Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 16. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, když předstoupili před יהוה.
2 יהוה řekl Mojžíšovi: Promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevchází kdykoli se mu zachce do svatyně za oponu před slitovnici, která je na truhle, aby nezemřel, neboť se ukazuji v oblaku nad slitovnicí.
3 Jen takto ať vejde Áron do svatyně: s býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti.
4 Obleče si svatou lněnou suknici a na jeho těle budou lněné spodky. Přepásá se lněnou šerpou a omotá si lněný turban. To jsou svatá roucha. Umyje si tělo vodou a pak se obleče.
5 Od pospolitosti synů Izraele vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti.
6 Áron přivede svého býčka k oběti za hřích a vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům.
7 Pak vezme dva kozly a postaví je před יהוה ke vchodu do stanu setkávání.
8 Áron o ty dva kozly hodí losy, jeden los pro יהוה a druhý pro Azázela.
9 Áron přivede kozla, na kterého vyšel los pro יהוה, a obětuje ho jako oběť za hřích.
10 Kozel, na kterého vyšel los pro Azázela, bude postaven živý před יהוה, aby na něm vykonal obřad smíření a poslal ho Azázelovi do pustiny.
11 Áron přivede svého býčka k oběti za hřích a vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům a zabije svého býčka k oběti za hřích.
12 Vezme plnou kadidelnici řeřavého uhlí z oltáře před יהוה a dvě plné hrsti jemného vonného kadidla a přinese to za oponu.
13 Kadidlo dá na oheň před יהוה a oblak z kadidla zakryje slitovnici, která je na svědectví, takže nezemře.
14 Vezme trochu krve z býčka a stříkne prstem na přední stranu slitovnice na východě a před slitovnicí stříkne prstem trochu krve sedmkrát.
15 Potom zabije kozla k oběti za hřích, který je za lid, přinese jeho krev za oponu a s jeho krví udělá to, co udělal s krví býčka: stříkne ji na slitovnici a před slitovnici.
16 Takto zprostí svatyni od nečistot synů Izraele a jejich přestoupení, od jakýchkoliv jejich hříchů. Totéž učiní pro stan setkávání, který zůstává s nimi uprostřed jejich nečistot.
17 Nikdo nebude ve stanu setkávání, když vejde, aby vykonal obřad smíření ve svatyni, dokud nevyjde. Tak vykoná obřad smíření za sebe, za svůj dům a za celé shromáždění Izraele.
18 Potom vyjde k oltáři, který je před יהוה, a vykoná za něj obřad smíření. Vezme trochu krve z býčka a trochu krve z kozla a dá na rohy oltáře kolem dokola.
19 Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve a tak ho očistí a posvětí od nečistot synů Izraele.
20 Když dokončí obřad smíření za svatyni, stan setkávání a oltář, přivede živého kozla.
21 Áron položí obě ruce na hlavu živého kozla, vyzná nad ním všechny viny synů Izraele a všechna jejich přestoupení, jakýkoliv jejich hřích, dá je na hlavu kozla a pošle ho prostřednictvím připraveného muže do pustiny.
22 Kozel na sobě ponese všechny jejich viny do nepřístupné země. V pustině kozla vypustí.
23 Potom Áron vejde do stanu setkávání, svlékne si lněné roucho, které si oblékl, když vešel do svatyně, a zanechá ho tam.
24 Umyje si tělo vodou na svatém místě, oblékne si svůj oděv, vyjde a připraví svou zápalnou oběť a zápalnou oběť lidu a vykoná obřad smíření za sebe a za lid.
25 Tuk z oběti za hřích bude obětovat na oltáři.
26 Ten, kdo poslal kozla pro Azázela, si vypere oděv, umyje si tělo vodou a potom vstoupí do tábora.
27 Býčka k oběti za hřích a kozla k oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena k vykonání obřadu smíření do svatyně, vynese ven za tábor a ohněm spálí jejich kůži, jejich maso a jejich výměty.
28 Ten, kdo je spálí, si vypere oděv, umyje si tělo vodou a potom vstoupí do tábora.
29 A toto bude pro vás věčné ustanovení: sedmého měsíce, desátého dne toho měsíce budete pokořovat své duše a nebudete konat žádnou práci — ani domorodec ani příchozí, který pobývá uprostřed vás.
30 Protože tohoto dne za vás vykoná obřad smíření, aby vás očistil od všech vašich hříchů. Budete před יהוה čistí.
31 Je to pro vás nejsvětější sobota a budete pokořovat své duše; to je věčné ustanovení.
32 Obřad smíření vykoná kněz, který je pomazán a zasvěcen, aby sloužil jako kněz namísto svého otce, a oblékl lněné roucho, svaté roucho.
33 Vykoná obřad smíření za nejsvětější místo i za stan setkávání a za oltář vykoná obřad smíření a za kněze a všechen lid shromáždění vykoná obřad smíření.
34 Toto bude pro vás věčné ustanovení: vykonat obřad smíření za syny Izraele, za všechny jejich hříchy jednou za rok. A on učinil tak, jak יהוה přikázal Mojžíšovi.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 15. kapitola     17. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100