Ježíšova preexistence

Syn Boží - existoval již před svým narozením na Zemi?


   V dnešní době se můžeme setkat s učením, které popírá předlidskou existenci Pána Ježíše Krista. Proto jsem se pokusila shromáždit biblické verše, které poukazují na fakt, že Ježíšův život nezačal až jeho zplozením v lůně Marie, ale že žil již dávno před ním spolu se svým Otcem v nebi. Přináším svědectví Jana Křtitele, apoštola Pavla, apoštola Jana i samotného Pána Ježíše.

 

   1) Svědectví Ježíšovo

Jan 3, 11-12: „.. svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte. Když jsem vám pověděl věci pozemské, a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské?

Jan 6, 38: „Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal...

Jan 6, 51: „Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe.

Jan 6, 61-62: „..To vás pohoršuje? Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

Jan 8, 23: „Vy jste zdola, já jsem shůry."

Jan 8, 58: „Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.

Jan 16, 28: „Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; opět opouštím svět a jdu k Otci.

Jan 17, 5: „...Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.


   Pojmy použité v citovaných verších: sestoupil jsem z nebe; jsem shůry; dříve než se Abraham narodil, já jsem; vyšel jsem od Otce; slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.

 

 

   2) Svědectví Jana Křtitele

Jan 1, 15: „...Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.

Jan 1, 30: „...Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já.

Jan 3, 31-32: „Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.

 

   Pojmy použité v citovaných verších: byl dříve než já; přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel.


   Ježíš se narodil teprve půl roku poté, co se narodil Jan. Navzdory této skutečnosti sám Jan říká, že Ježíš tu byl dříve. Jak je to možné? Jan tím dosvědčuje Ježíšovu předlidskou existenci a potvrzuje tak Ježíšův výrok „ dříve než se Abraham narodil, já jsem.“(Jan 8, 58).

 

 

   3) Svědectví apoštola Pavla

   Pavel v dopise Židům svědčí, že Syn na počátku svýma rukama založil zemi a nebesa.

Židům 1, 7-12: „... o Synovi:...Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna....


   Apoštol Petr učí, že budou svinuta ta nebesa a ta země, jež stvořil na počátku, ne ta, jenž jsou nazývána novými nebesy a novou zemí, v nichž bude přebývat spravedlnost (2. Petrův 3, 13). Pokud Boží Syn založil zemi a nebesa, která má podle apoštola Petra v budoucnu svinout, musel existovat dávno před svým narozením na zemi.


   V dopise apoštola Pavla Filipským jsou opakovaně použité výrazy, z nichž můžeme vidět Ježíšovu aktivní účast na procesu stát se člověkem. Výrazy: nelpěl na tom, že je roven Bohu, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, ukázal se v podobě člověka, ta všechna jasně svědčí o Ježíšově dobrovolné, vědomé, aktivní účasti v tomto Božím plánu ještě předtím než se stal člověkem.

Filipským 2, 5-7: Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka...


   Další Pavlovo svědectví o Kristově preexistenci je nenápadná poznámka v dopise křesťanům do Korintu. Pavel jim odhaluje skutečnost, že Kristus doprovázel Izraelce na jejich cestě do zaslíbené země, což bylo více než 1000 let před Ježíšovým lidským narozením. (1. Korintským 10, 1-4:...naši otcové..... pili...z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.)

 

   Pojmy použité v citovaných verších: založil svýma rukama zemi a nebesa; nelpěl na tom, že je roven Bohu; sám sebe zmařil; vzal na sebe způsob otroka; ukázal se v podobě člověka; skálou, která provázela Izraelity na poušti byl Kristus.

 

 

   4) Svědectví apoštola Jana

   Ve svém evangeliu píše Jan o Slovu, které bylo na počátku u Boha a také o tom, že svět skrze toto slovo vznikl. Dosvědčuje, že mělo u Otce slávu jakou má jediný Syn plný milosti a pravdy a dále uvádí, že„..Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Takto zřetelně identifikuje Slovo se Synem (Jan 1, 1-15).

   I přesto však někteří křesťané říkají, že pod označením Slovo Jan rozhodně nemyslí Pána Ježíše Krista. Je pravda, že řečtina ani hebrejština, z nichž je Písmo překládáno, nerozlišují velká a malá písmena. Proto nemůžeme tvrdit, že když je u Slova velké S, automaticky označuje Syna Božího. To lze zjistit výhradně z kontextu a také z toho, že ve Zjevení Janovu 19, 13 je o oslaveném Božím Synu přímo psáno: „jeho jméno je Slovo Boží“. Což jasně potvrzuje, že Janovo evangelium v první kapitole nemluví jen tak o nějakém obecném Božím slově, které je personifikováno, ale o bytosti skutečného Syna Božího.

 

   Zde je úplné znění zmíněných textů:

Zjevení Janovo 19, 13-16: Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

Jan 1, 1-15: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.9  Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.…

 

   Pojmy použité v citovaných verších: Slovo bylo na počátku u Boha; skrze ně vznikl svět; bez něho nevzniklo vůbec nic; stalo se tělem; měl slávu od Otce jako jediný Syn plný milosti pravdy; jeho jméno je Slovo Boží.

 

 

   Shrnutí:

   Jan Křtitel, apoštol Pavel, apoštol Jan i samotný Pán Ježíš, tito všichni, shodně svědčí o Ježíšově předlidské existenci a také o jeho aktivní a dobrovolné spolupráci na Božím plánu záchrany lidstva. Ještě jednou stručně shrnuji jejich svědectví o Pánu Ježíši Kristu:

1) Svědectví Jana Křtitele:  ...byl dříve než já; přichází z nebe; je nade všechny.

2) Svědectví apoštola Pavla: ….svýma rukama založil zemi a nebesa; nelpěl na tom, že je způsobem bytí roven Bohu; sám sebe zmařil; ukázal se v podobě člověka; vzal na sebe způsob služebníka; byl skálou, která provázela Izraelity.

3) Svědectví apoštola Jana: …..svět vznikl skrze něj; bez něho nevzniklo vůbec nic; stal se tělem; měl slávu od Otce; byl na počátku u Boha; od Boha vyšel a k Bohu zase odešel.

4) Svědectví Pána Ježíše: …. měl jsem slávu u Otce dříve než byl svět; sestoupil jsem z nebe; jsem shůry; dříve než se Abraham narodil, já jsem; vyšel jsem od Otce a jdu k Otci.

 

 

   Co znamená znát hebrejské myšlení?

   Učení, které popírá předlidskou existenci Pána Ježíše Krista, často argumentuje tím, že dnes neznáme tzv. hebrejské (židovské) myšlení. Co to však hebrejské myšlení je? Kdo mi dnes přesně řekne a také zaručí, co je nebo není správné hebrejské myšlení, když sami židé jsou tak velmi názorově rozděleni? Může být moje pochopení Písma závislé na tom, zda potkám toho správného znalce, který mě naučí, co je správné hebrejské myšlení? A kdo byl představitelem tzv. hebrejského myšlení v době Ježíšově, kdy např. farizeové a saduceové, všichni praví hebrejci, věřili rozdílným učením? Dokonce i ve veleradě byly zastoupeny obě tyto strany. Saduceové nevěřili ani v anděly, ani ve vzkříšení, kdežto farizeové ano. Velmi často mezi nimi probíhaly rozjitřené názorové spory. Jednou, kvůli hádce o vzkříšení, rozsápal málem rozzuřený dav židů apoštola Pavla. Museli ho z jejich rukou vyrvat vojáci. (Skutky apoštolské 23, 10: Hádka se zvětšovala a velitel dostal strach, aby Pavla nerozsápali. Rozkázal vojákům, aby sešli dolů, vyrvali ho z jejich středu a odvedli do kasáren.) Vidíme, že skutečnost, že byli všichni židy, je k pravému poznání rozhodně nedovedla.


   S uměle vytvořeným pojmem 'hebrejské myšlení' je to podobné jako bych chtěla shrnout např. myšlení všech čechů v tzv. 'české myšlení', a to ještě v průběhu několika tisíců let. Během času se opravdu mění myšlení lidí i obsahy jednotlivých slov. U některých pojmů prokazatelně došlo k nemalým posunům v jejich významu. S tím vším však musel náš moudrý nebeský Tatínek počítat, a také naprosto jistě počítal.


   Posun v používání a chápání významu slova je velmi dobře  vidět např. na používání slova Bůh.  V minulosti bylo běžně používáno na toho, kdo byl  mimořádně mocný nebo silný. Proto byly stejným slovem (ĕlôhîym nebo theos) poměrně běžně označovány kromě Nejvyššího Boha i další mocné bytosti. Dnes, když křesťané mluví o Bohu, téměř vždy myslí Boha Nejvyššího. Proto se musíme pozorně držet celého kontextu Písma a učit se rozpoznávat, kdy Písmo myslí Nejvyššího, a kdy někoho z ostatních mocných bytostí. Podrobněji toto téma rozebírám na http://bozijmeno.webnode.cz/clanky/koho-bible-nazyva-bohem-/ v článku „Koho všeho nazývá Bible Bohem?“

 

 

   Bible sama odhaluje obsah slov, která používá

   Věřím, že cesta k pravdě vede pouze skrze Boží slovo, Bibli. Jsem přesvědčena, že při hledání pravdy je třeba vycházet výhradně z Písma, a to z Písma celého. Pouze v něm (samozřejmě vždy s modlitbou) máme hledat odpovědi na své otázky! Právě v Bibli lze nalézt i definice jednotlivých biblických pojmů. Bůh nás nenechává na pospas nejistotě, domněnkám a dohadům. My dnes nemůžeme obsáhnout všechny ty varianty, jimiž během tisíců let prošlo tzv. hebrejské myšlení, ale nutně potřebujeme vědět jaké je myšlení biblické.


   Zatím ještě máme možnost číst Bibli a mnozí z nás mohou používat i biblické programy. Ty nám v sekundě vyhledají všechny výskyty zadaných slov popř. slovních spojení. Projitím všech vyhledaných míst si můžeme udělat obrázek, co Bible pod daným pojmem vlastně myslí a jak ho používá. Musíme sledovat i kdo, a v jaké situaci, danou věc říká. Není to vždy jednoduché, ale většině lidí, kteří pracují s počítačem, je tato možnost dostupná zcela zdarma. To, co by člověk bez biblického programu hledal týdny či celé měsíce, najde s použitím biblického programu za pár minut. Jsem přesvědčena, že hledat význam použitých slov přímo v Písmu je správná cesta k postupnému poznávání pravdy. A právě o to jsem se snažila při hledání odpovědi na otázku Ježíšovy předlidské existence. Každý ať sám pro sebe posoudí, zda uvedené verše ukazují dostatečně jasnou odpověď založenou výhradně na informacích z Písma.


   P.S.: Kdo má zájem si stáhnout a naučit se pracovat s biblickými programy, najde na http://www.obohu.cz/biblicke-programy-navody odkazy na stránky programů, i s názorně udělanými návody a videonávody k jejich použití.

 

Zdraví Eliška                                            

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.87 (15 hlasů)