Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 13. kapitola

1 Všechno, co vám přikazuji, to zachovávejte a plňte. Nic k tomu nepřidávej ani z toho nic neubírej.
2 Jestliže ve tvém středu povstane prorok či ten, kdo má sen, a učiní pro tebe znamení nebo div,
3 i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy: Pojďme za jinými bohy, (které jsi neznal) a služme jim,
4 neuposlechni slova toho proroka či toho, kdo má sen, protože יהוה, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, jestli milujete יהוה, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.
5 Za יהוה, svým Bohem, jděte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte, jemu služte a k němu přilněte.
6 Takový prorok či ten, kdo měl sen, ať je usmrcen, neboť naváděl ke vzpouře proti יהוה, vašemu Bohu, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti יהוה, tvůj Bůh, přikázal jít. Tak vyhlaď zlo ze svého středu.
7 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo žena tvého klína nebo tvůj přítel, který ti je drahý jako tvůj život, tajně naváděl slovy: Pojďme sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové,
8 některým z bohů národů, které jsou okolo vás, jsou blízko tebe či daleko od tebe, z jednoho konce země až na druhý,
9 nesvoluj mu, neposlouchej ho, ať se nad ním tvé oko neslituje, neměj soucit a nekryj ho,
10 ale rozhodně ho zabij. Ať je tvá ruka jako první proti němu, abys ho usmrtil, a potom ruka všeho lidu.
11 Ukamenuj ho, ať zemře, protože tě chtěl svést od יהוה, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
12 Když o tom všichni Izraelci uslyší, budou se bát a takovou zlou věc ve tvém středu již páchat nebudou.
13 Kdyby ses v některém z měst, která ti יהוה, tvůj Bůh, dává, abys tam sídlil, doslechl, že
14 ze tvého středu vyšli nějací ničemníci a svedli obyvatele svého města slovy: Pojďme sloužit jiným bohům, které jste neznali,
15 vyšetři to, prověř a dobře se vyptej. Jestliže by to byla pravda, jistá věc, a ve tvém středu byla spáchána tato ohavnost,
16 jistě pobij obyvatele toho města ostřím meče. Ostřím meče zasvěť zkáze jej, vše, co je v něm, i jeho dobytek.
17 Všechnu kořist z něj shromáždi doprostřed náměstí a město i všechnu kořist z něj spal ohněm jako dokonalou oběť יהוה, svému Bohu. Stane se věčnou ruinou, nebude již zbudováno.
18 Ať ve tvé ruce neulpí nic z toho, co bylo zasvěceno zkáze, aby se יהוה odvrátil od svého planoucího hněvu, dal ti dojít slitování, měl s tebou slitování a rozmnožil tě tak, jak přísahal tvým otcům —
19 když uposlechneš יהוה, svého Boha, budeš zachovávat všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, a budeš dělat to, co je správné v očích יהוה, tvého Boha.

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 12. kapitola     14. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100