Boží jméno

   Chci Vám svědčit o tom, že Bůh vyslyšel mé několikaměsíční prosby o to, jak chce, abych vyslovovala jeho Jméno, když ho v Písmu čtu. Jasně jsem z Bible viděla, jak velmi lpí na svém Jménu, a věděla jsem, že slovo Hospodin se do nebe nedostane. Je to člověkem vymyšlené slovo a slovanská tradice. Kdyby dnes někdo zaměnil jméno nějakého vynálezce v Patentovém dokumentu na jeho vynálezy, byl by jistě obžalován z krádeže autorských práv nebo alespoň z dezinformace. Obojí se stalo a děje v okamžiku, kdy překladatelé Bible nahradí jméno Boží JHVH slovem Hospodin.

    Musí to při překládání udělat ve "starém" zákoně na více než 6 800 místech. Tak mocná je i dnes stará česká tradice, navzdory zachovaným "originálním textům". Jedna tradice změnila více než 6 800 míst v Bibli. Každý si to dnes může ověřit, že Boží jméno JHVH v originálech je. Tedy přesně řečeno jeho hebrejská podoba - יהוה. Asi se to mnohým nebude líbit, ale nahrazením Jména Božího JHVH staročeským slovem Hospodin se do našeho Písma svatého dostalo více než 6 800 lží. Ano, myslím to vážně - lží !!! Uvedu příklad:

Izajáš 43, 11: Já, já jsem JHVH, kromě mne žádný spasitel není. Většina českých Biblí píše: Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. A dále např. Izajáš 45, 18: Toto praví JHVH stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi... Naše česká verze říká: Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi...


   Ať otevřete bibli kdekoli ve starém zákoně, jakmile vidíte slovo Hospodin, vězte, že tam má být Boží jméno JHVH! A také vězte, že Bůh ocení ty, kteří pro lásku k pravdě jsou ochotni dál hledat pravdu o jeho Jménu. A to není jen znát, jak se jeho svaté Jméno vyslovuje. I když je to velmi potřeba, abychom ho zbytečně nekomolili. A k tomu chci povzbudit všechny, kdo věří, že Bůh je živý a že mu záleží na jeho Jménu. Chci povzbudit všechny, aby začali skutečně prosit, hledat a tlouci na Boha Otce, i na Pána Ježíše. Ať Vám oni sami odhalí správnou výslovnost jména JHVH tak, jak ji znají oni, a tak, jak chtějí, abychom Boží jméno vyslovovali my, když čteme Písmo. Věřím, že velmi rádi odhalí tento fakt všem, kdo budou pátrat celým srdcem. Jak jinak by se mohl splnit Malachiáš 1, 11?

Malachiáš 1, 11: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví JHVH zástupů. Toto je jedno z mnoha proroctví, které se ještě nesplnilo, ale zcela určitě se naplní.


Malachiáš 3, 16-20 říká: Tehdy ti, kteří se bojí JHVH, o tom rozmlouvali; JHVH to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí JHVH a mají na mysli jeho jméno. "Ti budou, praví JHVH zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží." Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. "Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví JHVH zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.


   A jak řekl náš milovaný Král a Spasitel Pán Ježíš Kristus u Matouše 5, 18: Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Nemusíme se jen dohadovat, my můžeme vědět, protože máme živého Boha, který odhaluje tajemství svým služebníkům.

 

Napsala Eliška

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.04 (23 hlasů)