Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 12. kapitola

1 Toto jsou ustanovení a nařízení, která budete zachovávat a plnit v zemi, již dal יהוה, Bůh tvých otců, tobě, abys ji obsadil, po všechny dny, co budete živi na zemi.
2 Zcela zničte všechna místa, kde národy, jež obsadíte, sloužili svým bohům — na vysokých horách, na návrších a pod každým zeleným stromem.
3 Strhněte jejich oltáře, roztřískejte jejich posvátné sloupy, jejich posvátné kůly spalte ohněm, tesané modly jejich bohů pokácejte a odstraňte jejich jméno z onoho místa.
4 Nepočínejte si takto vůči יהוה, svému Bohu,
5 ale vyhledejte místo, které יהוה, váš Bůh, vyvolí ze všech vašich kmenů, aby si tam učinil jméno a tam přebýval, a tam choď.
6 Tam přinášejte své zápalné oběti a obětní hody, své desátky a dary pozdvihování svých rukou, své slíbené a dobrovolné oběti i prvorozené ze svého skotu a bravu.
7 Tam jezte vy i vaše rodiny před יהוה, svým Bohem, a radujte se ze všeho zisku svých rukou, protože ti požehnal יהוה, tvůj Bůh.
8 Nejednejte tak, jak tady dnes jednáme my, kdy každý dělá to, co je správné v jeho očích,
9 neboť jste dosud nevešli do odpočinutí a do dědictví, které ti dává יהוה, tvůj Bůh.
10 Až přejdete přes Jordán a budete sídlit v zemi, kterou vám יהוה, váš Bůh, dává do dědictví a dá vám odpočinek od všech vašich okolních nepřátel a budete bydlet v bezpečí,
11 pak na místo, které יהוה, váš Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budete přinášet všechno, co vám přikazuji: Své zápalné oběti, své obětní hody, své desátky, dary pozdvihování svých rukou a všechno nejlepší ze svých slíbených obětí, jež jste slíbili יהוה.
12 Budete se radovat před יהוה, svým Bohem, vy i vaši synové, vaše dcery, vaši otroci, vaše otrokyně i Lévijec, který je ve vašich branách, protože s vámi nemá podíl a dědictví.
13 Měj se na pozoru, abys nepřinášel své zápalné oběti na jakémkoliv místě, které si vyhlédneš,
14 ale jenom na místě, které יהוה vyvolí v jednom ze tvých kmenů, tam přinášej své zápalné oběti, tam dělej všechno, co ti přikazuji.
15 Ovšem zcela podle touhy své duše můžeš zabíjet a jíst maso ve všech svých branách podle požehnání יהוה, tvého Boha, které ti dal. Nečistý i čistý smí z toho jíst jako z gazely či z jelena.
16 Pouze krev nejezte. Vylej ji na zem jako vodu.
17 Ve svých branách nesmíš jíst desátek ze svého obilí, z nového vína a oleje ani z prvorozených ze svého skotu a bravu, jakékoliv slíbené oběti, které jsi slíbil, ani dobrovolné oběti či dary pozdvihování tvých rukou.
18 Ale jez je před יהוה, svým Bohem, jenom na místě, které יהוה, tvůj Bůh, vyvolí — ty i tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá otrokyně i Lévijec, který je ve tvých branách, a raduj se před יהוה, svým Bohem, ze všeho zisku svých rukou.
19 Měj se na pozoru, abys nezanedbával Lévijce po všechny dny, které budeš žít ve své zemi.
20יהוה, tvůj Bůh, rozšíří tvé území tak jak ti řekl, a povíš si: Chci jíst maso, protože tvá duše bude toužit jíst maso, jez maso zcela podle touhy své duše.
21 Když bude od tebe daleko to místo, které יהוה, tvůj Bůh, vyvolí, aby si tam učinil jméno, zabíjej ze svého skotu a bravu, který ti יהוה dal, tak jak jsem ti přikázal, a jez ve svých branách zcela podle touhy své duše.
22 Avšak jako se jí gazela či jelen, tak z toho smíš jíst; smí z toho jíst nečistý i čistý.
23 Pouze buď pevný v tom, abys nejedl krev, protože krev je život. Nejez život s masem.
24 Nejez ji. Vylej ji na zemi jako vodu.
25 Nejez ji, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat to, co je správné v יהוה očích.
26 Pouze své posvátné maso, které budeš mít, a své slíbené oběti vezmi a přines na místo, které יהוה vyvolí.
27 Připrav své zápalné oběti, maso i krev, na oltář יהוה, svého Boha. Krev tvých obětních hodů se vyleje na oltář יהוה, tvého Boha, a maso sněz.
28 Zachovávej a poslouchej všechna tato slova, která ti přikazuji, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě až navěky, když budeš dělat to, co je dobré a správné v očích יהוה, tvého Boha.
29יהוה, tvůj Bůh, před tebou vyhladí národy, které přicházíš obsadit, až je obsadíš a usídlíš se v jejich zemi,
30 měj se na pozoru, aby ses nechytil do pasti a nenásledoval je, poté, co před tebou byli vyhlazeni, a nevyptával ses na jejich bohy se slovy: Jak sloužili tyto národy svým bohům? Budu to tak dělat i já.
31 Nejednej tak vůči יהוה, svému Bohu. Vždyť oni dělali kvůli svým bohům všechno, co je pro יהוה ohavností, co nenávidí. Ano, dokonce své syny a své dcery spalují kvůli svým bohům ohněm.

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 11. kapitola     13. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100