Vyčištění života - návod

Vyčištění našeho života skrze vyznání hříchů

(pomůcka, návod)


   Před nějakou dobou se mi do rukou dostal PDF soubor s názvem „Proč potřebuji spasitele“. Jednalo se o článek známé autorky věnující se zejména duchovnímu boji Rebeccy Brown Yoderové (www.harvestwarriors.com), který do češtiny přeložila Monika Nováková. Tento článek je takovým podrobným návodem, jak vyčistit svůj život. Mohl jsem vidět, jak tento návod pomáhá lidem (včetně mne) vyčistit svůj život od nevyznaných hříchů, a zbavit se démonů, kterým tyto hříchy „otevřely dveře“. Rád bych vysvětlil důvod nutnosti „vyčištění“ svého života před Bohem, a tuto pomůcku upravil ještě více pro „české poměry“, doplnil ji o některé body a některé body vynechal. Ten výčet není a ani nemůže být úplný, berte jej prosím jako vodítko. Předpokládám, že tento návod budu postupně rozšiřovat...   O co vlastně jde?

   Jde vlastně o pokání. Když přišel Jan „Křtitel“, jeho poselství znělo: "Čiňte pokání, protože nebeské království se přiblížilo!"

Lukáš 3, 3: I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchů,


   Jak vidíte, pokání souvisí s vyznáním hříchů a jejich odpuštěním. Potřebujeme, aby nám Bůh naše hříchy odpustil, aby nás od Něj nic neoddělovalo (Izajáš 59, 2: nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel.)


   Bůh nám slibuje, že nám odpustí hříchy, které mu přiznáme:

1. Janův 1, 9: Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.


   Nevím jak vy, ale já jsem se za život dopustil mnoha hříchů. Je možné, že jste na tom podobně, a tak musíte počítat s tím, že projít s Boží pomocí celý svůj život a vyznat všechny hříchy vám zabere poměrně dost času. Nespěchejte však! Nejde o rychlost, ale o důkladnost! Je totiž možné, že nějaký náš i neúmyslně nevyznaný hřích je příčinou nějakých našich problémů. Napsal jsem záměrně, že toto „vzpomínání“ a vyznávání je potřeba dělat s Boží pomocí, protože máme jednak sklon k zapomínání, jednak jsme možná některé pro nás bolestivé situace zasunuli hluboko do podvědomí, a jednak máme v nepořádku „kompas“ rozeznávající co je a co není hřích (zejména proto, že většina z nás celé roky nějakým způsobem umlčovala své svědomí, např. proto, abychom si mohli „něco užít“).


   Pokusím se tedy udělat jakýsi seznam obvyklých hříchů, nesprávných postojů a chování, včetně návrhu, jak s konkrétními oblastmi jednat. Můžete si seznam projít sami, sepsat si vše, co Vás napadne a co Vám Bůh připomene, tyto hříchy Bohu přiznat, poprosit Jej o odpuštění a očištění od nich a jejich následků, a ve jménu Pána Ježíše z Nazaretu přikázat každému nečistému duchu (který kvůli tomu vstoupil a začal zasahovat do Vašeho života), ať od Vás navždy odejde.


   Skutečností je, že pokud máte v nějaké oblasti opravdu vážné problémy, nebudete možná schopni ani daný hřích Bohu přiznat (vyslovit to nahlas), bude se Vám dělat špatně, dostanete záchvat vzteku (ve chvíli kdy si přečtete, že se u Vaší oblíbené činnosti jedná o aktivitu, která je hříchem, a která otevírá dveře nečistým duchům) apod. Nejen z tohoto důvodu je lepší vyznávat hříchy z Vašeho „vyplněného seznamu“ Bohu v přítomnosti někoho dalšího. Dalším z důvodů je i skutečnost, že hříchy máme vyznávat jeden druhému (Jakubův 5, 16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.). Navíc jak jsem již řekl, pokud se objeví nějaké potíže, daný člověk se za Vás může modlit, prosit o vysvobození a uzdravení, atd. Vřele každému doporučuji, aby předtím, než se pustí do vyplňování seznamu nebo do přiznávání hříchů Bohu, utekl pod ochranu mocné Ježíšovy krve!!!

 

 

   1) Neodpuštění

   Nejzávažnějším a nejčastějším problémem je myslím skutečnost, že nám nebude odpuštěno, pokud nejsme ochotni odpustit těm, kdo se provinili proti nám (Matouš 6, 15: jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění.)!!! Dávám proto tento bod na 1. místo seznamu hříchů. Jestliže někomu odpustíme, prokážeme mu tím milosrdenství. A bible nám mimo jiné říká, že: (Jakubův 2, 13: Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství; milosrdenství přemáhá soud.).


   Poproste Boha Otce v Ježíšově jménu, ať Vám připomene každého člověka, který Vám v životě nějakým způsobem ublížil, a kterému jste dosud neodpustili. Je to každý člověk, vůči kterému pociťujete nějakou hořkost (hořkost je jen jiný výraz pro neodpuštění). Projděte svůj život podrobně od dětství (nakolik si budete schopni vzpomenout), a napište si na papír jméno každého člověka, který se Vám vybaví, včetně věci, kterou jste mu dosud neodpustili (nebo jste mu i dosud neměli sílu ze srdce odpustit).


   Přiznejte Bohu každý jednotlivý případ coby hřích, a poproste jej o odpuštění a očištění. Příklad:

   Bože, Otče, vyznávám Ti jako hřích, že jsem dosud neodpustil(a) ............. Odpouštím tomuto člověku, že ....... Odmítám veškerou hořkost vůči tomuto člověku. Prosím Tě ve jménu Tvého syna Ježíše Krista, abys mi mou hořkost a mé neodpuštění odpustil a očistil mne. Přikazuji ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý nečistý duch (démon), který vešel do mého života skrze mé neodpuštění ....., odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

 

   2) Sexuální hříchy

   Napiš jmenovitě každou osobu, se kterou jsi sexuálně zhřešil/a. Jestli si nepamatuješ jméno, napiš situaci. Napiš také jakékoliv jiné hříšné sexuální aktivity, jako je pornografie, styk s osobou stejného pohlaví, se zvířetem atd. Také napiš, jestli jsi byl(a) sexuálně zneužit(a) a kým, jestli jsi byl(a) znásilněn(a), jestli jsi se zúčastnil(a) nějakého sexuálního rituálu jakéhokoliv druhu. Každý rituál napiš zvlášť. Mezi sexuální hříchy je potřeba počítat i jakoukoli formu sexuálního sebeuspokojování (onanie, masturbace, denní snění – promýšlení erotických představ).


   Sexuální hříchy mají v určitém smyslu výjimečné postavení. Jak říká bible: 1. Korintským 6, 18: Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.


   Smilstvo (řecky 'porneia') zahrnuje i cizoložství, krvesmilstvo, prostituci, pohlavní styk neženatého s nevdanou, zákonem zakázané pohlavní styky, homosexualitu, lesbismus, styk se zvířaty atd., pohlavní styky s blízkými příbuznými (Leviticus 18), pohlavní styky s rozvedeným mužem nebo ženou. Slovo "porneia" souvisí s výrazem "porneuó" – což znamená necudný, chlípný skutek, cizoložství, doslova to znamená vyhovět (dopřát si, oddávat se, uspokojit, hovět si, dát volný průchod, neomezovat se, popustit uzdu, libovat si) nedovoleným žádostem (týkajících se sexu). Smilstvo je také na „seznamu“ hříchů, které „mají moc“ připravit nás o věčný život v Boží přítomnosti (1. Korintským 6, 9-10: Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.)


   Sexuální oblast je velmi častým zdrojem pokušení i problémů. Protože se jedná o něco, co je člověku příjemné, používá tuto oblast satan jako past. Proto je tolik rozvodů kvůli cizoložství, proto je tolik potratů, znásilnění a sexuálního obtěžování, proto je tolik lidí závislých na pornografii či sebeuspokojování apod. Pravdou je, že např. při znásilnění dochází kromě obrovského emocionálního traumatu i k napadení nějakým démonem či démony (kteří stojí za samotným aktem znásilnění), a že znásilněný člověk obvykle potřebuje něčí pomoc a modlitbu, aby mohl být vysvobozen a uzdraven. Pro vysvobození a uzdravení je podmínkou odpuštění člověku, který se toho dopustil. V pozadí sexuálních hříchů jsou vždy démoni, a tak nebuďte překvapeni silnými reakcemi.


   Příklad, jak jednat v případě smilstva či cizoložství (s každým samostatně):

   Bože, Otče, vyznávám Ti jako hřích, že jsem sexuálně zhřešil s ..... (řekni jméno nebo popiš situaci!). Prosím Tě ve jménu Tvého syna Ježíše Krista, abys mi tento hřích odpustil a očistil mne drahocennou krví svého syna Ježíše. Děkuji Ti, Otče, žes mi odpustil. Přikazuji nyní ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý nečistý duch (démon), který vešel do mého života skrze ..... (řekni konkrétně o jaký hřích se jedná), odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

   Příklad, jak jednat v případě ostatních sexuálních hříchů (s každým samostatně):

   Bože, Otče, vyznávám Ti jako hřích, že jsem .......(řekni konkrétně!). Prosím Tě ve jménu Tvého syna Ježíše Krista, abys mi tento hřích odpustil a očistil mne drahocennou krví svého syna Ježíše. Děkuji Ti, Otče, žes mi odpustil. Přikazuji nyní ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý démon, který vešel do mého života skrze ..... (řekni konkrétně o jaký hřích se jedná), odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

   Příklad, jak jednat v případě znásilnění:

   Bože, Otče, prosím Tě ve jménu Tvého syna Ježíše Krista, abys mne uzdravil a očistil od všech následků znásilnění .....(řekni jméno nebo popiš situaci!). Odpouštím tomuto člověku, čeho se na mne dopustil. Přikazuji nyní ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý démon, který vešel do mého života skrze znásilnění..... (řekni jméno nebo popiš situaci!), odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

   Pokud jsi byl(a) znásilněn(a) démony (ano, i to se děje), popiš onu událost, popros Boha ve jménu Ježíše Krista o očištění, a přikaž ve jménu Ježíše z Nazaretu, ať každý démon, který se skrze toto znásilnění dostal do tvého života, okamžitě a navždy odejde.

 

 

   3) Okultismus a stavy změněného vědomí

   Okultismus je odvozen od latinského slova 'occultus', což znamená skrytý nebo také tajný. Je to vlastně snaha o spojení s neviditelným (duchovním) světem a o využití získaných schopností, informací a jakékoli jiné 'pomoci' ve svůj prospěch. Okultismus představuje spojení s duchovním světem satana a jeho poskoků (démonů). Proto se domnívám, že je možná tou nejhorší urážkou pravého Boha. Nemáme v sobě skryté léčitelské, jasnovidné, telepatické, telekinetické a jiné podobné schopnosti, které je potřeba jen uvolnit a rozvinout. Pokusy o to pomocí nejrůznějších technik (a to i když nebudou úspěšné) povedou k démonickému znečištění a obtěžování, v horším případě k posedlosti (ztráta kontroly, kdy vládu přebírá nějaký démon). Každý, kdo chce být vysvobozen, se musí vzdát všech 'darů' toho zlého (všech mimořádných schopností). Pojďme se krátce podívat, co o základních okultních praktikách říká bible:


5. Mojžíšova 18, 9-14: Až přijdeš do země, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavností oněch pohanských národů. Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro יהוה. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou יהוה, tvůj Bůh, vyhání. Buď bezúhonný vůči יהוה, svému Bohu. Ano, tyto národy, které obsadíš, poslouchají hadače a věštce. Ale co se tebe týče, tobě to יהוה, tvůj Bůh, nedovolil.

 

   Od starozákonní doby satan vymyslel množství dalších praktik, které mají stejné pozadí a zdroj jako výše jmenované, bez ohledu na to, jak vědecky se je lidé snaží prezentovat. Nedostatek poznání v této oblasti má za následek, že je dnes v některých církvích běžné, že její členové navštěvují léčitele, řídí se podle horoskopů, věnují se józe, používají homeopatika apod.


   Podobně nebezpečné je chování přinášející změnu stavu vědomí. Do této oblasti patří např. používání drog, alkohol (těžké stavy opilosti), ale i techniky jako Schutzův autogenní trénink, Silvova metoda kontroly mysli, transcendentální meditace apod. Vždy, když se člověk nějakým způsobem vzdá své vůle (kontroly nad svou myslí), otevírá se prostor pro jakoukoli cizí vůli. Ve stavech změněného vědomí (ať již způsobeného drogami či hlubokou relaxací s vyloučením kontroly) je zde prostor pro démony, kteří tuto příležitost velice rádi využijí.


  Pojďme se nyní podívat na příklady některých obvyklých okultních praktik a praktik způsobujících stav změněného vědomí. Pravděpodobně se mnou nebudete ve všem souhlasit, a nejspíš dostanete vztek, pokud na seznamu objevíte něco, čeho se dopouštíte nyní, nebo jste se toho dopustili někdy v minulosti. Důvodem toho silného hněvu je duchovní bytost (bible je nazývá démony), která do Vašeho života skrze tuto praktiku vstoupila. Pokud na to máte sílu, přiznejte to Bohu jako hřích, poproste jej o odpuštění a očištění, a ve jménu Pána Ježíše Krista přikažte každému démonu, kterému jste tím otevřeli dveře, ať od Vás ihned a navždy odejde!

 • satanismus – uctívání a vyvolávání satana, provádění obětí apod.
 • spiritismus – vyvolávání duchů, fungování jako spiritistické médium, účast na seanci, volání na spiritistickou horkou linku nebo si nechat udělat spiritistickou analýzu, hraní si se spiritistickou tabulkou s abecedou a čísly (ouija board), jakákoli komunikace s duchy
 • uctívání předků nebo jakékoli vyvolávání duchů zemřelých lidí, modlitby ke 'svatým' (duchové zemřelých)
 • jakýkoli druh předpovídání budoucnosti - čtení z křišťálové koule, čtení z ruky, čtení z čajových lístků, čtení z mraků, tarokové karty, používání kostí, používání kyvadla, virgule, proutku, horoskopy
 • návštěva léčitelů, šamanů apod.
 • nechání kněze jiného náboženství požehnat Tvůj dům, Tebe či Tvé děti
 • vzdávání pocty jakémukoliv bohu jiného náboženství (např. poklonění se v chrámu jiného boha)
 • požádání spiritisty, čaroděje, kněze nebo kohokoliv jiného, aby pro Tebe proklel nějakého člověka, nebo aby učinil kouzlo, aby se do Tebe někdo zamiloval, atd.
 • astrální cestování a zážitky
 • schopnost vidění do duchovního světa nebo slyšení hlasů
 • okultní uzdravování a 'alternativní medicína' – homeopatie, akupunktura, reiki, irisdiagnostika (čtení oční zorničky), makrobiotika, otevírání čaker, uvolňování hadí síly – kundalini, kineziologie, hypnóza, tzv. Diamantová voda, kruh Bruna Groeninga apod.
 • jakýkoliv druh meditace se změnou vědomí – transcendentální meditace, Silvova metoda kontroly mysli, Schutzův autogenní trénink, jakýkoliv druh new age nebo východní meditace, používání manter
 • čarodějnictví, magie nebo jakékoliv new age rituály, účast na jakémkoliv rituálu, který Tě dostal do kontaktu s jakýmikoli duchy
 • uctívání či služba komukoli jinému než Bohu (Jehova – Bůh Abraháma, Jákoba a Izáka, otec Ježíše z Nazaretu)
 • účast na jakémkoliv rituálu jiného náboženství než je křesťanství
 • členství v jakékoliv tajné organizaci jako jsou zednáři, poustevníci, atd.
 • užívání drog
 • stavy těžké opilosti
 • řádění (Raves) – kombinace drog a démonické hudby, která uvádí do vytržení
 • vodní čarodějnictví, což je součástí proutkaření
 • hraní jakýchkoliv démonických her, jako je Pokémon, Podzemí a Draci, krvavá Mary, Kouzlo shromažďování; hraní her s magickými symboly – např. Doom, Blood apod.
 • pití krve, jakékoliv krevní smlouvy nebo rituály 

 

   Příklad, jak jednat v případě výše zmiňovaných hříchů (okultismus a změny stavu vědomí) - jako obvykle je potřeba jednat s každým z hříchů samostatně:

   Bože, Otče, vyznávám Ti jako hřích, že jsem .......(řekni konkrétně!). Prosím Tě ve jménu Tvého syna Ježíše Krista, abys mi tento hřích odpustil a očistil mne drahocennou krví svého syna Ježíše. Děkuji Ti, Otče, žes mi odpustil. Přikazuji nyní ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý démon, který vešel do mého života skrze ..... (řekni konkrétně o jaký hřích se jedná), odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

   Pokud máte nějakou mimořádnou schopnost, je potřeba se jí vzdát a odmítnout ji:

   Bože, Otče, ve jménu Tvého syna Ježíše Krista se vzdávám všech darů toho zlého (vyjmenuj konkrétně), odmítám je ve svém životě a prosím Tě, abys mne od nich očistil (v případě, že jste je získali v rámci nějaké okultní praktiky, přiznejte to Bohu jako hřích!). Přikazuji nyní ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý démon, který stojí za ..... (řekni konkrétně o jakou schopnost se jedná), odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

   Pokud vidíte do duchovního světa nebo slyšíte hlasy, potřebujete vysvobození a přerušení spojení mezi Vaší duší a Vaším duchem:

   Bože, Otče, ve jménu Tvého syna Ježíše Krista Tě prosím, abys mne zbavil schopnosti .... (řekni konkrétně), a abys přerušil spojení mezi mou duší a duchem, abych již nemohl ...... (řekni konkrétně). Přikazuji nyní ve jménu Ježíše Krista, ať ode mne každý démon, který stojí za ..... (řekni konkrétně o jakou schopnost se jedná), odejde hned teď a navždy! Díky, Bože.

 

 

   4) Dědičná zatížení a zasvěcení

   Kromě našich vlastních hříchů nás mohou ovlivňovat i dědičná zatížení a zasvěcení. Dědičná zatížení jsou zatížení způsobená našimi předky – obvykle rodiči a prarodiči. Pokud můžeme, měli bychom zjistit jakékoli okultní záležitosti v životě našich rodičů a prarodičů, výrazné abnormality (vraždy, sebevraždy, mentální či fyzické problémy apod.). V případě, že jsme byli zasvěceni nějakému spolku, organizaci, Bohu jiného náboženství apod., potřebujeme být z tohoto pouta rozvázáni.


    Příklad, jak se modlit:

   Bože, Otče, pokorně vyznávám, že moji předci proti Tobě hřešili těmito hříchy: (vyjmenuj je jeden za druhým jak nejlíp to dovedeš. Jestli jsi byl adoptován, musíš se zabývat dědictvím po dvojích rodičích – svých pokrevních a svých adoptivních rodičích). Prosím Tě ve jménu Ježíše Krista, abys mne od jejich hříchů a nepravostí oddělil a očistil mne drahocennou krví svého syna Ježíše Krista. Prosím Tě v Ježíšově jménu, abys zavřel všechny vstupní brány dědictví v mém životě jednou pro vždy. Děkuji Ti za to ve jménu Ježíše.


   Ve jménu Ježíše Krista beru autoritu nad každým démonickým duchem, který vešel do mého života skrze dědictví a přikazuji, aby ode mě odešel teď a navždy! Ve jménu Ježíše Krista odmítám a zavrhuji všechna zasvěcení mého života komukoli jinému než Bohu. Prohlašuji před nebem a peklem, že jsem Boží služebník (služebnice) a následovník Pána Ježíše Krista, nyní i navěky!

 

 

   5) Ostatní

   Do této sekce budu průběžně doplňovat další důležité a závažné body, se kterými se setkám. Všiml jsem si, že dalšími velmi častými vstupními branami jsou sledování hororů a poslouchání metalové, tvrdé rockové a některé tzv. new-age hudby. Z ostatních bych chtěl varovat před skupinou ERA!

 

   Jak jsem již psal, tento návod je pouze jakési vodítko pro vyčištění našeho života. Jakmile si zpracujete svůj seznam hříchů, které chcete Bohu vyznat, proste ještě Boha, aby Vám ukázal všechny další hříchy, které jste Mu ještě nepřiznali! Poté vše Bohu přiznejte a poproste jej za odpuštění a očištění (můžete se řídit podle ukázkových příkladů). Přeji Vám, aby Váš život i díky tomuto 'vyčištění' nabral nový směr...... Pro Vaši pohodlnost si tento návod můžete stáhnout ve formě dokumentu typu Word nebo souboru typu PDF.

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.80 (5 hlasů)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubor (vycisteni_zivota-pomucka.doc)Vyčištění životaVyčištění života skrze vyznání hříchů109 kB
Stáhnout tento soubor (vycisteni_zivota-pomucka.pdf)Vyčištění životaVyčištění života skrze vyznání hříchů98 kB