Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 1. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi v Sínajské pustině ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země:
2 Učiňte soupis celé pospolitosti synů Izraele podle jejich čeledí, podle domu jejich otců, podle počtu jmen všech mužského pohlaví, hlavu za hlavou,
3 od věku dvaceti let výše, všech schopných v Izraeli táhnout s armádou. Spočítejte je podle jejich oddílů, ty a Áron.
4 S vámi bude vždy jeden muž za pokolení, ten, který je předákem v domě svých otců.
5 Toto jsou jména mužů, kteří povstanou s vámi: za Rúbena Elísúr, syn Šedeúrův;
6 za Šimeóna Šelumíel, syn Suríšadajův;
7 za Judu Nachšón, syn Amínadabův;
8 za Isachara Netanel, syn Súarův;
9 za Zabulóna Elíab, syn Chelónův;
10 za syny Josefovy, za Efrajima Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesa Gamlíel, syn Pedásurův;
11 za Benjamína Abídan, syn Gideoního;
12 za Dana Achíezer, syn Amíšadajův;
13 za Ašera Pagíel, syn Okranův;
14 za Gáda Eljásaf, syn Deúelův;
15 za Neftalího Achíra, syn Énanův.
16 Toto byli povolaní z pospolitosti, předáci otcovských pokolení, vůdci izraelských rodů.
17 Mojžíš a Áron vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni,
18 a prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost a lidé se dávali zapsat podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, hlava za hlavou,
19 jak přikázal יהוה Mojžíšovi. Spočítal je v Sínajské pustině.
20 Výsledek byl tento: synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
21 spočítaných z pokolení Rúbenova bylo čtyřicet šest tisíc pět set.
22 Synové Šimeónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, spočítaní podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
23 spočítaných z pokolení Šimeónova bylo padesát devět tisíc tři sta.
24 Synové Gádovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
25 spočítaných z pokolení Gádova bylo čtyřicet pět tisíc šest set padesát.
26 Synové Judovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
27 spočítaných z pokolení Judova bylo sedmdesát čtyři tisíc šest set.
28 Synové Isacharovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
29 spočítaných z pokolení Isacharova bylo padesát čtyři tisíc čtyři sta.
30 Synové Zabulónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
31 spočítaných z pokolení Zabulónova bylo padesát sedm tisíc čtyři sta.
32 Synové Josefovi: Synové Efrajimovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
33 spočítaných z pokolení Efrajimova bylo čtyřicet tisíc pět set.
34 Synové Manasesovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
35 spočítaných z pokolení Manasesova bylo třicet dva tisíc dvě stě.
36 Synové Benjamínovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
37 spočítaných z pokolení Benjamínova bylo třicet pět tisíc čtyři sta.
38 Synové Danovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
39 spočítaných z pokolení Danova bylo šedesát dva tisíc sedm set.
40 Synové Ašerovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
41 spočítaných z pokolení Ašerova bylo čtyřicet jeden tisíc pět set.
42 Synové Neftalího byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;
43 spočítaných z pokolení Neftalího bylo padesát tři tisíc čtyři sta.
44 Toto jsou ti, kdo byli spočítáni, které spočítali Mojžíš a Áron a izraelští předáci, dvanáct mužů; jeden muž byl vždy za dům svého otce.
45 To byli všichni spočítaní synové Izraele podle domu svých otců od věku dvaceti let výše, všichni schopní v Izraeli táhnout s armádou.
46 Všech spočítaných bylo šest set tři tisíc pět set padesát.
47 Avšak Lévijci podle pokolení svých otců nebyli mezi ně počítáni.
48 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
49 Pouze pokolení Léviho nepočítej a nečiň jejich soupis mezi syny Izraele.
50 Nýbrž ustanov Lévijce nad příbytkem svědectví, nad všemi jeho předměty a nade vším, co k němu patří. Oni budou nosit příbytek a všechny jeho předměty, budou v něm konat bohoslužbu a budou tábořit kolem příbytku.
51 Když bude mít příbytek vyrazit na cestu, Lévijci ho složí, a když bude mít příbytek tábořit, Lévijci ho postaví. Když by se přiblížil někdo jiný, bude usmrcen.
52 Synové Izraele budou tábořit každý ve svém táboře, každý pod svou zástavou podle svých oddílů.
53 Avšak Lévijci ať táboří kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost synů Izraele nedopadlo rozhořčení. Lévijci budou konat službu příbytku svědectví.
54 Synové Izraele učinili všechno tak, jak přikázal יהוה Mojžíšovi. Tak to učinili.

Zobrazit poznámky překladatelů

Leviticus (3. Mojžíšova)     2. kapitola Deuteronomium (5. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100