Všechno je OK

   Chcete mít spokojené obecenstvo v církvi? Mluvte o Boží lásce! A ani toho nemusíte mnoho říct - stačí se jen při tom ve tváři rozplývat blahem. Hlavně ale nemluvte o nutnosti změny uvažování, o trpělivosti, vytrvalosti, pokoře, sebezapření, nesení kříže. A nemluvte ani o pokání, posvěcení, učení se lásce, apod. A už vůbec nemluvte o potřebě dobrých skutků! 


   Proč? Protože chceme slyšet pouze dobré zprávy. Chceme slyšet, že je vše v pořádku, že nás Bůh miluje bezpodmínečnou láskou, ať už se chováme jakkoli. Chceme slyšet, že jsme zachráněni Ježíšovou obětí, že jednou budeme s Bohem a s Pánem Ježíšem v nebeském království, a že na tom již žádné naše chování nemůže nic změnit.


   A protože lidé nečtou Boží slovo (bibli), tak se o těch „nepříjemných věcech“ často ani nedozví. Kamarádka mi vyprávěla, jak se jednou pan farář (v městě odkud pocházím) zeptal přítomných, kolik z nich přečetlo alespoň jednou celou bibli. A z těch více než 100 posluchačů prý zvedl ruku pouze farářův ministrant, který měl „za sebou“ nějaké katolické studium. To je hrozné. Všichni tito lidé vědí o bibli jen to, co jim řekl pan farář na nedělních bohoslužbách. A jsme zase zpátky u těch výhradně pozitivních kázání. Kolik věřících lidí bude jednou nemile překvapeno tím, co jasně stálo v Božím slově, ale o čem pan farář nikdy nemluvil? Kolik z nás jednou uslyší to strašné Ježíšovo slovo: „nikdy jsem Tě neznal - odejdi ode mne“ (Matouš 7,23)? 


Matouš 7,13-23: „Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!“ „ Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.“ „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. ‘ A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. ‘“


   Vidíte? Pán Ježíš tady nemluví k nevěřícím, ale k věřícím. Dokonce k takovým věřícím, kteří v jeho jménu dělali zázraky, vymítali démony, uzdravovali, prorokovali apod. A přesto i takoví lidé mohou v den soudu uslyšet ta hrozná slova.


   Vidíme zde, že důvodem pro jejich odmítnutí bylo to, že nečinili Boží vůli, a že páchali nepravosti (ανομια = řecké slovo „anomia“ znamená nepravost, nezákonný/protizákonný čin, hříšné jednání).


   Obvykle je možné z kazatelen slyšet, že když někdo uvěří, tak již o své spasení (záchranu) nemůže nikdy přijít, a čeká jej věčný život.


   Myslíte, že Pán Ježíš lidi zbytečně straší, když říká, že zachráněn bude jen ten, kdo vydrží až do konce (Mt 10,22)? Proč varuje, že se před Bohem přizná pouze k tomu, kdo se k němu přizná před lidmi (Mt 10,32-33)? Proč lidi varuje podobenstvím o pošetilých pannách, že mohou uslyšet „neznám vás“ (Mt 25,1-13)? Proč v podobenství o talentech varuje, že pouze ti, kteří budou mít „na svém kontě“ dobré skutky, dostanou věčný život (Mt 25,14-46)? Proč apoštol Pavel varuje, že Bůh každému odplatí podle jeho skutků, a že dá věčný život jen těm, kdo budou vytrvalí v dobrých skutcích a budou hledat slávu a neporušitelnost (Ř 2,6-13)?


   Nespoléhejte se pouze na slovo z kazatelen, mějte Boží slovo sami v sobě! Přemýšlejte i o Božích varováních, ne pouze o Boží lásce. Pamatujte (Mt 7,13-14): „Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!“ 

 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (6 hlasů)