Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 14. kapitola

1 Ve dnech šineárského krále Amráfela, elasarského krále Arjóka, élamského krále Kedorlaómera a gójimského krále Tideála se stalo, že
2 vedli válku proti sodomskému králi Bérovi a gomorskému králi Biršovi, ademskému králi Šineábovi, sebójskému králi Šemeberovi a králi Bely, což je Sóar.
3 Tito všichni se spojili v údolí Sidímu, což je Solné moře.
4 Dvanáct let sloužili Kedorlaómerovi, ale třináctého roku se vzbouřili.
5 Ve čtrnáctém roce přitáhl Kedorlaómer a králové, kteří byli s ním, a pobili Refájce v Aštarót-karnajimu, Zuzejce v Hámu, Emejce v Šáve-kirjatajimu
6 a Chorejce v jejich pohoří Seíru až k El-páranu, který je proti pustině.
7 Když se vraceli, přitáhli k Énmišpátu, což je Kádeš, a pobili vše na poli Amálekovců a také Emorejce, kteří sídlili v Chasesón-támaru.
8 Vytáhl tedy král sodomský, král gomorský, král ademský, král sebójský a král Bely, což je Sóar, a sešikovali se proti nim k boji v údolí Sidímu:
9 proti élamskému králi Kedorlaómerovi, gójimskému králi Tideálovi, šineárskému králi Amráfelovi a elasarskému králi Arjókovi — čtyři králové proti pěti.
10 Údolí Sidím bylo plné asfaltových studní; když král sodomský a gomorský utíkali, zapadli do nich. Ti, co zůstali naživu, utekli do hor.
11 Pak nepřátelé pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechnu potravu a odtáhli.
12 Vzali také Abramova synovce Lota s jeho majetkem — bydlel totiž v Sodomě — a odtáhli.
13 Pak přišel jeden uprchlík a oznámil to Hebreji Abramovi. Ten přebýval u dubů Emorejce Mamreho, bratra Eškólova a bratra Anérova; ti byli s Abramem spojeni smlouvou.
14 Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, shromáždil tři sta osmnáct svých oddaných mužů zrozených v jeho domě a pronásledoval nepřátele až k Danu.
15 V noci proti nim se svými otroky rozdělil své síly a pobíjel je; pronásledoval je až po Chóbu, která je severně od Damašku.
16 Donesl zpět všechen majetek, také svého bratra Lota s jeho majetkem přivedl zpět, také ženy a lid.
17 Po jeho návratu z pobití Kedorlaómera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu vstříc sodomský král do údolí Šáve, což je Královské údolí.
18 Také Malkísedek, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha Nejvyššího.
19 A požehnal mu slovy: Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, Tvůrci nebes i země.
20 A požehnán buď Bůh Nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Nato mu Abram dal desátek ze všeho.
21 Sodomský král Abramovi řekl: Dej mi lidi a majetek si vezmi.
22 Abram však sodomskému králi odpověděl: Pozvedl jsem ruku k יהוה Bohu Nejvyššímu, Tvůrci nebes a země,
23 že z ničeho, co je tvé, nevezmu ani šňůru nebo řemínek u sandálů, abys neřekl: Já jsem učinil Abrama bohatým.
24 Nechci nic, pouze to, co snědli mládenci, a podíl mužů, kteří šli se mnou: Anér, Eškól a Mamre, ti vezmou svůj podíl.

Zobrazit poznámky překladatelů

13. kapitola     15. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100