Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 19. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Promluv k celé pospolitosti synů Izraele a řekni jim: Buďte svatí, neboť já, יהוה, váš Bůh, jsem svatý.
3 Každý ať se bojí své matky a svého otce a zachovávejte mé soboty — já יהוה jsem váš Bůh.
4 Neobracejte se k nicotnostem a nedělejte si slité bohy. Já יהוה jsem váš Bůh.
5 Když obětujete יהוה obětní hod pokojné oběti, obětujte ho tak, abyste došli zalíbení.
6 Bude se jíst v den vaší oběti i druhý den, ale co zbude do třetího dne, spálí se ohněm.
7 Jestliže by přece někdo jedl třetího dne, bude to znehodnocené, nenalezne zalíbení.
8 Ten, kdo by ho jedl, ponese svou vinu, protože znesvětil to, co je svaté pro יהוה. Takový člověk ať je vyhlazen ze svého lidu.
9 Když budete sklízet žeň své země, nevyžínej zcela rohy svého pole a nesbírej klasy po své žni.
10 Svou vinici nepaběrkuj a spadlé bobule své vinice nesbírej. Nech je pro chudého a příchozího. Já יהוה jsem váš Bůh.
11 Nekraďte, nezapírejte a nelžete jeden druhému.
12 Nepřísahejte lživě v mém jménu, ať neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem יהוה.
13 Neutlačuj svého bližního a neokrádej ho. Výdělek najatého u tebe nezůstane do rána.
14 Neproklínej hluchého a nedávej překážku před slepého, ale boj se svého Boha. Já jsem יהוה.
15 Při soudu nejednejte špatně: nestraň chudému ani nenadržuj vysoko postavenému. Svého druha suď spravedlivě.
16 Nechoď pomlouvat mezi svým lidem. Nestav se na krev svého bližního. Já jsem יהוה.
17 Neměj ve svém srdci nenávist vůči svému bratrovi. Přísně pokárej svého druha, ať kvůli němu neneseš hřích.
18 Nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem יהוה.
19 Zachovávej má ustanovení. Nenechej pářit svůj dobytek dvojího druhu. Neosévej své pole semenem dvojího druhu. Ať na tebe nepřijde oděv z dvojího druhu vlákna.
20 Když muž ulehne s ženou a bude mít výron semene a ta otrokyně byla určena muži, nebyla ovšem ještě vykoupena ani jí nebyla dána svoboda, bude dána náhrada, ale nebudou usmrceni, protože nebyla svobodná.
21 On přinese יהוה ke vchodu do stanu setkávání svou oběť za vinu, berana jako oběť za vinu.
22 Kněz za něj před יהוה vykoná obřad smíření s beranem jako s obětí za vinu, za jeho hřích, kterým zhřešil, a jeho hřích, kterým zhřešil, mu bude odpuštěn.
23 Až přijdete do země a vysadíte všelijaké ovocné stromoví, necháte jeho ovoce nesklizené, po tři roky bude pro vás nejedlé, nebude se jíst.
24 Čtvrtého roku bude všechno jeho ovoce svaté ke slavnosti pro יהוה.
25 V pátém roce budete jíst jeho ovoce. Tak vám bude dále přinášet svou úrodu. Já יהוה jsem váš Bůh.
26 Nejezte nic s krví. Nevěštěte a nezabývejte se hadačstvím.
27 Nestříhejte si dokola skráně své hlavy a nekaz si skráně své brady.
28 Zářezy kvůli mrtvému si nedávejte na tělo ani tetování si nedávejte na sebe. Já jsem יהוה.
29 Neznesvětíš svou dceru tím, že bys z ní udělal prostitutku, aby země nesmilnila a nenaplnila se hanebností.
30 Zachovávejte mé soboty a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem יהוה.
31 Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte věštce, abyste se jimi poskvrňovali. Já יהוה jsem váš Bůh.
32 Před šedinami povstaň, cti starce a boj se svého Boha. Já jsem יהוה.
33 Když bude s tebou ve tvé zemi pobývat příchozí, neutiskujte ho.
34 Příchozí, který s vámi pobývá jako cizinec, na tom bude jako domorodec mezi vámi. Miluj ho jako sebe, protože jste byli příchozími v egyptské zemi. Já יהוה jsem váš Bůh.
35 Nejednejte špatně při rozhodování míry, váhy a objemu.
36 Budete mít spravedlivé váhy, spravedlivé závaží, spravedlivou míru a spravedlivý hín. Já יהוה jsem váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země.
37 Zachovávejte všechna má ustanovení, všechna má nařízení a plňte je. Já jsem יהוה.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 18. kapitola     20. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100