Boží vztahovačnost

   Uvědomuji si, že je to velmi provokující název článku (zřejmě to bude tím, že pracuji v reklamě), ale věřím, že brzy pochopíte, co mám na mysli. Jak daleko sahá má paměť (to vlastně není až tak daleko...), vzpomínám si, jak mne vždy dráždily informace v bibli o tom, jak Bůh zatvrdil něčí srdce apod. Nějak jsem za tím nemohl najít toho Boha, kterého vystihuje slovo láska, který je milující, spravedlivý atd. Pojďme se podívat na několik z mnoha na prvních pohled zarážejících míst v bibli:


Exodus 10, 20: Ale יהוה posilnil faraonovo srdce a on syny Izraele nepropustil.


   Stejnou situaci najdete i ve verších Exodus 9, 12; Exodus 10, 27; Exodus 11, 10; Exodus 14, 8. Ve verši Exodus 13, 15 je však napsáno, že se zatvrdil farao, nikoli že jej zatvrdil Bůh.


Exodus 13, 15: A protože se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, יהוה pobil v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka. Proto všechny samce otvírající lůno obětuji יהוה a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.


   Podobné situace, které se týkají toho, že Bůh zatvrdil něčí srdce můžete najít i na jiném místě bible:

Deuteronomium 2, 30: Chešbónský král Síchon nás však nechtěl nechat projít jeho zemí, protože יהוה, tvůj Bůh, zatvrdil jeho ducha a upevnil jeho srdce, aby ho vydal do tvé ruky, jak je tomu dnes.

Jozue 11, 20: Neboť se to stalo od יהוה, že posilnil jejich srdce, aby vyvolali válku s Izraelem, aby na ně uvalil klatbu, aby pro ně nebylo smilování, aby je vyhladil, jak to יהוה přikázal Mojžíšovi.


     Podívejme se na další zajímavou situaci. Saul coby král neuposlechl doslova každé slovo, které mu Bůh vzkázal, a Bůh od něho kvůli tomu odebral jeho královskou vládu. Když byl za krále pomazán David, stala se zvláštní věc:

1. Samuelova 16, 14: Duch יהוה odstoupil od Saula a děsil ho zlý duch od יהוה.


   Myslíte si, že Bůh má „zásobu démonů“, a posílá je na ty, kteří se Mu nějak znelíbí?


2. Samuelova 24, 1 יהוה hněv znovu vzplál proti Izraeli a podnítil proti nim Davida slovy: Jdi a spočítej Izrael a Judu.


   Opravdu si myslíte, že by Bůh chtěl zničit Davida - „služebníka podle Jeho srdce“? Na dalším místě v bibli můžeme najít odpověď:

1. Paralipomenon 21, 1: Satan povstal proti Izraeli a navedl Davida, aby spočítal Izrael.Římanům 11, 8: jak je napsáno: ‚Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.‘


   Jak by mohl Bůh lidem zatemnit myšlení, když Jeho touhou je, aby byli všichni lidé zachráněni?

1. Timoteovi 2, 3-4: To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

 

   Zjevně to tedy není práce , ale boha toto věku – satana. Je to i řečeno v 2. Pavlově dopisu do Korintu:

2. Korintským 4, 4: Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím.

 

   Proč tedy Písmo dává na první pohled tak protichůdné odpovědi? Pojďme se podívat na místo, které nám jak věřím pomůže porozumět..... Jedná se o příběh Joba, u kterého si satan na Bohu vyžádal, aby jej mohl trápit. Satan Jobovi povraždil rodinu i služebnictvo a Joba ranil po celém těle ošklivými a bolestivými vředy:

Jób 2, 1-3: Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před יהוה; mezi nimi přišel také Satan, aby se postavil před יהוה. יהוה tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan יהוה odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. יהוה se pak Satana zeptal: Zdali sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není jemu podobného na zemi, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Stále se drží své bezúhonnosti, i když jsi mne podnítil proti němu, abych jej bezdůvodně pohltil.


   Vidíte? Bůh příčinu Jobova utrpení bere na sebe. Neříká: „Satane, to Ty Joba bezdůvodně trápíš!“ Domnívám se, že Bůh se na tomto (i na všech předešlých místech) hlásí k zodpovědnosti, přestože to nebyla „Jeho práce“. Jakoby na sebe bral zodpovědnost za to, že něco (jako svrchovaný vládce vesmíru) připustil.


   Pokud i vás někdy při čtení bible překvapí to, jak se Bůh hlásí k něčemu zlému, co ve skutečnosti nemá na svědomí, nebo vás zarazí něco, co je jakoby v rozporu s Jeho charakterem zjeveným ve zbytku bible, zkuste si vzpomenout na tento malý námět k zamyšlení. Pokuste se vzpomenout si pokud možno ještě předtím, než Boha odsoudíte...

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (4 hlasů)