Je homosexuální chování hřích?

   Během několika posledních desítek let se opravdu radikálně změnil pohled nevěřících i církví k otázce homosexuality. Některé církve již veřejně dovolují sloužit homosexuálním pastorům, a jsou ochotny žehnat i homosexuálním svazkům - parodiím na manželský svazek. Co se to stalo? Nečetli nikdy bibli? Kašlou na Boží postoj k otázce homosexuálního chování, a ještě je schvalují? Proč? Kvůli tomu, aby jim v minisborečkách ještě neubylo lidí, a aby měli na své platy ze sbírek (desátků)? Římsko-katolická církev se doslova proslavila množstvím homosexuálních a pedofilních kněží, zejména díky svému nucení kněží k celibátu. Nedávno se v církvi československé Husitské provalila aféra s jedním homosexuálním a (podle nahrávek rozhovorů) nemorálním biskupem, a co se nestalo: Mimořádné shromáždění pražské diecéze se nadpoloviční většinou (129:117) usneslo, že má dál zůstat ve vedení (http://www.ccsh.cz/view.php?id=128). Místní pražský sbor ale odmítl toho člověka dál respektovat, a vyjádřil jasný nesouhlas s rozhodnutí svých představených.


   Boží postoj k otázce praktikování homosexuálního chování je jednoznačný:

Leviticus 18, 22: S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.

Leviticus 20, 13: Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.


   Obvyklou námitkou je, že se jedná o starozákonní text, a my již nežijeme v době platnosti staré smlouvy, nýbrž nové. Pojďme se tedy podívat do nové smlouvy (zákona).


1. Korintským 6, 9-10: Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.

1. Timoteovi 1, 8-11: Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.

Judův 1, 7: Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.


   Jak je tedy možné, že o tom někdo pochybuje, nebo se přímo staví proti Božímu pohledu na homosexualitu? Jedním z vysvětlení je, že do nedávné doby nejpoužívanější překlady (ekumenický a bible kralická) na místě „homosexuálové“ překládají „zvrácení“ a „zvrhlíci“ (EP), resp. „samcoložníci“ (BK). Novější překlady (např. nová bible kralická a nová smlouva od KMS) na tomto místě překládají správně homosexuálové. V řeckém originále je na těchto místech použito slovo „arsenokoités“ („arsen“ znamená muž, „koité“ znamená pohovku nebo soulož“). Významem slova je někdo, kdo leží s mužem jako by to byla žena – sodomita, homosexuál (Theyerův řecko-anglický slovník).


   Setkal jsem se i s výklady, že důvodem pro zničení měst Sodomy a Gomory byla „nepohostinnost“ jejích obyvatel. Z výše uvedeného verše z dopisu Judova 1, 7 je zřejmé, že důvodem byla sexuální zvrácenost.


   Další námitkou, o které jsem slyšel je, že text v Genesis 19, 5: „Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme!", není nijak průkazný. Prý se zde nemluví o homosexuálních záměrech Sodomských mužů. Myslím, že i přímo zde je to velmi průkazné. V 8. verši (viz. níže) se Lot neúspěšně pokouší uspokojit tyto muže nabídkou svých dcer namísto svých hostů (Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší.). Dalším důvodem je význam slova „poznali“. V hebrejském originále je zde slovo „jada“, které se často používá ve smyslu důkladného, důvěrného (intimního) poznání. Toto slovo je použito např. i v Genesis 4, 1: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina.


Genesis 19, 4-9: Dříve nežli ulehli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme! Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: Prosím, moji bratři, nepáchejte takové zlo. Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší. Odpověděli: Kliď se! A říkali: Sám tu zůstává jako host a troufá si nás soudit! Tak s tebou naložíme hůř než s nimi! A velice tlačili na toho muže, na Lota, a pokoušeli se vylomit dveře.


   Stále se vedou spory o to, zda je homosexualita geneticky podloženou záležitostí, nebo je získávána kvůli rodinným a životním zážitkům, zda není duchovní (démonicky podloženou) záležitostí apod. Nemám dostatek znalostí ani zkušeností, abych na tuto otázku mohl odpovědět, a není to ani předmětem tohoto článku. Tento článek je tak trochu reakcí na množství internetových článků "křesťanských" autorů, kteří homosexuální chování schvalují, a těm kdo upozorňují, že se jedná o hřích, vyčítají netoleranci. Lidem s homosexuální orientací je potřeba prokazovat lásku, a modlit se za jejich uzdravení a vysvobození. Křesťané s homosexuální orientací by však měli vědět i to, že homosexuální chování je na seznamu hříchů, kvůli kterým lidé "nebudou dědici Božího království" (1. Korintským 6, 9-10). Takže je to dost vážné, a neměli bychom to nechat jen tak plavat ve stylu "já už jsem prostě takový (á)".


 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.46 (38 hlasů)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubor (je_homosexualni_chovani_hrich_komentare.pdf)Komentářestarší komentáře k článku v PDF131 kB