Cizoložství a smilstvo

smysl + chyby v českých překladech


   Velice častým tématem k diskuzi nejen mezi křesťany je cizoložství a smilstvo. V tomto článku nebudu toto téma podrobně rozebírat, pouze bych chtěl ukázat na některé chyby v současných překladech - nesprávný překlad některých biblických veršů (nejčastěji zaměňování smilstva a cizoložství) včetně významu slov "smilstvo" a "cizoložství".    Cizoložství

   V řecké části bible je pro cizoložství použito slovo μοιχεια („moicheia”). Toto slovo vychází ze slova μοιχος („moichos"), jehož primární význam je milenec. Přeneseně se používá ve smyslu odpadlík - cizoložník. Cizoložství znamená manželskou nevěru (pohlavní styk provdané nebo ženatého mimo manželství). Vysvětlení přímo v bibli můžete najít např. v dopise Římanům 7, 2-3: Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je tohoto zákona zproštěna. Nuže tedy, pokud je její muž naživu, oddá-li se jinému muži, bude prohlášena za cizoložnici. Jestliže však její muž zemře, je od toho zákona svobodná, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.

 

 

    Smilstvo

   Řecké slovo πορνεια („porneia") znamená smilstvo (včetně cizoložství a krvesmilstva), prostituci, pohlavní styk neženatého s nevdanou, vulgárnost, zákonem zakázané pohlavní styky, homosexualitu, lesbismus, styk se zvířaty atd., pohlavní styky s blízkými příbuznými (Leviticus 18), pohlavní styky s rozvedeným mužem nebo ženou.


   Slovo πορνεια („porneia") souvisí s výrazem πορνευω („porneuó") – což znamená necudný, chlípný skutek, cizoložství, doslova to znamená vyhovět (dopřát si, oddávat se, uspokojit, hovět si, dát volný průchod, neomezovat se, popustit uzdu, libovat si) nedovoleným žádostem (týkajících se sexu), přeneseně to pak znamená praktikování modlářství – dopustit se smilstva. Napadá mne, že toto kritérium splňuje vše, co nás sexuálně uspokojuje mimo manželství - např. i sledování pornografie či erotických snímků, nebo sebeuspokojování (onanie - masturbace).


   Takže abychom to jednoduše shrnuli, cizoložství = manželská nevěra, smilstvo = každá sexuální nečistota a zvrácenost (včetně cizoložství) - sex mimo manželství.


   Stejně srozumitelná situace je i v hebrejsky psané části bible. I proto jsem byl velmi překvapen nesprávnými překlady smilstvo/cizoložství. Na některé chyby v současných překladech se pokusím upozornit na následujících řádcích.

 

   Jednou z nejznámějších biblických pasáží je tzv. DESATERO Božích přikázání. Jedná se o místa Exodus 20, 14 a Deuteronomium 5, 18. Oba nejznámější české překlady (Bible kralická a Český ekumenický překlad) toto místo překládají nesprávně jako "nesesmilníš!". Ve skutečnosti je zde použito hebrejské slovo znamenající "cizoložství"! Takže správný překlad zmiňovaných pasáží by měl být "Nebudeš cizoložit!" nebo "Nezcizoložíš!". Je zvláštní, že odkazy na tato "starozákonní" místa jsou v nové smlouvě většinou přeloženy správně jako "nezcizoložíš". Na dalších řádcích se pokusím vypsat nesprávně přeložená místa v nejznámějších českých překladech řecké části bible:


Jakubův 4, 4: Cizoložníci a cizoložnice!
   - ekumenický překlad tohoto místa je: "Proradná stvoření!"


Matouš 12, 39: On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a cizoložné ....
   - ekumenický překlad namísto "cizoložné" překládá "zpronevěřilé". Stejně je tomu u verše Matouš 16, 4 a Marek 8, 38.


Matouš 5, 32: Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží."
   - kralický překlad namísto "kromě případu smilstva" překládá "kromě příčiny cizoložstva".


Matouš 19, 9: - v ekumenickém překladu úplně chybí konec verše: "a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží."


Galatským 5, 19: - v ekumenickém překladu je namísto "cizoložství" a "smilstvo" "necudnost".


Římanům 13, 9: - v kralickém překladu je namísto "nezcizoložíš" "nesesmilníš". Stejně je tomu u verše Jakubův 2,11.


Římanům 1, 29: - v ekumenickém překladu úplně chybí "smilstvem".


2. Korintským 12, 21: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "necudnost".


1. Tesalonickým 4, 3: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "necudnost".


Zjevení Janovo 9, 21: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "necudnost".


Hebrejům 13, 4: - v ekumenickém překladu je "smilníky a cizoložníky" přeloženo jako "neřestné a nevěrné".


Zjevení Janovo 21, 8: - v ekumenickém překladu je slovo "smilníci" přeloženo jako "cizoložníci".


Hebrejům 12, 16: - v ekumenickém překladu je slovo "smilník" přeloženo jako "nevěrný".

 

   Prošel jsem si také všechna místa starého zákona pojednávající o cizoložství a smilstvu, a porovnal jsem originální text s českými překlady - ekumenickým a kralickým. Kromě již zmiňovaných veršů z "desatera" - Exodus 20, 14 a Deuteronomium 5, 18 nebyly chyby v překladu tak závažné a četné jako v případě překladu řecké části bible (nové smlouvy - nového zákona - nového kovenantu). Na nějaké rozdíly jsem přesto narazil. Jejich popis najdete níže:


2. Paralipomenon 21, 13: - v ekumenickém překladu je "smilstvo" přeloženo jako "modloslužba", stejně je tomu v 2. Paralipomenon 21, 11 (smilstvo je sice formou modloslužby, ale dosti specifickou, a překlad by měl být myslím pokud možno věrný).


1. Královská 3, 16: - v kralickém překladu je "smilnice" (nevěstka) přeložena jako "hokyně".


Přísloví 6, 26: - zde je přesnější ekumenický překlad. V první části verše se mluví o "nevěstce" (nikoli o "ženě cizoložné", jak je psáno v kralickém překladu.).


Ozeáš 9, 1: (EP) Neraduj se, Izraeli, rozpustilým jásotem jako národy! Smilstvem se odvracíš od svého Boha, miluješ nevěstčí mzdu na každém obilním humně.
   - Tento (ekumenický) překlad je přesnější než kralický: Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš, odcházeje od Boha svého, a miluješ mzdu po všech obilnicích.
   - V závěru verše je skutečně psáno o mzdě za smilstvo páchané na každém mlatu (obilném humně).


Žalmy 106, 39: (EP) Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
   - druhá část verše by měla být přeložena spíše: "smilnili svým jednáním (svými skutky)."


Žalmy 73, 27: (EP) Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
   - druhá část verše by měla být přeložena spíše: "Ty skoncuješ s každým (zničíš každého), kdo od Tebe odchází za smilstvem."

 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.22 (32 hlasů)