Český studijní překladHebrejům - 12. kapitola

1 Proto i my, majíce (kolem sebe)t1 tak veliký oblak svědků, odložmea veškerou zátěž a hřích ssnadno nás sovíjejícít2 a s vytrvalostíb běžmec závod, který je (před námi),t3 t1 ř.: obklopující nás t2 n.: obstupující t3 n.: nám určený / předložený; podobně ve v. Žd 12:2 a Ř 13:12; Ef 4:22 b Žd 10:36 c 1K 9:24
2 supřeně shledíce k původcit4 a dokonavateli vírya Ježíši, který prot5 radost, která sbyla spřed ním, podstoupil kříž,b pohrdnuv hanbou,c a psedí po pravicid cBožího trůnu. t4 n.: vůdci; Žd 2:10 t5 n.: místo radosti; n.: jako radost a Žd 11:1p b Fp 2:8 c Žd 13:13 d Žd 1:3
3 (Pomyslete na)t6 toho, který psnesla od hříšníků proti sobě takový odpor,b abyste neochabovali,c umdlévajíce ve svých duších. t6 ř. analogizesthai - ‚uvažovat / promyslit‘, HL a Zj 2:3 b L 2:34 c Žd 12:5; Ga 6:9
4 Ještě jste se až do krve nevzepřeli sv sboji proti hříchu.
5 A pzapomněli jste na napomenutí,t7 které vám praví jako synům:t8 ‚Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu,t9 ani neochabuj,a skdyž sjsi od něho skárán; t7 n.: povzbuzení t8 n.: ? t9 n.: káznění a Žd 12:3
6 neboť koho Pán miluje,a toho vychovává,t10 a švihá každého, koho přijímát11 za syna.‘b t10 n.: ukázňuje / neukázňoval t11 n.: uznává a Zj 3:19 b Př 3:11n//
7 (Snášejte to ket12 své výchově),t13 cBůh s vámi zachází jako se syny.a Neboť [je] nějaký syn, jehož by otec nevychovával?t10 t12 n.: jako (svou) … t13 n.: Snášíte to … var.: Snášíte-li výchovu / káznění t10 n.: ukázňuje / neukázňoval a Dt 8:5; Př 13:24; Př 19:18
8 Jste-li však bez výchovy, jíž se pstali účastni všichni, potom jste nemanželské děti, a ne synové.
9 Také v našich xtělesných otcích jsme měli vychovatele a směli sjsme je sv súctě.a Nebudeme mnohem více poddáni Otci duchů,b (abychom žili)?t14 t14 ř.: a budeme žít a L 18:2:: b Nu 16:22; Nu 27:16
10 Vždyť oni vskutku na krátký čast15 vychovávali, jak jim připadalo správné, on však k užitku, abychom sdostali spodíl na jeho svatosti.a t15 ř.: málo dnů a 2K 1:12p; 1P 1:15; Žd 12:10~; 2P 1:4~
11 Každá výchovat9 se ovšem v tu chvília nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojnéb ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí pvycvičeni.c t9 n.: káznění a 1P 1:6 b Iz 32:17 c Žd 5:14!
12 Proto napravte pumdlené ruce a pzchromlá kolenaa a Iz 35:3
13 a čiňte přímé stezky pro své nohy,a aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak aby se uzdravilo.b a Př 4:26; Ga 2:14 b Ga 6:1~; Jk 5:16~
14 Usilujtea o pokoj se všemi a o posvěcení,b bez něhož nikdo fneuvidíc Pána. a 1K 14:1p; 1K 14:19 b Ř 6:22 c Mt 5:8
15 Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o cBoží milost,a aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořenb hořkosti a saby skrze něj snebyli sposkvrněnic mnozí. a Ř 1:7; 2K 6:1; Ga 5:4 b Dt 29:18 c Tit 1:15
16 nikdo ne smilníka nebo bezbožnýt16 člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm.b t16 n.: světský; 1Tm 1:19 a Žd 13:4; 1K 5:9! b Gn 25:33n
17 Neboť víte, že skdyž později schtěl zdědit požehnání, i když je se slzami susilovně shledal,a byl odmítnut, neboť nenalezl místo pro pokání. a Gn 27:34
18 Neboť pjste nepřistoupili k hmatatelné hořea a k pplanoucímub ohni a k temnotě a k mrákotě a vichru a Ex 19:12; Ex 20:18 b Dt 4:11; Dt 5:22
19 a k zvuku polnicea a takovému hlasu rslov, že ti, kdo ho uslyšeli, prosili,t17 aby k nim nebylo (více mluveno),t18 t17 ř.: odmítli (v. 25) / vymluvili se (L 14:18) t18 ř.: přidáváno slovo; Dt 5:25 a Ex 19:16
20 neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno: ‚I kdyby se zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno,‘a a Ex 19:12n
21 a tak strašná byla ta podívaná,t19 že Mojžíš řekl: ‚Jsem zděšena a třesu se.‘ t19 n.: to, co se zjevovalo a Dt 9:19; Mk 9:6
22 Ale ppřistoupili jste k hoře Siónu a k městua živéhob Boha, nebeskému Jeruzalému,c a k desetitisícům andělů,d k sslavnostnímu sshromáždění a Žd 11:10; Zj 21:2 b Žd 3:12 c Ga 4:26 d Zj 5:11
23 a k církvi prvorozených, kteří pjsou zapsáni v nebesích,a a k Bohu, soudcib všech, a k duchům spravedlivých, kteří psjsou sučiněni sdokonalými, a L 10:20 b Gn 18:25
24 a k prostředníkua nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení,b skterá smluvíc lépe než Ábel.t20 t20 n.: Ábelova a Žd 8:6 b 1P 1:2 c Gn 4:10
25 Hleďte,a ať neodmítnetet21 toho, kdo mluví.b Neboť jestliže neuniklic oni, když odmítlit21 toho, který k nim promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, kdo mluví z nebes. t21 odkaz na v. Žd 12:19. (‚prosili‘) a Žd 3:12; 1K 8:9! b Žd 1:1 c Žd 2:2n; Žd 10:28
26 Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, a nyní pzaslíbil řka: ‚Já ještě jednou fzatřesu‘ nejenom ‚zemí‘, ale i ‚nebem‘.a a Ag 2:6// (LXX)
27 Ono ‚ještě jednou‘ ukazuje na proměnut22 těch věcí, (jimiž lze otřást),t23 neboť jsou pučiněné, aby zůstaly ty věci, (jež jsou neotřesitelné).t24 t22 n.: přenesení / přestavění t23 ř.: které se otřásají t24 ř.: které se netřesou
28 Projevujmet25 proto vděčnost,t26 sže spřijímáme neotřesitelné království, (a s ní)t27 spřinášejme cBohu jemu příjemnoua sslužbu s uctivostí a bázní. t25 ř.: Mějme (var.: Máme) t26 n.: milost t27 ř.: skrze niž a Žd 13:16; Žd 13:21; Ř 12:1
29 Neboť náš cBůh je oheň stravující.a a Dt 4:24; Iz 33:14

Skrýt poznámky překladatelů

Filemonovi 11. kapitola     13. kapitola List Jakubův

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100