Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)Jeremiah - 50. chapter - Jeremiah - chapter 50

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

Slovenský preklad Biblie, ktorú preložil prof. Jozef Roháček, predkladáme v upravenej verzii, kde je základným poznávacím znakom náhrada vlastného podstatného mena Hospodin skutočným Božím menom JHVH. Táto úprava bola vykonaná so súhlasom majiteľa autorského práva, pána Ivana Roháčka. Tento preklad predstavujeme pod názvom SVÄTÁ BIBLIA, preklad profesora Roháčka v autorizovanej verzii Dušana Seberíniho (Banská Bystrica, jún 2011).

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

show titles

1Slovo, ktoré hovoril JeHoVaH proti Babylonu, proti zemi Chaldejov, skrze proroka Jermiáša:2Oznámte medzi národami, rozhláste a vyzdvihnite prápor, rozhláste, nezatajte! Povedzte: Babylon bude vzatý, Bél sa bude hanbiť, Merodach sa bude desiť, jeho modly sa budú hanbiť, jeho ukydaní bohovia budú zdrtení.3Lebo vyjde naň hore národ od severa; ten obráti jeho zem na pustinu, a nebude v nej obyvateľa. Všetko, od človeka až do hoväda, ujde, ta odíde.4V tých dňoch a v tom čase, hovorí JeHoVaH, prijdú synovia Izraelovi, oni i synovia Júdovi spolu; pojdú pozvoľna plačúc a budú hľadať JeHoVaHa, svojho Boha.5Budú sa pýtať po Sione a svojou tvárou na cestu sem obrátení, povedia: Poďte! A pripoja sa k JeHoVaHovi večnou smluvou, ktorá nebude zabudnutá.6Môj ľud je stádom hynúcich oviec; ich pastieri pôsobia to, že blúdia, obrátili ich na vrchy, chodia s vrchu na pahor; zabudli na miesto, na ktorom sa kládli na odpočinok.7Všetci, kde ich ktorí najdú, tam ich zožierajú. A ich protivníci hovoria: Nedopúšťame sa viny, zato že hrešili proti JeHoVaHovi, proti príbytku spravedlivosti a nádeje svojich otcov, proti JeHoVaHovi.8Ujdite zprostred Babylona a vyjdite zo zeme Chalddejov a buďte jako kozli pred stádom oviec!9Lebo hľa, ja vzbudím a dovediem hore na Babylon shromaždenie veľkých národov zo zeme severa, a zriadia sa proti nemu do boja; odtiaľ bude vzatý. Ich strely jako strely hrdinu, ktorý uvodí sirobu; nevráti sa prázdno.10A tak bude zem Chaldejov za korisť; všetci, ktorí ju budú koristiť, nasýtia sa, hovorí JeHoVaH.11Preto, že sa radujete, preto, že plesáte, vy, ktorí olupujete moje dedičstvo, preto, že skáčete jako jalovica, ktorá šliapuc tlačí zbožie, a rehcete jako mocné kone:12Hanbiť sa bude vaša mater veľmi, rumenieť bude od studu tá, ktorá vás porodila. Hľa, najposlednejším z národov, púšťou, vypráhlou zemou a pustinou bude.13Pre veľký hnev JeHoVaHov nebude obydlená, ale bude celá pustou pustatinou. Každý, kto pojde popri Babylone, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.14Pripravte sa proti Babylonu do boja, naokolo všetci, ktorí naťahujete lučište! Strieľajte do neho, neľutujte strely, lebo hrešil proti JeHoVaHovi.15Kričte proti nemu naokolo! Poddal sa; jeho bašty padly, jeho múry sú zborené; lebo je to pomsta JeHoVaHova. Pomstite sa na ňom! Ako robil, urobte jemu!16Vyplieňte rozsievača z Babylona i toho, kto berie do ruky srp v čas žatvy. Pred násilným mečom obráti sa každý ku svojmu ľudu, a budú utekať každý do svojej zeme.17Izrael je zaplašenou ovcou; ktorú zahnali ľvi. Prvý ho zožieral assýrsky kráľ, a tento posledný mu polámal kosti, Nabuchodonozor, babylonský kráľ.18Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, navštívim babylonského kráľa i jeho zem, ako som navštívil assýrskeho kráľa.19A dovediem Izraela zpät do jeho príbytku, a bude sa pásť na Karmele a v Bázane, a na vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša.20V tých dňoch a v tom čase, hovorí JeHoVaH, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenajdú, lebo odpustím tým, ktorých ponechám žiť.21Proti zemi Merataim, iď hore proti nej a proti obyvateľom Pekóda! Pustoš a zahlaď s kliatbou úplnej záhuby, ženúc sa za nimi, hovorí JeHoVaH, a učiň všetko tak, ako ti prikazujem.22Hukot boja v zemi a veľké skrúšenie!23Ako je porúbané a skrúšené kladivo celej zeme! Jako je Babylon obrátený na pustú pustinu medzi národami!24Nastavil som ti osídlo, aj si sa lapil, Babylone, a ty si nevedel o tom; bol si najdený aj dochytený, pretože si sa postavil JeHoVaHovi na odpor.25JeHoVaH otvoril svoj poklad a vyniesol odtiaľ nástroje svojho zúrivého hnevu, lebo je to práca Pána JeHoVaHa Zástupov v zemi Chaldejov.26Poďte na ňu od konca zeme, potvárajte jej stodoly, pohádžte ju všetku na kopu jako snopy a zahlaďte ju s kliatbou úplnej záhuby, nech nezostane z nej ničoho!27Pobite všetkých jej juncov, nech sídu dolu na zabitie! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich navštívenia!28Hlas utekajúcich a uniklých z Babylonskej zeme, aby oznámili na Sione pomstu JeHoVaHa, našeho Boha, pomstu jeho chrámu.29Svolajte proti Babylonu strelcov, všetkých, ktorí naťahujú lučište, položte sa proti nemu dookola táborom! Nech mu neni uniknutia! Odplaťte mu podľa jeho skutku! Všetko tak, ako robil, urobte jemu! Lebo sa v pýche pozdvihoval proti JeHoVaHovi, proti svätému Izraelovmu.30Preto popadajú jeho mládenci na jeho uliciach, a všetci jeho bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí JeHoVaH.31Hľa, ja som proti tebe, pýcho! hovorí Pán JeHoVaH Zástupov. Lebo prišiel tvoj deň, čas, aby som ťa navštívil.32A tak klesne pýcha a padne a nebude mať nikoho, kto by pozdvihol. - A zanietim oheň v jeho mestách, ktorý požerie všetko vôkol neho.33Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Utiskovaní synovia Izraelovi i synovia Júdovi spolu, a všetci, ktorí ich zajali, držia ich, nechcú ich prepustiť.34Ale ich vykupiteľ je silný, ktorého meno je JeHoVaH Zástupov! Je isté, že bude riešiť ich pravotu, aby spôsobil zemi pokoj a mocne znepokojil obyvateľov Babylona.35Meč na Chaldejov, hovorí JeHoVaH, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá a na jeho múdrych. 36Meč na márnotlachov, aby osprosteli; meč na jeho hrdinov, aby sa predesili! 37Meč na jeho kone i na jeho vozy i na všetku tú smes, ktorá je v jeho strede, a budú ženami! Meč na jeho poklady, a budú rozchvátané.38Sucho na jeho vody, a vyschnú, lebo je to zem rytín, a pri strašidelných modlách bláznia.39Preto v nej budú bývať divé mačky s hyenami, a budú v nej bývať pštrosi; nebude viacej obydlená na večnosť ani nebude obývaná až na pokolenie a pokolenie.40A bude to jako Božie podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí JeHoVaH; nikto tam nebude bývať, ani v nej nebude pohostíniť syn človeka.41Hľa, ľud prijde od severa a veľký národ a mnohí kráľovia, zobudiac sa povstanú od najďaľších končín zeme.42Pochytia lučište a piku; ukrutní sú a nezľutujú sa; ich hlas bude hučať ako more, a pojdú na koňoch; pripravení, jako muž do boja, prijdú na teba, dcéro Babylona!43Keď počuje babylonský kráľ zvesť o nich; klesnú jeho ruky bezvládne; úzkosť ho pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť.44Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána hore proti pevnému bydlisku. Ale ich náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde, kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou?45Preto počujte radu JeHoVaHovu, ktorú uradil proti Babylonu, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti zemi Chaldejov! Istotne ich rozvláčia maličký stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko.46Od hlasu, že je dochytený Babylon, zatrasie sa zem, a medzi národami sa počuje krik.

Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.024 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version