Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 17. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Promluv k Áronovi a jeho synům a ke všem synům Izraele a řekni jim: Toto je to, co přikázal יהוה:
3 Když kdokoliv z domu izraelského zabije býka nebo ovci či kozla v táboře nebo když ho zabije venku za táborem
4 a nepřinese ho ke vchodu do stanu setkávání, aby ho obětoval jako obětní dar יהוה před יהוה příbytek, bude se to onomu muži počítat jako krveprolití; prolil krev. Takový člověk je vyhlazen ze svého lidu.
5 To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, které obětují v otevřené krajině, — přinášeli je יהוה ke vchodu do stanu setkávání ke knězi a obětovali je jako pokojné oběti יהוה.
6 Kněz pokropí krví יהוה oltář u vchodu do stanu setkávání a tuk bude obětovat jako příjemnou vůni יהוה.
7 Nebudou již obětovat své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude pro ně věčné ustanovení po všechna jejich pokolení.
8 Řekni jim: Když kdokoliv z domu izraelského nebo z příchozích, kteří pobývají mezi nimi, přinese zápalnou oběť anebo obětní hod
9 a nepřinese ji ke vchodu do stanu setkávání, aby ji obětoval יהוה, takový člověk ať je vyhlazen ze svého lidu.
10 Když by kdokoliv z domu izraelského nebo z příchozích, kteří pobývají mezi nimi, jedl jakoukoliv krev, obrátím svou tvář proti tomu, kdo by jedl krev, a vyhladím jej zprostřed svého lidu.
11 Neboť život těla je v krvi a já jsem vám ji dal na oltář k získání smíření pro vás, neboť je to krev, která získává pro člověka smíření.
12 Proto jsem řekl synům Izraele: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani příchozí, který pobývá mezi vámi, nebude jíst krev.
13 Když kdokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají mezi nimi, uloví zvěřinu nebo ptáka, který se jí, vyleje jeho krev a přikryje ji hlínou.
14 Neboť život každého těla je jeho krev. Proto jsem řekl synům Izraele: Krev žádného těla nebudete jíst, neboť život každého těla je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, je vyhlazen.
15 Každý člověk, který by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře, ať je to domorodec nebo příchozí, si vypere oděv, umyje se vodou a bude nečistý až do večera. Pak bude čistý.
16 Pokud si je nevypere a neumyje si tělo, ponese svou vinu.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 16. kapitola     18. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100