Bolest v Božím srdci

   Rozhodl jsem se napsat něco málo o bolesti v Božím srdci. Zdá se, jako by každý věděl o Boží lásce, ale o Jeho bolesti? Bůh není nějaký automat na požehnání, ale nejúžasnější bytost v celém vesmíru. Není to žádná neosobní energie, ale láskyplná osoba. A láska sebou nese i bolest.


    Před několika lety jsem se s pastorem malého sboru modlil a postil. Postil jsem se poměrně dlouhou dobu (40 dnů), a v prvním týdnu mi Bůh řekl, že „než uplyne smluvený čas, uvidím odpověď na své modlitby“. Řekl jsem si, že smluvený čas je nejspíše těch 40 dnů, a těšil jsem se na ty odpovědi. Hlavním důvodem našich postů a modliteb byla prosba o to, aby v církvi Bůh uvolnil stejnou moc, jako u první církve. Prosili jsme hlavně za uzdravení fyzicky a mentálně postižených dětí, ptal jsem se Boha na odpověď ohledně svého vztahu apod. Asi po 30 dnech půstu jsme měli večerní modlitební shromáždění, kterého se neúčastnil pouze náš sbor, ale i zástupci z dalších několika společenství. Pro mne to byl večer zázraků.


   Asi bych měl předeslat, že jsem Bohu hodně dlouhou dobu (v době, kdy jsem hledal vysvobození z následků okultismu) vyčítal, že kašle na to, jak se cítím – hlavně že jednám správně. Těch výčitek bylo určitě víc, ale tahle byla častá. Říkal jsem něco jako: „No jasně, Tobě je to jedno, Tebe se to nedotýká!“


   Na tomto shromáždění jednal Bůh takovým způsobem, že se 3 denominace spojily v jednu (Apoštolská církev, Křesťanská společenství a Církev triumfální víry). Kromě toho jsem dostal neuvěřitelně jasným způsobem vysvětlení příčin špatné duchovní situace oblasti. Ale co pro mne bylo skutečně nejsilnějším zážitkem, bylo, že mne Bůh nechal nahlédnout do Jeho srdce. Vnímal jsem, že jsem pouze „úplně na okraji“, kde je koncentrace bolesti nejmenší, a stejně jsem myslel, že mne to snad roztrhá. Věděl jsem, že by žádný člověk tolik bolesti neunesl. Několik hodin jsem brečel a nemohl jsem přestat. Měl jsem velký problém mezi pláčem i jen vyřídit to zjevení ohledně duchovní situace. Tento zážitek úplně změnil můj pohled na Boha a mé postoje. Od té doby by mne ani nenapadlo říci Bohu něco o Jeho necitlivosti.


   Nevím, nakolik je to obvyklé, ale i během posledních let mi Bůh dal několikrát poznat a prožít Jeho bolest, zármutek, věci, které Jej trápí. Nikdy jsem na téma bolesti v Božím srdci nekázal a ani jsem žádné podobně zaměřené vyučování neslyšel. Každá naše zkušenost musí být prověřována Božím slovem – biblí. Potvrzuje bible mé zkušenosti a zážitky, nebo je to nesmysl, který nepochází od Boha? Pojďme se tedy podívat do bible!


Genesis 6, 5-8: I viděl יהוה, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, a יהוה litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. יהוה řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Ale Noe nalezl milost v יהוה očích.


   Vidíte? Teprve 6. kapitola knihy Genesis (znamená doslova „narození“, obvykle používaný termín je „kniha stvoření“), a již zde vidíme Boha  - stvořitele, který má velkou bolest ve svém srdci kvůli tomu, jak se celé lidstvo zvrhlo. Lituje, že vůbec člověka stvořil, a chce veškeré pozemské stvoření zničit. V 8. verši se dozvídáme, že se našel jeden člověk, který u něho nalezl milost (hebrejsky „chén“ = přízeň, milost). Jak vidíte, Bůh je velmi citlivý!


Izajáš 63, 8-10: I řekl: Zajisté jsou mým lidem, syny, kteří nebudou lhát. A stal se jejich zachráncem. V každém jejich soužení měl soužení i on. Anděl jeho přítomnosti je zachraňoval. On je ve své lásce a ve svém soucitu vykoupil. Zvedal je a nosil je po všechny dávné dny. Ale oni byli vzpurní a zarmucovali jeho svatého Ducha. Tedy se jim změnil v nepřítele a sám proti nim bojoval.


   Také jste si dosud mysleli, že Bůh sice o vašich trápeních a starostech ví, ale že se Jej příliš nedotýkají? Mysleli jste si, že je tak nějak „nad věcí?"


   Bible však říká něco naprosto jiného. Každým soužením lidí je Bůh sužován, cítí a prožívá s námi veškeré naše bolesti a trápení. A aby toho nebylo málo, z 10. verše můžete pochopit, že je možné trápit jeho Svatého ducha navíc i našimi postoji. Víte o tom, že můžeme trápit Boha? To není to chyba překladu. Na tomto místě je použitu stejné hebrejské slovo jako v předchozím zmiňovaném verši v 6. kapitole Genesis (hebrejsky „atsab“).


Efezským 4, 30: A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení.


   Na tomto místě máte vlastně potvrzení 10. verše z 63. kapitoly proroka Izajáše. My můžeme svým chováním trápit Ducha svatého (řecké slovo „lupeó“ znamená trápit, zarmucovat, způsobovat bolest, smutek, a je významově paralelou hebrejského slova „atsab“).


   Nechci dál rozebírat a zpracovávat téma bolesti v Božím srdci, mým přáním je, abyste se nad tímto článkem zamysleli a sami nad tímto tématem přemýšleli. Mám naději, že to ve vašem životě vypůsobí nejen změnu pohledu, ale i změnu chování vůči Bohu. Snad vám pomůže, když si uvědomíte, že každým hříchem ubližujete někomu, o kom většina z vás říká, že jej miluje.

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (7 hlasů)