Český studijní překladŽalmy - 35. kapitola

1 Davidův žalm. יהוה, veď při s mými odpůrci, bojuj proti těm, kdo se mnou bojují.
2 Uchop štít a pavézu a povstaň mi na pomoc!
3 Vezmi kopí a uzavři cestu ke střetu s mými pronásledovateli. Řekni mé duši: Jsem tvá záchrana.
4 Ať se stydí a hanbí ti, kdo usilují o můj život. Ať se stáhnou zpět a zastydí ti, kdo mi chystají zlo.
5 Budou jako plevy před větrem. To anděl יהוה je požene.
6 je jejich cesta temná a kluzká a je anděl יהוה pronásleduje.
7 Vždyť na mě bezdůvodně nastražili jámu, bezdůvodně vykopali past pro mou duši.
8na něj přijde zkáza, aniž to tuší. A do té pasti, kterou nastražil, se lapí sám, ať padne do té zkázy!
9 Ale má duše bude jásat v יהוה, bude se veselit z jeho spásy.
10 Každá má kost řekne: יהוה, kdo je jako ty? Vysvobozuješ chudého od mocnějšího, než je sám, chudého a nuzného od uchvatitele.
11 Povstávají zlovolní svědkové, kteří se mě vyptávají na věci, které nevím.
12 Odplácejí mi zlem za dobré, aby způsobili zármutek mé duši.
13 A já měl za oděv žíněné roucho, když byli nemocní! Pokořoval jsem svou duši postem, ale má modlitba se mi vracela do klína.
14 Jednal jsem, jako by mi byli přítelem či bratrem. Naříkal jsem, skláněl se, jako bych truchlil kvůli matce.
15 A oni se z mého pádu radovali, dávali se dohromady, spojili se proti mně, křiváci, a já to nevěděl. Utrhali mi a neumlkli.
16 Posměvači s bezbožnými na mě skřípou zuby.
17 Panovníku, jak dlouho se budeš jen dívat? Odvrať mou duši od jejich zkázy, zachraň mou jedinou před mladými lvy!
18 Budu ti vzdávat chválu ve velikém shromáždění, mezi nespočetným lidem tě budu chválit.
19 Ať se nade mnou mí zrádní nepřátelé neradují. Ti, kdo mě bezdůvodně nenávidí, ať nemhouří oči.
20 Ti nemluví pokojně! Proti poklidným v zemi vymýšlejí zradu.
21 Otvírají na mě svá ústa a říkají: Cha, cha! Naše oči to vidí!
22 Viděl jsi to, יהוה, nebuď hluchý! Panovníku, nebuď mi vzdálen!
23 Vzbuď se, procitni k mému soudu, můj Bože a můj Pane, a veď mou při!
24 Zjednej mi právo podle své spravedlnosti, יהוה, můj Bože, ať se nade mnou neradují.
25 Ať si v srdci neříkají: Cha, to jsme chtěli! Ať neříkají: Zhltli jsme ho!
26 Ať se společně stydí a hanbí ti, kdo se radují z mého trápení! Ať obléknou hanbu a potupu ti, kdo se nade mnou vyvyšují.
27 Ať výskají a radují se ti, kdo si přejí mou spravedlnost! Ať stále říkají: Veliký je יהוה, jenž dopřává pokoj svému otroku.
28 Můj jazyk bude opakovat tvou spravedlnost, každý den tvou chválu.

Zobrazit poznámky překladatelů

Jób 34. kapitola     36. kapitola Přísloví

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100