Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 24. kapitola

1 Jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem, ale pak se stane, že nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ji ze svého domu.
2 Odejde z jeho domu, půjde a bude patřit jinému muži.
3 Když ji ten poslední muž začne nenávidět, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ji ze svého domu, anebo jestliže ten poslední muž, který si ji vzal za ženu, zemře,
4 její první manžel, který ji propustil, si ji nesmí znovu vzít, aby byla jeho ženou, poté, co byla poskvrněna. Byla by to ohavnost před יהוה. Neuvaluj hřích na zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává do dědictví.
5 Jestliže se muž nově ožení, netáhne s armádou a není mu vůbec nic uloženo. Na jeden rok je volný pro svůj dům a dělá radost své ženě, kterou si vzal.
6 Nikdo ať nebere do zástavy ruční mlýnek ani vrchní mlýnský kámen, neboť by vzal do zástavy život.
7 Jestliže bude někdo dopaden, že ukradl někoho ze svých bratří, ze synů Izraele, krutě s ním zacházel nebo ho prodal, takový zloděj zemře. Tak vyhlaď zlo ze svého středu.
8 Při ráně malomocenství se měj na pozoru, abys pečlivě zachovával a plnil všechno, co vás budou lévijští kněží učit. Jak jsem jim přikázal, tak to zachovávejte a plňte.
9 Pamatuj na to, co יהוה, tvůj Bůh, učinil Mirjamě po cestě, když jste vyšli z Egypta.
10 Když půjčuješ svému bližnímu na dluh, nevcházej do jeho domu, abys vzal zástavu.
11 Stůj venku a muž, kterému půjčuješ, ti přinese zástavu ven.
12 Ale jestliže je to chudý člověk, nechoď spát s jeho zástavou.
13 Jistě mu zástavu po západu slunce vrať, aby ulehl ve svém plášti a žehnal ti. A tobě to bude před יהוה, tvým Bohem, počteno za spravedlnost.
14 Neutlačuj najatého dělníka, chudého a nuzného ze svých bratří ani příchozího, který je ve tvé zemi, ve tvých branách.
15 V týž den mu dej jeho mzdu, ať nad ní nezapadne slunce, protože je chudý a pozvedá k ní svou duši. nevolá proti tobě k יהוה a nedopadne na tebe trest za hřích.
16 Ať nejsou usmrceni otcové za syny a synové ať nejsou usmrceni za otce. Každý ať je usmrcen za svůj hřích.
17 Nepřevracej právo příchozího a sirotka, neber do zástavy oděv vdovy.
18 Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a יהוה, tvůj Bůh, tě odtamtud vykoupil. Proto ti přikazuji, abys toto plnil.
19 Když budeš sklízet svou žeň na poli a zapomeneš na poli snop, nevracej se, abys ho vzal. Bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově, aby ti יהוה, tvůj Bůh, požehnal při všem díle tvých rukou.
20 Když budeš srážet svou olivu, neprohlížej po sobě větve. To bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově.
21 Když budeš sbírat víno ze své vinice, nepaběrkuj po sobě. To bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově.
22 Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti přikazuji, abys plnil toto slovo.

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 23. kapitola     25. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100