Magická čtyřicítka?

   V bibli se číslo 40 v souvislosti s Božím jednáním, duchovním bojem a změnami vyskytuje tak často, že to nemůže být náhoda. Nechci vás přitáhnout do zajetí nějaké numerologie, nicméně číslo 40 si naši pozornost nepochybně zaslouží. Pojďme se na to podívat blíže.....


   Prvním místem, kde se s číslem 40 v bibli setkáváme, je potopa. Déšť potopy trval 40 dnů a nocí.....


Genesis 7, 4: Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil.

Genesis 7, 12: A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.


   Když začala voda opadávat, a objevily se první vrcholky hor, počkal Noe ještě čtyřicet dnů...


Genesis 8, 5-7: Vody postupně ubývalo až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. A po čtyřiceti dnech Noe otevřel v arše okno, které udělal, a vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze země nevyschla.

Exodus 16, 35: Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do obydlené země; jedli manu, dokud nepřišli na okraj země Kenaanu.

Nehemjáš 9, 21: Čtyřicet let jsi o ně pečoval v pustině, neměli nedostatek. Jejich pláště se neobnosily, jejich nohy neopuchly.

Soudců 3, 9-12: Synové Izraele volali k יהוה o pomoc a יהוה dal pro syny Izraele povstat zachránci. Zachránil je Otníel, syn Kenazův, mladší bratr Káleba. Spočinul na něm Duch יהוה a on Izrael soudil. Vytáhl do boje a יהוה vydal do jeho ruky aramejského krále Kúšana Rišátajimského. Jeho ruka na Kúšana Rišátajimského mocně dolehla. A země měla čtyřicet let klid. Otníel, syn Kenazův, pak zemřel. Avšak synové Izraele dále páchali to, co je zlé v יהוה očích, a יהוה posilnil moábského krále Eglóna proti Izraeli kvůli tomu, že páchali to, co je v יהוה očích zlé.


   Stejný princip můžeme vidět i na dalších místech:

Soudců 5, 316, 1: Tak ať zahynou všichni tví nepřátelé, יהוה, ale ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející ve své síle. Země měla čtyřicet let klid. Synové Izraele pak páchali to, co je zlé v יהוה očích a יהוה je vydal do ruky Midjánců na sedm let.

Soudců 8, 28: Tehdy byli Midjánci před syny Izraele pokořeni a již nepozdvihli hlavu. Země měla v Gedeónových dnech čtyřicet let klid.

Soudců 13, 1: Synové Izraele dále páchali to, co je v יהוה očích zlé, a יהוה je vydal na čtyřicet let do ruky Pelištejců.

1. Samuelova 4, 18: Stalo se, že když vzpomenul Boží truhlu, Élí spadl nazad ze stolce u brány, zlomil si vaz a zemřel, protože byl starý a těžký muž. Soudil Izrael čtyřicet let.

2. Samuelova 5, 4: Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let.

1. Královská 11, 42: Doba, po kterou Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem, byla čtyřicet let.

2. Královská 12, 1-2: Jóašovi bylo sedm let, když se stal králem. V sedmém roce vlády Jehúa se Jóaš stal králem a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let.

Ezechiel 29, 13: Neboť toto praví Panovník יהוה: Po čtyřiceti letech shromáždím Egypťany z národů, do nichž byli rozptýleni.

Skutky apoštolské 7, 23-30: A když se dovršoval jeho čtyřicátý rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry, syny Izraele. A uviděl, jak se jednomu z nich děje křivda ; zastal se ho a pomstil utiskovaného tím, že Egypťana zabil. Domníval se, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho ruku vysvobození, ale oni to nepochopili. Druhého dne se u nich objevil, když se hádali; snažil se je přivést k pokoji slovy: ‚Muži, jste bratři, proč ubližujete jeden druhému?‘ Ale ten, který ubližoval svému bližnímu, ho odstrčil a řekl: ‚Kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? Snad mě nechceš zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?‘ Kvůli těm slovům Mojžíš utekl a bydlel jako cizinec v zemi madiánské, kde zplodil dva syny. A když se dovršilo čtyřicet let, ukázal se mu v pustině u hory Sinaj Pánův anděl v plameni hořícího keře.

 

 

    Čtyřicet dnů:

Genesis 50, 1-3: Josef padl na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho. Pak přikázal svým otrokům lékařům, aby jeho otce balzamovali. Lékaři tedy Izraele balzamovali plných čtyřicet dnů, protože taková je plná doba pro balzamování. A Egypťané nad ním plakali sedmdesát dnů.

Exodus 24, 18: Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.


   Průzkum zaslíbené země trval čtyřicet dnů. A kvůli negativním výrokům zvědů, a kvůli negativnímu ohlasu celého izraelského lidu, se Bůh rozzlobil a vynesl soud:

Numeri 13, 25: Po čtyřiceti dnech se vrátili z průzkumu země.

Numeri 14, 34: Podle počtu dnů, v nichž jste prozkoumali zemi, čtyřicet dnů, za každý den jeden rok po čtyřicet let ponesete své viny a poznáte mou nelibost.


   Mojžíš je naprostým rekordmanem v držení úplného půstu (bez jídla a bez vody). Nejprve strávil bez jídla a pití čtyřicet dní v Boží přítomnosti, a když se vrátil z hory, ihned pokračoval dalším čtyřicetidenním úplným půstem, a prosil Boha, aby Izraelský lid nezničil.


Deuteronomium 9, 11-25: I stalo se, že po čtyřiceti dnech a čtyřiceti nocích mi יהוה dal dvě kamenné desky, desky smlouvy. יהוה mi řekl: Vstaň a rychle odsud sestup, protože tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, propadl zvrácenosti. Rychle se odvrátili od cesty, kterou jsem jim přikázal, a udělali si litou modlu. יהוה mi řekl: Díval jsem se na tento lid. Hle, je to lid tvrdé šíje. Nech mě, ať je vyhladím a jejich jméno vymažu zpod nebes; tebe však učiním mocnějším a početnějším národem nežli je tento. Vydal jsem se na cestu a sestoupil jsem z hory -- zatímco hora plála ohněm -- a dvě desky smlouvy jsem měl ve svých rukou. Podíval jsem se a uviděl jsem, že jste zhřešili proti יהוה, svému Bohu, a udělali jste si slité tele. Rychle jste se odvrátili od cesty, kterou vám יהוה přikázal. Uchopil jsem obě desky, odhodil jsem je ze svých rukou a před vašima očima jsem je roztřískal. Padl jsem a ležel před יהוה a jako předtím jsem čtyřicet dní a čtyřicet nocí nejedl chléb a nepil vodu -- to kvůli tomu vašemu hříchu, kterým jste zhřešili, když jste páchali to, co je zlé v יהוה očích, a provokovali jste ho k hněvu. Lekal jsem se hněvu a zloby, kterou se na vás יהוה rozhněval a chtěl vás vyhladit. יהוה mě i tentokrát vyslyšel. I na Árona se יהוה velmi rozhněval a chtěl ho vyhladit. Proto jsem se v té době modlil také za Árona. Váš hřích, který jste udělali, to tele, jsem vzal, spálil ho ohněm, rozbil ho, drtil, až bylo zcela rozdrceno na prach. Ten prach jsem hodil do potoka, který teče z hory. Také v Tabéře, v Masse a v Kibrót-taavě jste יהוה podněcovali ke hněvu. A když vás יהוה poslal z Kádeš-barneje se slovy: Vytáhněte a obsaďte zemi, kterou jsem vám dal, vzepřeli jste se příkazu יהוה, svého Boha, nevěřili jste mu a neuposlechli jste ho. Vzpírali jste se vůči יהוה od doby, co vás znám. Když jsem ležel před יהוה těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí (kdy jsem padl, protože יהוה řekl, že vás chce vyhladit),

Leviticus 12, 1-7יהוה promluvil k Mojžíšovi: Promluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude nečistá sedm dní; bude nečistá jako po dobu své menstruační nečistoty. Osmého dne bude obřezáno maso jeho předkožky. Třicet tři dní zůstane v očišťování od krve. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud se nenaplní dny jejího očišťování. Pokud porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při menstruaci a šedesát šest dní zůstane v očišťování od krve. Když se naplní dny jejího očišťování za syna či dceru, přinese knězi ke vchodu do stanu setkávání ročního beránka jako zápalnou oběť a holoubě či hrdličku jako oběť za hřích. Kněz to přinese před יהוה, vykoná za ni obřad smíření a bude čistá od svého krvotoku. Toto je zákon o rodičce chlapce či děvčete.


   Bůh Izraelcům řekl, že když se narodí chlapec, má se žena „očišťovat od krve“ po dobu čtyřicet dnů, v případě, že se narodí děvče, má tato doba trvat dvakrát čtyřicet dnů – tedy 80 dnů. Nerozumím (alespoň prozatím) významu tohoto přikázání, ale určitě zde můžeme opět vidět ten princip čtyřiceti dnů.


1. Samuelova 17, 16: Mezitím Pelištejec přistupoval ráno i večer a takto se stavěl po čtyřicet dní.

1. Královská 19, 8: Vstal (Eliáš), najedl se a napil se a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až na Boží horu Choréb.

Jonáš 3, 4: Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.

Lukáš 4, 1-2: Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl.

Skutky apoštolské 1, 1-3: První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království.

 

 

    Ve čtyřiceti letech:

Genesis 25, 20: Izákovi bylo čtyřicet let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betúela z Rovin aramských, sestru Aramejce Lábana.

Genesis 26, 34: Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Jehúditu, dceru Chetejce Beera, a Basematu, dceru Chetejce Elóna.

2. Samuelova 2, 10: Íš-bóšetovi, synu Saulovu, bylo čtyřicet let, když se stal králem nad Izraelem, a kraloval dva roky.

2. Samuelova 15, 7: Po čtyřiceti letech se stalo, že Abšalóm řekl králi: Dovol, ať jdu do Chebrónu splnit slib, který jsem učinil יהוה.

2. Paralipomenon 27, 1: Jótamovi bylo dvacet pět let, když se stal králem, a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let.


   To znamená, že změna u Jótama nastala po čtyřiceti letech jeho života.

 


    Shrnutí:

   Množství příkladů, kdy rozhodujícím časem bylo buď 40 dnů nebo 40 let je natolik vysoké, že nemůže být náhodou. Mohli jsme v tomto výčtu vidět, že po uplynutí 40 dnů či let často dochází k nějaké změně. Čtyřicátý den nebo čtyřicátý rok rozhoduje o další budoucnosti, změna se projeví čtyřicátý první den či rok. Jak jsem již řekl na začátku, nechci nikoho zatáhnout do nějaké formy numerologie. Cílem tohoto rozboru a námětu k zamyšlení je pouze upozornit na Bohem často používaný „princip“ čtyřiceti dnů či let. Napadá mne, že tak jako my lidé v souvislosti se změnami nejčastěji pracujeme s časovými údaji 1 hodina, 1 den, 1 týden, 1 měsíc či 1 rok, tak Bůh navíc často používá časové období čtyřiceti dnů či let. Nebuďte proto překvapeni, když zmiňovaný „princip“ uvidíte i na svém životě, nebo v historii celých národů (např. "pád" totalitního režimu u nás).

 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (6 hlasů)