Český studijní překladEvangelium podle Marka - 15. kapitola

1 A hned časně zrána velekněží se staršími a učitelé Zákona — celá velerada — se poradili , Ježíše spoutali, odvedli a vydali Pilátovi.
2 Pilát se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty říkáš.“
3 Velekněží ho velmi obviňovali.
4 Pilát se ho znovu zeptal: „Nic neodpovídáš? Podívej, z čeho všeho tě obviňují!“
5 Ježíš však již nic neodpověděl, takže se Pilát divil.
6 O svátcích jim propouštěl jednoho vězně, o kterého žádali.
7 Se vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, byl uvězněný muž zvaný Barabáš.
8 Zástup vystoupil k Pilátovi a začal žádat, aby učinil, jak jim činíval.
9 Pilát jim odpověděl: „Chcete, abych vám propustil krále Židů?“
10 Uvědomoval si totiž, že ho velekněží vydali ze závisti.
11 Velekněží však podnítili zástup, aby jim raději propustil Barabáše.
12 Pilát jim zase na to říkal: „Co tedy chcete, abych učinil s tím, kterého nazýváte králem Židů?“
13 Oni opět zvolali: „Ukřižuj ho!“
14 Pilát jim říkal: „Co tedy udělal zlého?“ Oni pak ještě silněji zvolali: „Ukřižuj ho!“
15 Pilát pak, chtěje vyhovět zástupu, jim propustil Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
16 Vojáci ho odvedli do dvora, to jest do pretoria , a svolali celý oddíl.
17 Oblékli mu purpur, upletli trnový věnec a nasadili mu jej
18 a začali ho zdravit: „Buď zdráv, králi Židů!“
19 Bili ho po hlavě rákosovou holí, plivali na něj, poklekali a klaněli se mu.
20 Když se mu naposmívali, svlékli ho z purpuru a oblékli mu jeho šaty. Vyvedli ho, aby ho ukřižovali.
21 A přinutili kolemjdoucího Šimona z Kyrény, otce Alexandra a Rufa, jdoucího z pole, aby vzal jeho kříž.
22 Přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Místo lebky‘.
23 Dávali mu pít víno smíchané s myrhou, ale on je nepřijal.
24 Pak jej ukřižovali a dělili si jeho šaty, losujíce o ně, kdo si co vezme.
25 Byla třetí hodina, když ho ukřižovali.
26 A byl napsán nápis o jeho vině : Král Židů.
27 Spolu s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po jeho levici.
28 Naplnilo se Písmo, které praví: ‚Byl započten mezi bezzákonné.‘
29 A kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali: „Ó, ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš!
30 Sestup s kříže a zachraň se!“
31 Podobně se i velekněží a učitelé Zákona mezi sebou posmívali a říkali: „Jiné zachránil, sebe zachránit nemůže.
32 Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí s kříže, abychom uviděli a uvěřili.“ Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli.
33 A když nastala šestá hodina, padla tma na celou zemi až do deváté hodiny.
34 O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ což v překladu znamená: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘
35 A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: „Hle, volá Eliáše.“
36 Kdosi pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: „Nechte ho, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby ho sundal.“
37 Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled .
38 A opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů.
39 Když setník, který stál blízko naproti němu, uviděl, že takto vydechl, řekl: „Tento člověk byl opravdu Boží Syn.“
40 Zdaleka se dívaly také ženy, mezi nimi Marie Magdalská a Marie, matka Jakuba mladšího a Josese, a Salome,
41 které chodily s ním a sloužily mu, když byl v Galileji, a mnoho jiných, které spolu s ním vystoupily do Jeruzaléma.
42 A když již nastal večer, poněvadž byl den přípravy, to jest den před sobotou,
43 přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také sám očekával Boží království. Osmělil se, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.
44 Pilát se podivil, že by byl již mrtev. Zavolal si setníka a otázal se ho, je-li to dlouho, co zemřel.
45 A když se to od setníka dověděl, daroval mrtvé tělo Josefovi.
46 Ten nakoupil jemné plátno, sundal ho s kříže, zavinul tím plátnem a uložil ho v hrobce, která byla vytesána ve skále, a ke vchodu do hrobky přivalil kámen.
47 Marie Magdalská a Marie matka Josesova pozorovaly místo, kam byl uložen.

Zobrazit poznámky překladatelů

Evangelium podle Matouše 14. kapitola     16. kapitola Evangelium podle Lukáše

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100