Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 23. kapitola

1 si nikdo nevezme ženu svého otce a neodhalí cíp roucha svého otce.
2 nevejde do יהוה shromáždění ten, kdo má rozdrcená varlata či odříznutý mužský úd.
3 nevejde do יהוה shromáždění potomek ze smilstva, ani jeho desáté pokolení nevejde do יהוה shromáždění.
4 nevejde do יהוה shromáždění Amónec ani Moábec, ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do יהוה shromáždění,
5 protože vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou po cestě, když jste vyšli z Egypta, a najali proti tobě Bileáma, syna Beórova, z Petóru v Aramském Dvojříčí, aby tě proklel.
6 יהוה, tvůj Bůh, však nechtěl Bileáma poslouchat a יהוה, tvůj Bůh, ti změnil kletbu v požehnání, protože si tě יהוה, tvůj Bůh, zamiloval.
7 Neusiluj nikdy o jejich pokoj a dobro po všechny své dny.
8 Neopovrhuj Edómcem, protože je to tvůj bratr. Neopovrhuj Egypťanem, protože jsi byl příchozím v jeho zemi.
9 Synové, kteří se jim narodí, jejich třetí pokolení, mohou vejít do יהוה shromáždění.
10 Když vytáhneš s vojskem proti svým nepřátelům, měj se na pozoru před každou špatností.
11 Jestliže bude mezi vámi muž, který bude nečistý kvůli noční příhodě, ať odejde ven z tábora. Nesmí hned vejít do tábora.
12 Když se bude schylovat k večeru, umyje se vodou a po západu slunce smí vejít do tábora.
13 Venku za táborem měj vyhrazené místo a tam odcházej konat potřebu.
14 Ve svém nářadí měj kolík. Když si venku dřepneš, vyhrab s ním jamku a zase svou nečistotu zakryj.
15 Vždyť יהוה, tvůj Bůh, se prochází uprostřed tvého tábora, aby tě vysvobodil a dal ti tvé nepřátele. Proto ať je tvůj tábor svatý. Ať u tebe nevidí nic hanebného, aby se od tebe neodvrátil.
16 Nevydávej otroka jeho pánu, když se chce u tebe před svým pánem zachránit.
17 zůstane u tebe, ve tvém středu, na místě, které si vybere, v některé ze tvých bran, jež se mu líbí. Neutiskuj ho.
18žádná z dcer Izraele není chrámovou nevěstkou ani žádný ze synů Izraele chrámovým smilníkem.
19 Nenos do domu יהוה, svého Boha, mzdu prostitutky ani úhradu psa jako naplnění jakéhokoliv slibu, neboť obojí je ohavností pro יהוה, tvého Boha.
20 Neber úrok od svého bratra, úrok z peněz, úrok z jídla, úrok z jakékoliv věci, která se půjčuje na úrok.
21 Od cizince můžeš brát úrok, ale od svého bratra úrok neber, aby ti יהוה, tvůj Bůh, požehnal při všem podnikání tvých rukou v zemi, do které jdeš, abys ji obsadil.
22 Když učiníš slib יהוה, svému Bohu, neváhej ho splnit, neboť יהוה, tvůj Bůh, ho od tebe jistě vyžádá a byl by na tobě hřích.
23 Jestliže se však vyhneš slibování, nebude na tobě hřích.
24 Zachovej, co vyšlo ze tvých rtů, a splň, co jsi dobrovolně slíbil יהוה, svému Bohu, co jsi prohlásil svými ústy.
25 Když vejdeš do vinice svého bližního, jez hrozny podle svého přání do sytosti. Nedávej je však do své nádoby.
26 Když vejdeš do nepožatého obilí svého bližního, trhej klasy rukou, nerozháněj se však na nepožaté obilí svého bližního srpem.

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 22. kapitola     24. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100