a ustanoví si je na své válečné vozy a na své jezdecké koně a budou běhat před jeho válečnými vozy.
12 Ustanoví si je za velitele nad tisíci a nad padesáti, také aby orali jeho pole a sklízeli jeho žeň, aby zhotovovali jeho válečné zbraně a výstroj jeho vozů.
13 A vaše dcery vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky.
14 Vezme vaše nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým otrokům.
15 Bude brát desátky z vašeho zrní a vašich vinic a dá je svým dvorním úředníkům a otrokům.
16 Vezme vaše otroky a vaše služky, vaše nejlepší mládence a vaše osly a podrobí je práci pro sebe.
17 Bude brát desátky z vašeho stáda a stanete se jeho otroky.
18 V onen den budete volat o pomoc kvůli svému králi, kterého jste si zvolili, ale יהוה vám v onen den neodpoví.
19 Lid však nechtěl uposlechnout Samuela a řekli: Ne! Ať je nad námi král!
20 I my budeme jako všechny národy. Náš král nás bude soudit, bude před námi vycházet a bojovat naše boje.
21 Samuel vyslechl všechna slova lidu a pověděl je יהוה.
22 יהוה Samuelovi řekl: Uposlechni je a ustanov nad nimi krále. Samuel izraelským mužům řekl: Jděte každý do svého města.

Zobrazit poznámky překladatelů

Růt 7. kapitola     9. kapitola 2. Samuelova

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100