Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 30. kapitola

1 Když Ráchel viděla, že Jákobovi neporodila děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: Dej mi děti, nebo zemřu!
2 Jákob vzplál proti Ráchel hněvem a řekl: Což jsem na místě Boha, který ti odepřel plod lůna?
3 Odpověděla: Zde je má služebnice Bilha. Vejdi k ní, aby porodila na má kolena, a tak i já budu mít od ní dítě.
4 Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel.
5 Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna.
6 Ráchel pak řekla: Bůh mi zjednal právo, vyslyšel i můj hlas a dal mi syna. Proto mu dala jméno Dan.
7 Ráchelina služka Bilha znovu otěhotněla a porodila Jákobovi druhého syna.
8 Ráchel řekla: Úporné zápasy jsem vybojovala se svou sestrou a zdolala jsem ji; dala mu tedy jméno Neftalí.
9 Lea viděla, že přestala rodit, tedy vzala svou služku Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu.
10 Leina služka Zilpa porodila Jákobovi syna.
11 Lea řekla: Mám štěstí! A dala mu jméno Gád.
12 Pak Leina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna.
13 A Lea řekla: Je to pro mne blaho, neboť mě ženy budou nazývat šťastnou! A dala mu jméno Ašer.
14 Jednou v době sklizně pšenice Rúben šel a našel na poli jablíčka lásky a přinesl je své matce Lee. Ráchel Lee řekla: Dej mi, prosím, z jablíček lásky od svého syna.
15 Ona jí odpověděla: To je ti málo, vzít mi muže, že mi chceš vzít i jablíčka lásky od mého syna? Ráchel řekla: Za jablíčka lásky od tvého syna tedy bude spát tuto noc s tebou.
16 Když Jákob přicházel večer z pole, vyšla mu Lea naproti a řekla: Musíš vejít ke mně, protože jsem tě opravdu najala za jablíčka lásky od svého syna. Spal tedy onu noc s ní.
17 A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna.
18 Lea řekla: Bůh mi dal odměnu, že jsem dala svou služku svému muži. A dala mu jméno Isachar.
19 Lea znovu otěhotněla a porodila Jákobovi šestého syna.
20 Tehdy Lea řekla: Bůh mě obdařil dobrým darem; tentokrát mě můj muž vyvýší, protože jsem mu porodila šest synů. A dala mu jméno Zabulón.
21 Potom porodila dceru a dala jí jméno Dína.
22 Bůh pamatoval na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno.
23 Otěhotněla, porodila syna a řekla: Bůh odňal mou potupu.
24 Dala mu jméno Josef se slovy: Kéž mi יהוה přidá dalšího syna!
25 Když Ráchel porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: Propusť mě, ať odejdu na své místo a do své země.
26 Vydej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a půjdu. Vždyť ty sám víš, jakou službu jsem ti prokazoval.
27 Lában mu odpověděl: Kéž bych nalezl milost v tvých očích a zůstal bys. V kalichu jsem viděl, že mi kvůli tobě יהוה požehnal.
28 Dále řekl: Urči si svou mzdu u mne a dám ti ji.
29 Jákob mu odpověděl: Ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval.
30 Vždyť to málo, co jsi měl před mým příchodem, se rozhojnilo v množství a יהוה ti žehnal na každém mém kroku. Kdy již budu pracovat také pro svou rodinu?
31 Zeptal se: Co ti mám dát? Jákob odpověděl: Nedávej mi nic. Pokud pro mne uděláš tuto věc, budu znovu pást a střežit tvé ovce:
32 Projdu dnes celé tvé stádo a vezmu z něho všechny ovce skvrnité a strakaté, všechny načernalé ovce mezi jehňaty a strakaté a skvrnité kusy mezi kozami. To bude má mzda.
33 Má spravedlnost bude pro mne od zítřejšího dne svědčit tak, že když přijdeš prohlédnout mou mzdu, všechno, co z koz nebude skvrnité či strakaté a mezi jehňaty načernalé, bude u mne pokládáno za kradené.
34 Lában řekl: Dobrá, ať se stane podle tvého slova.
35 Ale ještě toho dne odstranil pruhované a strakaté kozly a všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo na sobě něco bílého, a všechna načernalá jehňata a předal je do rukou svých synů.
36 Pak je vzdálil od Jákoba tři dny cesty, zatímco Jákob pásl zbývající Lábanovo stádo.
37 Jákob si pak vzal čerstvé pruty styraxu, mandloně a platanu a oloupal na nich bílé pruhy, takže odkryl to, co bylo na prutech bílé.
38 A pruty, které oloupal, položil v napajedlech na vodních žlabech, kam přicházely ovce pít, aby byly naproti ovcím, které se pářily, když přicházely pít.
39 Když se ovce či kozy pářily před pruty, rodily pruhovaná, skvrnitá a strakatá jehňata.
40 Jákob ta jehňata odděloval; ovce z Lábanova bravu stavěl směrem k pruhovaným a všem načernalým. Tak si připravil svá samostatná stáda, která nepřipojil k ovcím Lábanovým.
41 A kdykoliv se pářily statné ovce či kozy, Jákob pokládal pruty před oči stáda do napajedel, aby se pářily u prutů.
42 U slabých ovcí pruty nepokládal. Tak připadly ty slabé Lábanovi a statné Jákobovi.
43 Tak ten muž převelice zbohatl. Patřilo mu mnoho bravu, služky a otroci, velbloudi i osli.

Zobrazit poznámky překladatelů

29. kapitola     31. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100